JEREMÍAS 29

1Rey Jeconías, maman reinawan, kamachina wasipi kamachiswan, Judamanta, Jerusalenmantapis kurajkunawan, herreroswan ima Babiloniaman presos apasqa kasqanku. 2Chantá Jerusalenmantapacha Jeremiasqa uj cartata apacherqa chay apasqa kajkunaman, puchoj kurajkunaman, sacerdotesman, profetasman, jinataj runasmampis, pikunatachus Nabucodonosor Jerusalenmanta Babiloniaman presosta apasqa, chaykunaman. 3Jeremiasqa apanankupaj chay cartata jaywarqa Safanpa churin Elasaman, Hilciaspa churin Gemariasman ima, pikunatachus Judamanta rey Sedequías kachasharqa Babiloniamanta rey Nabucodonosorman, chaykunaman. Chay cartapi kay jinata nerqa: 4Noqa, Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kayta nini, pikunatachus Jerusalenmanta Babiloniaman apacherqani, chaykunaman: 5Wasista ruwakuspa, chaypi tiyakuychej; poqoj sach'asta plantakuychej, chay poqoynintataj mikhuychej. 6Casarakuychej, churisniyoj, ususisniyojtaj kaychej. Paykunapis casarakuchunku, wawasniyojtaj kachunku; astawan miraychej ama pisiyanaykichejpaj. 7Maymanchus presos apasqa karqankichej, chay naciompa allinnimpaj trabajaychej, chay nacionraykutaj Tata Diosmanta mañapuychej, imaraykuchus chay nación allimpi kajtenqa, qankunapis allillampitaj kankichej. 8Noqa, Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta niykichej: Ama ch'awkiyachikuychejchu, qankunawan khuska tiyakunku, chay profetaswan, nitaj imachus jamunanmanta parlajkunawampis, nillataj chay mosqokusqankutapis kasuychejchu. 9Imastachus paykuna sutiypi willasunkichej, chayqa llullalla. Mana Noqachu paykunata kachamuni. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 10Noqa Tata Dios nillanitaj: Qanchis chunka watas Babiloniapi junt'akojtinkama, Noqa qankunaman kutikusaj, junt'asajtaj, kay cheqaman qankunata kutichimunayta nerqani, chay allin nisqayta. 11Noqa yachani imastachus qankunapaj wakichisqayta, mana, mana walejta kawsanaykichejpajchu, manachayqa, qankuna allinta kawsakunaykichejpaj, jinallataj jamoj tiempopipis allin kawsayllatapuni tarinaykichejpaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 12Chaypachaqa qankuna sutiyta oqharinkichej Diosniykichejpaj rejsikapuwasqaykichejrayku, mañakoj jamuwankichej, Noqataj uyarisqaykichej. 13Mask'awankichej, tariwankichejtaj, tukuy sonqowan mask'awasqaykichejrayku. 14Arí, Noqa qankunawan tarichikusqaykichej; ñawpa tiempopi allimpi kanaykichejman kutichisqaykichej. Chay naciones ukhumanta orqhomusqaykichej, maymanchus presos apasqa karqankichej, chay tukuynejmanta. Tantaykusqaykichej, kaymantaj kutichimusqaykichej, maymantachus apacherqaykichej, chayllamantaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 15Qankuna nisqankichej: Babiloniapi Tata Diosqa profetasta qowayku, nispa. 16Tata Diostajrí kayta nin, Davidpa kamachina tiyanampi tiyashan, chay reymanta, kay llajtapi tukuy tiyakojkunamanta, chay ayllusniykichejmanta, pikunachus mana waj nacionman presos apasqachu karqanku, chaykunamantapis. 17Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Paykunaman apachimusaj wañuchinaku maqanakuyta, yarqhayta, wañuchej onqoyta ima. Paykuna chay, mana mikhunapaj jina kashanku, chay millay q'etayasqa higos jina kanankuta ruwasaj. 18Paykunata mat'iykusaj wañuchinaku maqanakuywan, yarqhaywan, wañuchej onqoywan ima. Kay pachapi tukuy naciones kajkuna paykunata rikuspa, mayta t'ukonqanku; uj maldición jina kanqanku. May millachikuna asipayananku kanqanku, p'enqakunankutaj, maykunamanchus ch'eqeracherqani, chay tukuy nacionespaj. 19Chayta ruwasaj, imaraykuchus kamachisniy profetasnejta tukuy willachisqasniyta mana kasorqankuchu, maypachachus paykunata kutin kutinta kachamorqani chaypacha. Qankuna waj nacionman apasqa kajkunapis manallataj kasuwarqankichejchu, nispa nin Tata Diosqa. 20Chayrayku nisqasniyta uyariychej ari, nisqasniyta kasuwaychej ari, Jerusalenmanta Babiloniaman tukuy presos apasqa kajkuna. 21Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kay jinata nin Colaiaspa churin Achabmanta, jinataj Maasiaspa churin Sedequiasmanta, pikunachus Tata Diospa sutimpi llulleriosta qankunaman nisunkichej, chaykunamanta: Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa makinmin paykunata urmachisaj, paytaj ñawpaqeykichejpi paykunata wañurachenqa. 22Judamanta presos apasqa Babiloniapi kashanku, chaykunamanta mayqellampis maldeciyta munaspa, kay jinata nichun: Imaynatachus Sedequiaswan, jinataj Achabwampis Tata Dios ruwarqa, ajinata qanwampis ruwachun, pikunatachus Babiloniamanta reyqa ninawan kankaykorqa, chaykuna, nispa. 23Chayta ruwarqa, imaraykuchus paykuna Israelpi millay imasta ruwarqanku. Runa masinkojpa warmisninkuwan khuchichakorqanku, sutiypitaj llulleriosta parlarqanku, mana Noqa kamachisqallay. Chayta Noqa yachani, rikunitaj, nispa nin Tata Diosqa. 24Tata Diosqa Jeremiasta kamacherqa, Nehelammanta Semaiasman ninanta: 25Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nisunki: Qan sutiykipi uj cartata, Jerusalenpi kashanku, chay tukuy runasman apachisqanki, Maasiaspa churin sacerdote Sofoniasman, tukuy chay puchoj sacerdotesmampis. Chay cartapitaj Sofoniasman nisqanki: 26Sacerdote Joiadaj cuentanmanta Tata Diosqa qanta churasunki, Diospa Templompi kuraj kaj qhawaj sacerdote kanaykipaj. Sichus pipis loco profeta jina parlaj churakun chayqa, chay runata cepoman churaspa, cadenaswan wataykuy. 27Imaraykutaj Anatotmanta Jeremiasta mana k'amerqankichuri, pichus qankunaman parlaj churakorqa uj profetapis kanman jina, chayta? 28Payqa Babiloniamampis uj cartata apachimuspa, niwarqayku: Chay jallp'aman presos apasqa kasqaykichejqa unaypaj kanqa. Chayrayku wasista ruwakuspa, chaypi tiyakuychej; poqoj sach'asta plantaykuychej, chay poqoynintataj mikhuychej, nispa. 29Sacerdote Sofoniastajrí chay cartata Jeremiasman leerqa. 30Chantá Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 31Willachimuy chay waj nacionman tukuy apasqa kajkunaman kay nisqayta: Nehelammanta Semaías sutiypi parlasorqachej, mana Noqaj kachamusqallay, mana imatapis payman yuyaychajtillay. Kunantaj qankuna chay llullakusqanta creenkichej. 32Jinapi Noqa Tata Dios nini: Noqaqa Semaiasta, tukuy miraynintawan castigasaj. Mana kay jallp'api paypa mirayninmanta ni ujpis qhepakonqachu, nitaj kusikonqachu, aylluyman qosaj, chay kusikuywan, imaraykuchus payqa ajinata parlaspa, aylluyta enqhaykorqa contraypi oqharikunankupaj, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\