JEREMÍAS 3

1Tata Diosqa nin: Sichus uj qhari warminmanta t'aqakun, chay saqerpayasqa warmitaj waj qhariwanñataj tantakun chayqa, ñawpaj kaj qosanwan mana watejmanta kutinakullanqatajchu. Jinachus kanman chayqa, tukuy nacionqa ch'ichichasqa kanman. Qanrí Israel, ashkha qharisniykiwan khuchichakorqanki. Chaywampis kunanqa Noqaman kutirimuyta munashanki, nispa nin Tata Diosqa. 2Q'ara lomasta allinta qhawariy: Mana kanchu ni maynej mana khuchichakusqaykeqa. Ch'in pampaspi árabe jina chukuykuspa, qharisniykita ñan kantuspi suyaj kanki. Kay jallp'ata khuchichakusqasniykiwan, sajra ruwasqasniykiwantaj qhenchacharqanki. 3Chayraykumin paraqa mana kanchu, qhepa kaj para, jinataj q'omer tiempopipis. Qanqa uj phisu warmiman rijch'akunki, ni uj chhikanta p'enqarikuspa. 4Manaraj unaychu niwarqanki: Tatay kanki, sipas kayniypitaj kawsaqey kanki. 5Phiñasqallapunichu kanki? Wiñaypajchu phiñakuyniyki qhepakonqa? nispa. Chayta nej jinari, atisqaykita sajra kajta ruwasharqanki. 6Rey Josías kamachishajtin, Tata Dios niwarqa: Rikunkichu contraypi oqharikoj Israel ayllu imatachus ruwasqanta? Tukuy orqos patapi khuchichakuyman qokorqa, jinallataj tukuy thansarara sach'as urapipis. 7Noqa yuyarqani chay tukuy imasta ruwaytawanqa, watejmanta Noqaman kutirimunawanta. Jinapis manapuni kutirikamuwarqachu. Chay mana kasukoj ñañan Judapis chay tukuyta rikorqa; 8rikullarqataj imaynatachus chay contraypi oqharikoj Israelta wijch'usqayta, chantá paymanta t'aqakusqayta khuchichakusqanrayku. Jinapis Israelpa ñañan wasanchaj Judapis mana manchachikorqachu, manachayqa paypis khuchirioman qokapullarqataj. 9Chaytaqa imata jina ruwallarqa, tukuy nacionnintinta millaycharqa. Judaqa t'aqakuwaspa, rumista, k'ullustawan yupaychaj churakorqa. 10Chay tukuyta ruwaspañapis, chay wasanchawaj Judaqa nillataj tukuy sonqowanchu Noqaman kutirimuwarqa, manachayqa pujllakuwarqa, nispa nin Tata Diosqa. 11Tata Diosqa niwarqa: Contrayta oqharikoj Israelqa aswan pisi juchayoj kashan chay wasanchawaj Judamanta nisqaqa. 12Rispa willamuy, wichay lado qhawarisqa: Tata Diosqa nin: Noqaman kutirimuy, contrayta oqharikoj Israel. Mana phiña uyaywanchu qanta qhawasqayki, nitaj qampaj phiñakuyneyqa wiñaypajchu kanqa, imaraykuchus Noqaqa khuyakoj kani. Noqa Tata Diosmin chayta niykichej. 13Juchayoj kasqaykita reparakuy, Señorniyki Tata Diospa contranta oqharikusqaykita, mana rejsisqakunawan tukuy thansarara sach'as uraspi khuchichakusqaykita, kamachisqayta mana kasusqaykita ima. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 14Tata Diosqa nillantaj: Kutirimuychej contrayta oqharikoj wawas, imaraykuchus Noqa qankunaj Dueñoykichej kani. Noqa ajllakuspa jap'isaj sapa llajtamanta ujta, iskaytataj sapa ayllumanta, Sionmantaj ujtawan kutichimusqaykichej. 15Noqa qankunaman qosqaykichej sonqoyman jina michejkunata, paykunataj qankunata michisonqachej sumaj yachaywan, sumaj yuyaywantaj. 16Qankuna jallp'aykichejpi kaspaña, astawan mirajtiykichej, ashkha wawasniyojñataj kajtiykichej, mana pipis parlanqañachu Tata Diospa trato ruwasqan arcamanta. Manaña pipis chaypi yuyanqañachu, nitaj ujtawan yuyarikonqañachu, manataj pipis watukonqañachu, nitaj waj mosojta ruwanqankuchu. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 17Chaypacharaj Jerusalenta sutichanqanku: Tata Diospa Kamachina Tiyanan, nispa, tukuy nacionestaj chaypi yupaychanawankupaj tantakonqanku. Manaña ujtawan sonqonkupi k'ullukuspa chay sajra millay yuyaykunata qhatenqankuchu. 18Chay p'unchay chayamojtin, Judá aylloqa tantakonqa Israel aylluwan khuska. Iskayninku kutimonqanku wichaynej jallp'amanta, qankunaj ñawpa tatasniykichejman herenciapaj qorqani, chay jallp'asman. 19Israel, Noqaqa qanta wawaypaj jina jap'ikapuyta yuyarqani, sumaj moq'ena jallp'ata qonasuypaj, tukuy kay pachapi jallp'asmanta aswan k'acha jallp'ata. Noqa yuyarqani: Tatáy, nispa ninawaykita, manataj jayk'ajpis Noqamanta karunchakunawaykita. 20Chaywampis qankunaqa, imaynatachus uj warmi qosanta wasanchan, ajinata Noqata wasanchawarqankichej. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 21Ch'in orqospi uj qhapariy uyarikun. Chayqa kashan khuyakuyta mañakuspa israelitaspa waqayninku, cheqan ñanmanta t'aqapusqankurayku, Señorninku Tata Diostataj qonqapusqankuraykutaj. 22Contrayta oqharikoj wawas, Noqaman kutirimpuwaychej, Noqataj sanoyachisqaykichej chay contrayta oqharikojllapuni kasqaykichejmanta. 23Cheqamanta mana imapaj allinchu karqa orqo puntaspi lantisman wicharisqanchejqa, nitaj chay orqospi qhaparqachasqanchejpis. Señorninchej Tata Diosllapimin Israelqa salvacionta tarin. 24P'enqayta lantista yupaychasqanchejqa tukucherqa, wawasllaraj kashajtinchej tatasninchejpa tarisqanku, chay ovejasta, wakasta, qhari wawasta, warmi wawasta ima. 25May p'enqasqa k'umuykukunachej ari, chay p'enqaytaj noqanchejta p'ampaykuchun, imaraykuchus wawas kasqanchejmantapacha kunankama noqanchej, ñawpa tatasninchejpis juchallerqanchej Señorninchej Tata Diospa contrampi, manataj Payta kasorqanchejchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\