JEREMÍAS 22

1Tata Dios nerqa: Reypa kamachinan wasiman rispa, kayta willay: 2Davidpa kamachina tiyanampi tiyasqa rey, kamachisniyki, jinataj chay punkuta yaykoj runas ima, kayta uyariychej: 3Tata Diosqa nin: Kay llajtapi ruwaychej justiciata, cheqan kajtataj. Ñak'arichisqa kajkunata libraychej runaj yawarninta ch'onqaspa kawsajkunaj makinkumanta. Ama k'umuykachachiychejchu, nitaj ñak'arichiychejchu forasterosta, wajcha wawasta, viudastapis. Amataj wañuchiychejchu mana juchayoj runastaqa. 4Sichus cheqamanta kay kamachisqayta ruwankichej chayqa, qankunamanta reyes Davidpa kamachina tiyanampi kallanqankupuni. Paykuna yaykurenqanku carretaspi, caballospitaj kay kamachina wasimpa punkusninta kamachisninkuwan khuska, llajtapi kajkunawan ima. 5Manachus kay kamachisqayta kasunkichej chayqa, kay kamachina wasistapis raqayllaman tukuchisaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 6Tata Diosqa Judamanta reypa kamachinan wasimanta nillantaj: Qan Noqapajqa Galaad jina kanki, Líbanoj Orqo puntan jinataj. Kunantajrí jurani uj ch'in pampaman tukuchinasuyta, mana pejpa tiyakunan cheqaman. 7Hachasniyoj runasta contraykipi kachamusaj tukuchisunankupaj. Paykunaqa chay cedro sach'asniykita k'utuspa, ninaman enqhaykonqanku. 8Chay qhepata waj llajtayoj runas kay llajta qayllanta purispa, tapunakonqanku: Imaraykutaj Tata Diosqa kay jinata ruwarqa kay sumaj llajtatari? nispa. 9Kutichenqankutaj: Imaraykuchus Señorninku Tata Dios tratota paykunawan ruwasqanta saqerparispa, waj dioskunallata yupaychaj, sirvejtaj churakorqanku, chayrayku, nispa. 10Rey Josiasmanta ama waqaychejchu, amataj wañusqanmanta llakikuychejchu. Manachayqa churin Salummanta waqaychej, payqa waj llajtaman preso apasqa kasqanmanta, imaraykuchus manaña maypichus nacekusqan jallp'anta rikonqañachu. 11Salumqa Josiaspa churin karqa, Judamanta reytaj. Payqa tatampa cuentanmanta kamachisharqa, kunantajrí kaymanta ripunña. Paymanta Tata Diosqa nin: Manaña ujtawan kutimonqachu. 12Manachayqa wañonqa, maymanchus preso apasqa karqa, chay jallp'api, manañataj kay jallp'ataqa rikukaponqachu. 13Ay qanmanta, pichus sajra ruwasqasniykiwan, mana cheqan ruwasqasniykiwan oqharerqanki kamachinayki wasita, jatuchaj wasisniykita ima. Llajta masisniykita mana jornalninkuta pagaspalla, qhasimanta trabajacherqanki. 14Qanqa ninki: Uj jatun kamachina wasita ruwachikusaj, altos patapi jatuchaj cuartosniyojta, nispa. Jatuchaj ventanasta kicharinki; perqasnintapis cedrowan k'askaykuchispa, pukata pintaykunki. 15Cedromanta wasispi tiyakusqaykiraykuchu rey kasqaykita yuyakunki? Tataykeqa kawsaynimpi mikhorqa, ujyarqa, chantá cheqan kajta, justiciata ima ruwarqa. Chayrayku paytaqa tukuy imapi allin rerqa. 16Payqa ñak'arichisqa kajkunaman, wajchasmampis sayakuspa yanapaj. Chayrayku paytaqa tukuy imapi allin rerqa. Chaypi yachakun Noqata rejsiwasqanqa, nispa nin Tata Diosqa. 17Qanrí, mana allin kajta ruwaspa imastachus tarisqallaykipi ñawisniykita, sonqoykita ima churashanki. Mana juchayojkunata wañuchinki, runastataj ñak'arichinki, waqachinkitaj. 18Chayrayku Josiaspa churin Judamanta rey Joacimmanta Tata Diosqa nin: Pay wañojtenqa, mana pipis waqanqachu. Mana pipis kay jinata nispa waqaj kanqachu: Ay wawqéy, ay ñañáy. Ay wiraqochíy. Ay jatun kaynenqa imallapichus tukukonqa, nispa. 19Manachayqa, burro wañusqata jina payta qhawarparenqanku; Jerusalenmanta qhatatatispa, jawaman wijch'urparenqanku. 20Qan, Jerusalén, Líbano Orqoman wicharispa, qhapariy. Basán orqospi jatunmanta waqay. Abarim lomasmantapacha qhapariy, imaraykuchus tukuy munakusojkunaqa atipasqasña kanku. 21Noqa parlapayarqayki, tukuy imapis allin rishasojtin, qantajrí mana uyariwayta munarqankichu. Ajinapuni karqanki wayna kasqaykimantapacha. Nisqayta manapuni uyariyta munarqankichu. 22Tukuy kurajniykikunata wayralla oqharenqa, chay munakusqasniykitaj waj nacionman presos apasqa kanqanku. Chantá qanqa p'enqaypi k'umuykachashaj rikhurinki chay tukuy juchasniykirayku. 23Kunan qanqa thapaykipi chhika pata karikushanki Líbano cedromanta ruwasqa wasispi. Qhepamantajrí mayta ñak'arinki, maypachachus wijsayoj warmej nanaykunan jina jamusonqa chaypacha. 24Joacimpa churin Judamanta rey Jeconiasman Tata Diosqa nin: Kawsayniyrayku jurayki: Paña makiypi uj sellana anillo jina kashajtiykipis, Noqaqa chaymantapis wijch'uykiman. 25Qanta jaywaykusqayki, wañuchisuyta munanku, chay pikunatachus manchachikunki, chaykunaman. Babiloniamanta chay rey Nabucodonosorman jaywaykusqayki, caldeosman ima. 26Qantawan, qanta nacechikusorqa, chay mamaykitawan khuskata wijch'usqaykichej, maypichus mana nacekojta rikusorqachejchu, chay waj nacionman, chaypitaj iskayniykichej wañunkichej. 27Maymanchus maytapuni kutimpuyta munankichej, chay jallp'amanqa mana kutimpunkichejchu. 28Jeconiasqa mana ni imapaj walej p'akisqa k'anallachu? Payqa uj mana rikuy atina lajrasqa p'uñu jinachu? Imaraykutaj payqa wawasnintin mana rejsisqa nacionman wijch'usqa kanqari? 29Ay jallp'a, jallp'a, jallp'a, Tata Diospa nisqanta uyariy. 30Tata Diosqa nin: Kay runaj sutinta libroman qhelqaychej: Kayqa mana wawasniyoj runa karqa, kawsaynimpitaj mana imapis allin rej, imaraykuchus ni pipis mirayninmanta kaj, Davidpa kamachina tiyanampeqa tiyaykonqachu Judapi watejmanta kamachinampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\