JEREMÍAS 25

1Josiaspa churin Joacim tawa watastaña Judapi kamachishajtin, Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, willarqa Judá aylluman imachus jamunanta. Chayqa karqa Babiloniapi rey Nabucodonosor uj watallataraj kamachishajtin. 2Chantá profeta Jeremiasqa kay willayta tukuy Judá aylluman, jinataj Jerusalenpi tukuy tiyakojkunamanwan nerqa: 3Amonpa churin Josías chunka kinsayoj watasta Judapi kamachisqanmanta kunankamaqa, iskay chunka kinsayoj watastaña Tata Diosqa noqaman parlamullawampuni, noqataj chayta qankunaman kutin kutinta willarqaykichej. Qankunatajrí manapuni uyariwarqankichejchu. 4Jinallataj Tata Diosqa kutin kutinta kachamusorqachej kamachisnin profetasta, qankunatajrí mana kasuta ruwarqankichejchu, nitaj uyariyllatapis munarqankichejchu, nillataj chay nisqasninkutapis ruwarqankichejchu. 5Paykunaqa nisorqachej: Saqeychej sajra kawsayniykichejta, millay ruwayniykichejtapis. Ajinatachus ruwankichej chayqa, kawsakuyta atinkichej, Tata Dios qankunaman, jinataj ñawpa tatasniykichejman wiñaypaj qosorqachej, chay jallp'api. 6Ama waj dioskunajta qhepankuta riychejchu, paykunata sirvinaykichejpaj, yupaychanaykichejpajtaj. Amallataj Noqa Tata Diostaqa phiñachiwaychejchu, qankuna kikiykichej ruwakunkichej, chay dioskunata yupaychaspa. Ajinamanta mana ima sajratapis ruwasqaykichejchu, nispa. 7Kunantaj Tata Diosqa nin: Chaywampis qankunaqa manapuni kasuyta munawarqankichejchu, manachayqa phiñachiwankichej, qankuna kikiykichejmanta ruwakusqaykichej dioskunata yupaychaspa. Chaytaj kanqa qankunata mana allin rinasuykichejpaj, nispa. 8Chayrayku, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa ajinata nin: Qankuna chay k'amisqasniyta mana kasuwankichejchu. 9Chayrayku wichaynejmanta tukuy runasta wajyasaj, chantá Babiloniamanta kamachiy rey Nabucodonosortapis, paykuna kay jallp'api yaykumuspa, maqanaku ch'ajwata oqharinankupaj tukuy kaypi tiyakojkunawan, jinallataj chay qaylla nacioneswampis. Paykunata kantumanta tukuchisaj, paykunatataj churasaj mancharikunapaj jina, asikunapaj jina, wiñaypajtaj raqaykunalla kanankupaj. 10Paykuna ukhupi chay kusiy wayñu, fiesta takiykunapis manaña uyarikonqachu, nitaj casarakojkunaj takirisqankupis, nillataj maran rumispa kutasqankupis; nillataj ujtawan k'anchaykuna rikukonqachu. 11Tukuy kay jallp'aqa ch'inyachisqa kanqa, raqayman tukusqa, kay nacionestaj qanchis chunka watas junt'ata Babiloniamanta reypa makimpi kanqanku. 12Qanchis chunka watas junt'akojtinkama, juchasninkumanta castigasaj Babiloniamanta reyta, jinataj caldeostapis. Chay nacionninkutaqa wiñaypaj ch'inyachisaj, nispa nin Tata Diosqa. 13Tukuy imasta willachisqayta chay naciompa patanman urmaykuchimusaj, mayqenkunachus kay libropi qhelqasqa kashanku, mayqenkunatatajchus Jeremías sutiypi tukuy nacionespa contrankupi willarqa, chay imasta. 14Jatuchaj nacionesmanta atiyniyoj reyespis paykunawan sirvichikonqanku. Ajinata paykunawan pagachikusaj chay ruwasqasninkuman jina. 15Israelpa Señornin Tata Diosqa niwarqa: Qhawariy kay vasota; phiñakuyniymanta vinowan junt'a kashan. Chayta makiymanta jap'ispa, ujyachiy, ima nacionesmanchus kachasqayki, chay tukuyman. 16Chantá ujyaykuytawan, chankaykachanqanku, locoyanqankutaj, paykunaman wañuchinaku maqanakuyta apachimusqayrayku, nispa. 17Chantá noqa chay vasota Tata Diospa makinmanta jap'iytawan, tukuy nacionesman ujyacherqani, mayqenkunamanchus Tata Dios kachawarqa, chaykunaman. 18Chay vasota jaywarqani Jerusalenman, Judapi llajtasman, reyesninkuman, jinataj kurajninkukunamampis, ajinamanta chaykunata tukuchinaypaj, raqaykunallataña saqeranaypaj, may t'ukunapaj, mancharikunapaj jina, maldecisqa kanankupaj, imaynatachus kunankama kashanku, ajinata. 19Egiptomanta rey Faraonmampis jaywallarqanitaj, jinallataj chay kamachisninman, kurajninkunaman, tukuy runasninmampis. 20Chantá chaypi tukuy ayllusmanta kaj runasmampis, ajinallatataj Uz suyupi tukuy reyesman, chantá filisteo suyupi Ascalonman, Gazaman, Ecronman, Asdodmanta puchojkunamampis ujyachillarqanitaj. 21Chaymantaqa ujyachillarqanitaj Edomman, Moabman, Amonman ima. 22Ujyachillarqanitaj Tiromanta Sidonmantapis tukuy reyesman, Jatun Qochaj chimpampi kaj tukuy reyesman ima; 23Dedanman, Temaman, Buzmampis, umasninkuta ruthukunku, chay ayllusman. 24Arabiamanta tukuy reyesman, ch'in pampapi tiyakoj tukuy laya aylluspa reyesninkumampis ujyachillarqanitaj. 25Zimrimanta, Elammanta, Mediamantawan kaj reyesman, 26wichaynejmanta kaj reyesman, qayllapi kaj, chayrí karupi kajkunamanwan ujyacherqani. Tukuy kay pachapi kaj reyes ujyarqanku. Tukuyninkumanta qhepatataj Babiloniamanta kaj reypis ujyallarqataj. 27Chantá Tata Dios nillawarqataj: Noqa Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa paykunata kamachini ujyanankuta machaykunankukama, lanzarparinankukama, pampaman urmaspataj manaña jatarikuyta atinankukama, chay wañuchinaku maqanakuta paykunaman apachimusqayrayku. 28Manachus qanmanta jap'ispa, ujyayta munanku chayqa, niy paykunaman: Imaynamantapis ujyanaykichejpuni tiyan, imaraykuchus Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin chaytaqa nin. 29Sichus castigota apachimuyta qallarisaj, Noqapaj t'aqasqa kashan, chay llajtay pataman chayqa, yuyankichejchu qankunaqa mana castigasqalla qhepakunaykichejta? Manapuni mana castigasqaqa qhepakunkichejchu, imaraykuchus tukuy kay pachapi tiyakojkunaman wañuchinaku maqanakuta apachimusaj. Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin chayta nini. 30Qan, Jeremías, sutiypi kay tukuyta sut'inchaspa, paykunaman niy: Tata Diosqa patamanta sinch'ita qhaparimonqa, maypichus santo tiyakunan kashan, chay patamantapacha. Uvasta ch'irwajkuna jina qhaparin Paypa ayllumpa contranta, tukuy kay pachapi tiyakojkunaj contrankupiwan. 31Chay ch'ajwaqa kay pachaj k'uchusninkama chayanqa, imaraykuchus Tata Diosqa nacionespa contrankupi juiciota oqharenqa. Payqa tukuy runasta wajyanqa paykunata juzganampaj, chay juchayojkunatataj wañuyman wijch'uykunampaj. Tata Diosmin chaytaqa nin. 32Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nillantaj: Ñak'ariykunaqa nacionmanta nacionman chayanqa. Uj manchay sinch'i loco para jina oqharikamonqa kay pachaj tukuy k'uchusninmantapacha. 33Pikunatachus Tata Dios chay p'unchaypi wañuchenqa, chaykunaqa kay pachaj ujnin kantumanta ujnin kantukama mast'alla kanqanku. Mana pipis paykunamantaqa waqanqachu, nitaj pipis ayasninkuta p'ampaykamunankupaj oqharenqachu; pampallapi wanu jina wijch'usqa kanqanku. 34Qhapariychej, michejkuna, nanaywan qhapariychej. Pikunachus aylluyta pusankichej, qankuna pampapi sunt'iraychej, imaraykuchus wañuchinanku rato chayamunña, qankunataj ñak'asqa kankichej wira ovejas jina. 35Michejkunapaj mana pakakunanku kanqachu; aylluyta pusajkunapis mana ayqekuyta atenqankuchu. 36Chay michejkunaqa qhaparenqanku; nanaywan ayqonqanku aylluyta pusajkunaqa, imaraykuchus Tata Diosmin pastosninkutaqa ch'akirparichin. 37Tata Diosqa k'ajajta phiñakuspa, chay pastosniyoj pampasninkuta q'ararparichenqa. 38Imaynatachus uj leonqa jusk'unmanta llojsin, ajinata llojsenqa, paykunaj jallp'ankutaj raqaykunallapiña rikhurenqa, imaraykuchus Tata Diosqa sinch'ita phiñakuspa, uj sinch'i wañuchinaku maqanakuta paykunaman apachenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\