JEREMÍAS 2

1Tata Diosqa noqaman parlawaspa, niwarqa: 2Rispa, parlamuy Jerusalén llajtaman; qhapariy allinta uyarinankupaj jina: Kay jinata nin Tata Diosqa: Yuyarikuni imaynatachus qan sipasllaraj kashaspa, Noqaman k'askasqa kasqaykita. Maypachachus warmiypaj aysarikorqayki chaypacha, munakuwaj kanki; ch'in pampasnejta, mana jayk'aj tarpusqa jallp'asnejta qhepayta jamorqanki. 3Israelqa Noqapaj t'aqasqa karqa; cosechasniymanta aswan allin kaj oqharisqay karqa. Pillapis paykunata ñak'arichejtenqa, Noqa castigaj kani, sinch'i ñak'ariykunata chaykunaman apachispa, nispa nin Tata Diosqa. 4Jacobpa ayllusninmanta kajkuna, Israelmanta tukuy ayllus kajkunapis uyariychej Tata Diospa nisqanta. 5Ajinata nin Tata Diosqa: Chay ñawpa tatasniykichejqa, ima mana allin kajtataj Noqapi tarerqanku Noqamanta karunchakunankupajri? Qhasi manakaj dioskunata yupaychaspa, paykunapis qhasi manakajllamantaj tukorqanku. 6Manaña Noqamanta tapukunkuchu: Maypitaj kashan Tata Dios, pichus Egipto jallp'amanta orqhomuwarqanchej ch'inkunanejta, may wayq'orara ch'in jallp'asnejta, chay Dios. Payqa pusamuwarqanchej mana yakuyoj jallp'asnejta, mana pejpa purisqan, nitaj tiyakusqan, may manchachikuna jallp'asnejta, nispa. 7Noqamin pusaykamorqaykichej kay sumaj poqoj jallp'aman, chay sumaj poqoykunanta mikhunaykichejpaj, chaypi kaj aswan sumaj imasmanta. Qankunarí yaykuytawan, jallp'ayta ch'ichicharqankichej. Ruwasqasniykichejwan kay herencia jallp'ayta millayman tukucherqankichej. 8Sacerdotesqa mana tapukorqankuchu: Maypitaj Tata Dios kashanri? nispa. Leyniymanta yachachejkunapis mana rejsikapuwarqankuchu. Kurajkunapis contraypi oqharikorqanku. Profetasqa Baalpa sutillampi parlarqanku, chay qhasi manakaj lantispa qhepankuta ripuspa. 9Chayrayku Noqa Tata Dios kayta nini: Qankunaj contraykichejta pleitota oqharisaj, jinallataj allchhisniykichejpa contrankutapis. 10Riychej inti yaykuynej churusman, qhawaychejtaj; pillatapis Cedarman kachaychej allinta qhawamunampaj, kaypi jina imapis ruwakunchus, manachus chayta. 11Ima naciontaj diosninkunata orqhospa, wajtañataj churanri? Chaykunaqa manamari dioskunachu kankupis. Chaywampis aylloyqa, jatun kayninku Noqa kashajtiy, saqerpariwanku, qhasi manakaj lantisman ripunankupaj. 12Patapi kaj cielo, tukuy kay jina kasqanmanta, t'ukuy manchachikuywantaj kharkatitiy. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini: 13Aylloyqa iskay imaspi juchallin: Noqata saqerpariwarqanku, uj ch'uwa kawsaj juturi yaku jina kashajtiy. Allakorqankutaj qochasninkuta, yakusta mana sayachej qochasta. 14Israelqa mana wata runachu nitaj kamachi kanampajchu nacekorqa. Jina kajtenqa, imaraykutaj tukuy kapuyninta qhechunkuri? 15Imaraykutaj waj runas leones jina sinch'ita qhaparispa, Israelman phinkiykunkuri? Jallp'ankuta ch'impachata saqerparinku, llajtasninkutapis ninawan ruphaykuchisqasta, mana runayojta. 16Menfismanta, jinataj Tafnesmanta runaspis umaykita t'ojlurparisorqanku. 17Chay tukuy imas qanta qhatirisorqa, Noqa Señorniyki Tata Diosta saqerparisqaykirayku, ñampi qanta pusashasojtiy. 18Kunanrí, Egiptoman rispa, Nilo Mayumanta yakuta ujyamusqaykiwan imatataj tarinkiri? Asiriaman rispa, Éufrates Mayumanta yakuta ujyaspapis imatataj tarikamunkiri? 19Kikin juchallaykitaj castigasonqa, chay wasanchaj kasqallaykitaj juchachasonqa. Allinta umacharikuy, imayna sajrachus, k'allkutajchus kasqanta Noqata saqerpariwasqayki, Noqa Señorniyki Tata Diosta mana manchachikuwasqayki ima, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 20Unaymantaña qanqa contraypi oqharikorqanki; mana kasuwarqankichu, nerqankitaj: Mana Payta sirviyta munanichu, nispa. Tukuy orqo puntasnimpi, thansa sach'asnimpa llanthusnimpi ima phisu warmi jina winkorqanki. 21Noqa qanta sumaj ajllasqa uvas sach'ata jina plantarqayki, chay plantataj sumaj poqoj uvasmanta karqa. Kunantajrí imaynamanta millay k'ita uva sach'aman tukorqankiri? 22Ushpha yakuwampis, chayrí may chhika jabonwampis mayllakuwaj, ch'ichi juchasniykeqa ñawpaqeypi kikillampuni kanqa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 23Imaynatataj niyta atiwaj: Mana ch'ichichasqachu kani, nitaj chay qhasi manakaj dioskunata yupaychanichu, nispari? Qhawarikuy, imatachus vallepi ruwarqanki, chayta. Allinta reparakuy tukuy qampa ruwasqasniykita, china camello jina usqhayta purej maymampis thaskiykullan, ajinata. 24Qankuna k'ita china burro jina kankichej, mayqenchus q'oñirikuytawan wayrapi muskhispa qachiluta mask'an, ajina. Q'oñirisqa kashajtenqa, ni pi jark'ayta atinchu. Qachilupis mask'asqampi mana sayk'unchu; tarenqapuni chay q'oñirisqataqa. 25Israel, ama q'ara chaki puriychu nanachikunaykikamaqa, nitaj yaku ch'akiymanta wañunaykikamaqa. Chaywampis qan nerqanki: Mana atinichu, imaraykuchus waj dioskunata munakuni, qhepankutataj rinaypuni tiyan, nispa. 26Imaynatachus uj suwaqa jap'ichikuspa p'enqakun, ajinallatataj Israelpis p'enqakonqa, runasnintin, reyesnintin, kurajkunantin, sacerdotesnintin, profetasnintin ima. 27Qankunaqa uj k'ulluta ninkichej: Qan tatay kanki, nispa. Uj rumitataj ninkichej: Qan mamitay kanki, nispa. Noqatatajrí wasanchakuwankichej, manataj uyaykichejta rikuchikuwankichejchu. Ñak'ariypi rikhurispalla, niwankichej: Jamuy salvanawaykupaj, nispa. 28Judá, maypitaj chay ruwakusqasniyki dioskuna kashankuri? Mashkhachus llajtasniyki kanku, chay chhikallataj diosniykikuna tiyapusunku. Ñak'ariypi rikhurejtiyki, paykuna ari jamuspa salvasuchunku. 29Imaraykutaj contraypi parlayta munankichejri? Tukuyniykichej contrayta oqharikorqankichej, nispa nin Tata Diosqa. 30Qhasillata wawasniykichejta castigarqani; ni chaywampis wanarqankuchu. Qankuna kikiykichej millay phiña leones jina profetasniykichejta wañucherqankichej. 31Qankunapis kunan p'unchaypi kawsajkuna, Tata Diospa nisqanta allinta uyariychej: Israel, Noqaqa qampaj uj ch'in pampa jinachu karqani? Chayrí, laqhayaywan junt'asqa jallp'achu karqani? Ayllúy, imaraykutaj ninki: Qanmanta kacharisqa kayku; ni jayk'aj Qanman kutimusqaykuñachu, nispari? 32Qonqakapunmanchu uj sipasqa k'achitu may valorniyoj jaluchusninmanta, chayrí noviaqa qonqakapunmanchu k'achanchakunanmanta? Chaywampis aylloyqa unayña Noqamantaqa qonqakaporqa. 33Khuchichakunaykipajqa yachanki sumajta mask'ayta. Phisu warmismampis chay ruwasqaykita yachachinki. 34P'achaykeqa wajchaspa, jinataj mana juchayojkunajpa yawarninkuwan ch'allpaykusqa rikhurin. Paykunataqa mana ima sajrata ruwashajtapis tariparqankichu. 35Chaywampis, qan ninki: Noqaqa mana juchayojchu kani. Diosqa mana phiñasqachu kashan noqawan, nispa. Qan ninki mana juchayoj kasqaykita; chayrayku qanwan pleitota oqharisaj. 36Imaraykutaj chay jina usqhayta qanman sayasqa kajta wijch'unki wajmanñataj k'askakunaykipaj? Egiptoqa k'akillata saqerparisonqa, imaynatachus Asiriapis ruwasorqa, ajinata. 37Chantá Egiptomanta may p'enqayta kutimushanki, imaraykuchus, atienekorqanki, chaykunata Noqa qhesacharqani; paykunawanqa mana imatapis tarinkichu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\