JEREMÍAS 26

1Josiaspa churin Joacim Judapi rey kayta qallarishajtin, Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, 2nerqa: Temploypa patiompi sayaykukuspa, niy imatachus ninaykita kamacherqayki, chay tukuyta, Temploman Judá llajtasmanta Noqata yupaychawaj jamushanku, chay tukuy runasman. Amataj ni uj simillatapis qonqaychu. 3Ichapis kasusunkuman, chay sajra ruwayninkunatataj saqenkuman, jinamanta Noqapis manaña chay sajra ruwasqasninkumanta paykunata castigaymanñachu, imaynatachus yuyasharqani, jinataqa. 4Niy Noqa Tata Dios kayta nisqayta: Manachus nisqasniyta kasunkichej, 5nitaj ñawpaqeykichejman churasqay leyesniyta kasunkichej chayqa, sitajchus mana kasunkichej kamachisniy profetasniypa k'amisqasninkuta, pikunatachus qhepan qhepanta kachamuykichej, qankunataj mana kasunkichejchu, chaykunata chayqa, 6Noqa ruwasaj kay Templowan, chaypacha imaynatachus Silopi yupaychana wasiwan ruwarqani, ajinata. Kay llajtata tukuypa rikunanta ñak'arichisaj, kay pachamanta tukuy nacionespaj uj maldición jina kanampaj, nispa nerqa Tata Diosqa. 7Jinapi sacerdotes, profetas, tukuy llajtapi kaj runas ima Diospa Templompi Jeremiaspa nisqanta uyarerqanku. 8Chantá Tata Diospa kamachisqanmanta parlayta tukojtinkamataj, sacerdotes, profetas, tukuy llajtapi kaj runaspis Jeremiasta jap'iytawan, nerqanku: Wañunaykipuni tiyan. 9Imaraykutaj Tata Diospa sutimpi parlaj churakunki, kay Temploqa Silopi yupaychana wasi jina thuñisqa kananta, kay llajtapis ch'inyachisqa kananta, mana runasniyojtaj qhepakunantari? Chayta nispa, tukuynin runas Diospa Templompi Jeremiaspa contranta tantaykukorqanku. 10Judá ayllumanta kurajkunaqa, imachus kasqanta uyarispa, reypa kamachinan wasimanta Diospa Templonman rerqanku, chaypitaj chay Mosoj Punku nisqapi tiyaykukorqanku. 11Chantá sacerdotes, profetaspis chay kurajkunaman, tukuy llajtantin runasman ima nerqanku: Kay runaqa wañuchisqa kanan tiyan, imaraykuchus kay llajtaj contrampi parlan, imaynatachus qankuna kikiykichej uyarinkichej, ajinata, nispa. 12Chantá Jeremiasqa tukuy runasman, kurajkunamampis kuticherqa: Tata Diosmin parlajta kachamuwan, kay Temploj contrampi, kay llajtaj contrampitaj willanaypaj, imatachus uyarinkichej, chayta. 13Kunanqa allintapuni kawsaychej allin kajta ruwaspa, Señorniykichej Tata Diostapis kasuychej. Ajinatachus ruwankichej chayqa, Payqa, apachimunanta nerqa, chay ñak'ariykunataqa manaña apachimusunkichejchu. 14Noqawanrí munasqaykichejta ruwaychej, imaraykuchus makisniykichejpiña kani. 15Jinapis kaytaqa allinta yachaychej: Sichus wañuchiwankichej chayqa, qankuna, chantá kay llajtapi tiyakojkuna ima juchachasqa kankichej, uj mana juchayojta wañuchisqaykichejrayku, imaraykuchus cheqamanta Tata Diospuni kachamuwarqa kay tukuy imasmanta sut'ita willanasuykichejpaj, nispa nerqa Jeremiasqa. 16Chantá chay kurajkuna, tukuy llajtamanta kuraj runaspis sacerdotesman, jinataj profetasmampis nerqanku: Mana imapis kanchu kay runata wañuchinapaj jinaqa; payqa Señorninchej Tata Diospa sutimpi parlawarqanchej, nispa. 17Chantá wakin kurajkunaqa sayarikuspa, chaypi tantasqa kasharqanku, chay tukuy runasman nerqanku: 18Judamanta rey Ezequías kamachishajtin, Moresetmanta Miqueas kay jinata parlarqa Tata Diospa sutimpi tukuy Judamanta kaj runasman: Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Sionqa uj llank'ana jallp'aman tukonqa, Jerusalentaj raqay qollusman tukonqa, Diospa Templompa orqonmantaj sach'as wiñaykonqa, nispa. 19Chaypacha rey Ezequías, Judamanta tukuy runaspis Miqueasta wañucherqankuchuri? Manachu reyqa Tata Diosta manchachikuspa, mañakorqa paykunamanta khuyarikunanta? Jinataj chaypacha Tata Diosqa manaña chay ñak'ariykunata apachimuyta yuyarqachu, mayqenkunatachus apachinanta nerqa, chaykunata. Kunanrí, noqanchejqa kikin contrallanchejtataj kay jatun juchata ruwasunman. 20Semiaspa churin Quiriat-jearim llajtamanta profeta Uriaspis Tata Diospa sutimpi kay llajtaj contrampi parlasqa, chantá kay naciompa contrampi ima Jeremías jinallataj. 21Rey Joacimtaj, tukuy kamachisnin, kurajkunampis, Uriaspa nisqanta uyarisqanku, reytaj payta wañuchichiyta munasqa. Uriasqa chayta yachaspa mancharikuytawan, Egiptoman ayqerikapusqa. 22Chantá rey Joacimqa Acborpa churin Elnatanta, waj runastawan ima Egiptoman kachasqa. 23Chaykunataj Uriasta Egiptomanta orqhomuspa, rey Joacimman apamusqanku, paytaj kamachisqa wañuchinankuta, wajcha runasta p'ampaj kanku, chayman p'ampanankutataj, nispa nerqanku chay kurajkunaqa. 24Safanpa churin Ahicampis Jeremiasman sayakorqa. Chayrayku Jeremiasta runasman mana jaywaykorqankuchu wañuchisqa kanampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\