JEREMÍAS 23

1Tata Dios nin: Ay michejkunamanta, pikunachus ovejasniyta ch'eqerachinku, chinkachinkutaj, chaykunamanta, nispa. 2Chayrayku Israelpa Señornin Tata Diosqa, pikunachus Paypa ayllunta kamachinku, chaykunaman nin: Qankunaqa ovejasniyta ch'eqeracherqankichej, ayqeracherqankichejtaj, manataj allintachu qhawarqankichej. Chayrayku Noqapis castigasqaykichej sajra ruwasqasniykichejmanta, nispa nin Tata Diosqa. 3Noqatajrí chay puchoj ovejasniyta tantasaj, maymanchus wijch'orqani, chay jallp'asmantapacha watejmanta michinasninkuman kutiykuchisaj, chaypitaj mayta miranqanku. 4Chantá waj michejkunata churasaj paykunata michinankupaj, ovejasniytaj mana imatapis manchachikonqankuchu, nitaj mayqempis chinkanqachu. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 5Tata Diosqa nillantaj: Uj p'unchay chayamonqa, chay p'unchaypitaj Davidpa mirayninmanta uj Cheqan Kajta rikhurichisaj, chaytaj k'utusqa sach'aj ijiynin jina kanqa. Kay pachapitaj chay Reyqa tukuy yachaywan, justiciawan, cheqan kaywantaj kamachenqa. 6Chay Reypa kamachiynimpeqa Judá salvasqa kanqa, Israelpis sumaj waqaychasqa tiyarikonqa. Kay sutiwanmin chaypacha sutichasqa kanqa: Tata Diosmin Cheqan Kayninchejqa, nispa. 7Tata Diosqa nin: Uj tiempo chayamonqa, chay p'unchaykunapitaj manaña juranqankuchu: Tata Diospa kawsayninrayku jurayku, pichus israelitasta Egiptomanta orqhomorqa, chayrayku, nispa. 8Manachayqa juranqanku: Tata Diospa kawsayninrayku jurayku, pichus wichaynej jallp'asmanta, chay tukuynin waj jallp'asmantapis, ch'eqerasqa kasharqanku, chay israelitasta orqhomorqa, chayrayku, nispa. Chantá kikin jallp'ankupi tiyakonqanku. 9Profetasmanta kay willay jamun: Sonqo p'akisqa kashani, tukuy cuerpoytaj kharkatitishan. Uj machasqa runa jina kashani. Vino ujyaj phiri machasqa jina kani Tata Diosrayku, santo nisqasninraykutaj. 10Kay nacionqa khuchi runaswan junt'a kashan; kawsayninkoqa sajra puriylla, atiyninkutataj mana allin kajta ruwanankupaj churanku. Chayraykumin Tata Diosqa kay jallp'ata maldecerqa. Jallp'aqa ch'akiporqa, ch'in pampapi kaj pastospis ch'akipullarqankutaj. 11Tata Diosqa nin: Tukuy profetas, sacerdotespis mana Diosta manchachikoj, sajra ruwajkuna kanku. Paykunata kikin Temploypi juchata ruwashajta taripani. 12Chayraykumin ñanninkoqa may llusk'a kanqa. Laqhaman tanqasqa kanqanku, chaypitaj urmanqanku. Maypachachus paykunamanta cuentasta mañasaj chaypachaqa, paykunaj patankuman may ñak'ariyta kachaykamusaj. Noqa Tata Dios chayta nini. 13Samariamanta profetasta rikuni kay millachikuna imasta ruwashajta: Paykuna Baalpa sutimpi sut'inchanku, ajinata Israel aylluyta pantachispa. 14Jerusalenmanta profetastapis rikullanitaj manchay millay imasta ruwashajta. Paykunaqa khuchichakunku, ch'awkiyankutaj; astawan kallpachanku juchata ruwajkunata. Chayrayku paykunaqa manapuni juchankumanta kutirikunkuchu. Paykunaqa Noqapaj Sodoma llajta jina kanku, chay llajtapi tiyakojkunataj Gomorra llajta jina kanku. 15Chayraykumin Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa chay profetaspa contrankupi nini: Noqaqa k'allku mikhunata paykunaman mikhuchisaj, venenoyoj yakutataj ujyaykuchisaj, imaraykuchus Jerusalenpi kaj profetasmantapacha jucha ruwaykunaqa tukuy jallp'antimpiña junt'aykun. 16Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nillantaj: Israelitas, ama kasuychejchu profetaspa sut'inchasqankuta, imaraykuchus paykunaqa qhasi manakaj imasllapi atienekunaykichejpaj tanqasunkichej. Paykuna yuyasqankuman jinalla parlasunkichej, manataj Noqaj willasqasniytachu. 17Noqaj willasqasniyta pisipaj qhawajkunaman nillankupuni: Tukuy ima allillan risonqachej, nispa. Chantá pikunachus k'ullukuspa, sonqonkoj sajra yuyasqanman jinalla ruwanku, chaykunatapis ninku: Mana ima sajra kajpis jamusonqachejchu, nispa. 18Chantá Jeremías nerqa: Pitaj Tata Diospa pakaypi yuyaychakuna tantakuypi kaspa, nisqasninta uyarerqari? Pitaj allinta uyarispa, nisqasninta kasorqari? 19Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa uj loco para jina; uj may sinch'i muyoj wayra jina juchasapaspa patankuman choqakun. 20Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa mana qhepaman kutirikonqachu, chay imachus ruwanan kajta ruwanankama. Jamoj p'unchaykunapi qankunaqa chay imasta sut'ita entiendenkichej. 21Mana Noqachu chay profetasta kachamorqani; jinapis paykunaqa usqhayta kachasqapis kankuman jina rerqanku. Paykunamanqa mana parlallarqanipischu; jinapis paykunaqa usqhay usqhayta sutiypi parlamorqanku. 22Sichus pakaypi yuyaychakuna tantakuypi kankuman karqa chayqa, aylluyman nisqasniytapuni willarankuman karqa; chay millay ñanmanta kutichimunkuman karqa, chay sajra ruwayninkunatataj saqechinkuman karqa. 23Tata Diosqa nillantaj: Karupi kachun, chayrí qayllapi kachun, mayllapipis Noqamin Dios kani. 24Pitaj ñawisniymanta pakakuyta atinmanri? Cielo, chantá kay pachapis Noqaj kayniywan junt'a kashan. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 25Noqa uyarini chay profetaspa llullakusqankuta, pikunachus sutiypi parlayta munanku, chaykunajta. Paykuna ninku: Mosqokuni, mosqokuni, nispa. 26Mayk'ajkamataj chay llullakuylla kanqa chay llulla profetaspa sonqonkupi, pikunachus yuyayninkuman jinalla imatapis sut'inchanku, chaykunajpi? 27Chay mosqokusqasninkumanta willanakusqasninkuwan aylluyta Noqamanta qonqachiyta munanku, imaynatachus ñawpa tatasninkupis qonqarpariwarqanku, Baalpa qhepantataj riporqanku, ajinata. 28Sichus uj profetajta uj mosqokuynin tiyan chayqa, willachun imatachus mosqokuynimpi rikusqanta. Pichus nisqaytapuni jap'ejrí, chayta maychus kajta willarachun. Trigowan, pajawan mana ujllachu kanku. 29Nisqasneyqa nina jinamin, rumista t'unaj combo jinataj, nispa nin Tata Diosqa. 30Chay profetasqa parlasqasniyta ujkuna ujkunamanta suwanakunku. Chayrayku Noqaqa contrankupi kashani, nispa nin Tata Diosqa. 31Chay profetaspa contrankupi oqharikuni, pikunachus yuyayninkumanta imatapis orqhokuspa Noqaj nisqaypis kanman jina parlanku, chaykunajta. 32Paykunaqa llulla imasta mosqokuspa, chayta aylluyman sut'inchanku; ajinamanta aylluytaqa pantachinku. Mana Noqaqa paykunata kachamorqanichu, nitaj imatapis kamacherqanichu. Chayrayku paykunaqa ni uj chhikallatapis aylluytaqa yanapankuchu. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 33Jeremías, sichus runasqa, chayrí uj profeta, chayrí uj sacerdotepis tapusunkiman: Imataj Tata Diospa sut'inchayninri? nispa chayqa, qan ninki: Kaymin Tata Diospa sut'inchaynin: Qankunata uj q'epita jina wijch'uspa, saqerparisqaykichej, nispa. 34Sichus uj profeta, chayrí uj sacerdote, chayrí pi runapis kay jinata ninman: Kayqa Tata Diospa sut'inchaynin, nispa chayqa, Noqa chay runata aylluntinta castigasaj. 35Pipis kawsaqenta, chayrí paypa ayllunmanta kajtapis tapukojtenqa, kay jinata niyta atinkichej: Ima nispataj Tata Diosqa kuticherqari? Imatataj nerqari? nispa. 36Jinapis qankunaqa ama kay jinata parlaychejchu: Tata Diospa sut'inchaynin kayqa, nispa. Pillatajpis Tata Diospa sut'inchaynin kasqanta ninman chayqa, chay kikin nisqasnillantataj uj may llasa q'epiman jina tukuchisaj. Qankunamin kawsaj Diospa nisqasninta q'ewispa, uj jinaman tukuchinkichej. Payqa Diosniykichej, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. 37Jeremías, chay profetasta tapuriy: Ima nispataj Tata Dios kutichinri? Ima nintajri? nispa. 38Sichus ninkuman: Kayqa Tata Diospa sut'inchaynin, nispa chayqa, kay jinata kutichinayki: Noqa Tata Dios imatachus mana munarqanichu ninaykichejta, chayta nisqaykichejrayku, 39qankunata uj q'epita jina wijch'uspa, qonqayman churasaj. Qankunaman, jinataj ñawpa tatasniykichejmampis qorqaykichej, chay llajtatawan, qankunatawan ñawpaqeymanta karuman wijch'usqaykichej. 40Qankunaj pataykichejmantaj k'umuykachayta, wiñaypaj p'enqakuytawan apachimusaj, mana jayk'aj qonqanaykichejpaj jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\