JEREMÍAS 31

1Tata Diosqa nin: Chay p'unchaypeqa tukuy Israel aylluspa Diosninku kasaj, paykunataj aylluy kanqanku, nispa. 2Tata Dios nillantaj: Wañuchej espadamanta ayqej aylloqa k'acha yanapayniyta tarerqa ch'in pampaspi, maypachachus Israelqa samarikunampaj uj cheqata mask'asharqa chaypacha. 3Tata Diosqa karumantapacha Israelwan rikuchikuspa, nerqa: Noqa munakuyki wiñay munakuywan; chayrayku khuyakuynillaywampuni qanta pusaykachayki. 4May k'acha Israel, watejmanta oqharisqayki; watejmanta sayarichisqa kanki. Watejmanta panderoswan jamunkichej kusiywan tusurispa. 5Samaria orqospi watejmanta uva huertasta plantankichej. Pichus plantajqa poqoykunanta mikhullanqataj. 6Uj p'unchay jamonqa, chay p'unchaypitaj qhawajkunaqa Efraínpa orqosnimpi qhaparenqanku: Jamuychej, rinachej Sión Orqoman, Señorninchej Tata Diosman, nispa. 7Tata Diosqa nin: Kusiy takiyta takiychej Jacobpa ayllunrayku. Kusiywan qhapariychej tukuy nacionesmanta aswan kuraj kajpaj. Jatunchasqaykichejta uyarichiychej, niychejtaj: Tata Dios, aylluykita salvay, Israelmanta puchojkunata salvay ari, nispa. 8Noqa paykunata kutichimusaj chay wichaynejpi jallp'asmanta, paykunata tantaykullasajtaj kay pachaj tukuy k'uchusninmantapacha. Paykunawan jamonqanku lerq'os, wist'us, wijsallisqa warmis, nacechikushaj warmis ima; manchay ashkhapuni kutimonqanku. 9Waqarikuspa jamonqanku. Paykunata pusamushajtiy, Noqamanta mañakonqanku. Noqa paykunata yakusniyoj mayu kantusta pusaykachasaj, cheqan sumaj pichasqa ñannintataj, ama misk'akunankupaj, imaraykuchus Noqamin Israelpa Tatan kani, Efraíntaj kuraj kaj waway. 10Tukuy naciones, Tata Diospa nisqanta uyariychej; mama qochaj karu kantusnimpi kayta willaramuychej: Tata Diosqa Israel ayllunta ch'eqeracherqa. Jinapis paykunata tantaykamonqa, waqaychanqataj, imaynatachus uj michejqa ovejasninta waqaychan, ajinata, nispa. 11Tata Diosqa watejmanta Jacobpa ayllunta preciota pagaspa kacharicherqa aswan atiyniyojkunaj makinkumanta. 12Jamonqanku, kusiywantaj Sión Orqo patapi takenqanku; Tata Dios kay allin kaj imasta apachimusqasninmanta kusikonqanku: Trigomanta, vinomanta, aceitemanta, ovejasmanta, wakasmanta ima. Kawsayninkoqa sumaj qarpasqa huerta jina kanqa, manataj kallpankuta chinkachenqankuchu. 13Chaypacha sipaskunaqa kusiywan tusurenqanku, jinallataj waynaspis, machu runaspis. Waqayninkutaqa kusiyman tukuchisaj. Paykunata sonqochasaj, kusichisajtaj nanayninkumanta 14Sacerdotesta aswan allin kaj mikhunawan sumajta sajsachisaj, aylluytataj chhika patapi kawsarichisaj, ashkha allin imasta qosqasniywan, nispa nin Tata Diosqa. 15Tata Diosqa nillantaj: Ramá llajtapi uj qhapariy uyarikun, jatun waqay, jik'uytaj. Raquelqa wawasninmanta waqashan, manataj sonqochasqa kayta munanchu, imaraykuchus wawasnenqa wañusqasña kanku. 16Tata Diosqa nillantaj: Raquel, amaña astawan waqaychu. Amaña waqayniykita suruchiychu, imaraykuchus chay trabajasqaykimanta t'inkaykeqa kallanqapuni; wawasniykeqa enemigosniykej jallp'ankumanta kutimponqanku, nispa nin Tata Diosqa. 17Jamoj watasniykipaj qanqa atinkiraj allin imasta suyayta: Wawasniykeqa jallp'ankuman kutimponqankupuni. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 18Efraín ayllumanta kajkunata waqaspa willakojta uyarini: Noqa, mana amansasqa torillo jina karqani; jinapis Qan kasukuyta yachachiwarqanki. Qanman kutirichiway, noqataj Qanman kutirikamusqayki, imaraykuchus Qanmin Señorniy Tata Dios kanki. 19Noqa qanmanta karunchakuytawan, juchayta saqespa watejmanta Qanman kutirikamuni. Pechoyta takakuni, p'enqasqataj k'umuykachashani wayna kayniypi juchallisqayrayku. 20Efraínqa Noqapaj munasqa waway jina, aswan munasqa kaj churiy jina. Payta kutin kutinta k'amini chaypis, manapuni paymantaqa qonqapunichu; sonqoy wawayawajtin, mayta paymanta khuyakuni, nispa nin Tata Diosqa. 21Israel, ñanniykita señaleswan sut'inchay; watejmanta tarikapunaykipaj allinta qhawarikuy chay purisqayki ñankunata. Kutimpuy, may k'acha Israel, kutimpuy llajtasniykiman. 22Mayk'ajkamataj purinki ujnejmanta ujnejmanri? Ayllúy, qanqa tatampa contrampi oqharikoj ususi jina kanki. Noqa Tata Diosrí, kay pachapi uj mosoj imata ruwasaj: Warmeqa qharita muyupayanqa. 23Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kayta nin: Judaman runasta kutichimojtiy, ujtawan paykuna jallp'ankupi, llajtankupipis rikhurispa, nenqanku: Tata Dios bendecichun Paypaj t'aqasqa kay santo orqota, maypichus justicia tiyakun, chayta, nispa. 24Judá suyoj llajtasnimpi runaswan khuska tiyakonqanku tukuy llank'ajkuna, ovejasta michejkunapis. 25Chay sayk'usqasta, mana kallpayojkunatapis Noqa mikhuchisaj, ujyachisajtaj atipachinaykama, nispa nerqa Tata Diosqa. 26Jinallapi rijch'arispa, ñawisniyta kicharerqani, imaraykuchus misk'ita puñurikusqani. 27Tata Diosqa nillarqataj: Qhepa p'unchaykunapi Israelpi, Judapipis runas mayta miranqanku, jinallataj uywaspis. 28Imaynatachus sumajta qhawarqani paykunata t'iranaypaj, urmachinaypaj, atipanaypaj, phirinaypaj, chayrí ima llakiytapis ruwanaypaj, ajinallatataj allinta qhawasaj paykunata sayarichinaypaj, plantanaypajpis. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 29Jaqay p'unchaypeqa manaña ninakonqankuchu: Tatasqa mikhusqanku k'allku uvasta, wawasninkurí kirusninkuta khipichikunku, nispa. 30Manachayqa pichari k'allku uvasmanta mikhojkunalla kirusninkuta khipichikonqanku. Sapa ujpis juchasninrayku wañonqa. 31Tata Diosqa nillantaj: Uj p'unchay jamonqa, chay p'unchaypitaj Israelwan, Judawan ima mosoj tratota ruwasaj. 32Chay mosoj tratoqa mana chay ñawpa tatasninkuwan ruwarqani jinachu kanqa, mayk'ajchus Egiptomanta paykunata orqhomorqani makinkumanta jap'ispa chaypacha, imaraykuchus paykunawan trato ruwasqayta mana junt'arqankuchu, Noqa qosanku jina kashajtiy, nispa nin Tata Diosqa. 33Jaqay p'unchaykunapi Israelwan tratota ruwasaj, chay tratotaj kay jina kanqa: Leyniyta yuyayninkuman churasaj, sonqosninkupitaj qhelqaykullasajtaj. Noqa Diosninku kasaj, paykunataj aylluy kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 34Manaña pipis runa masinta yachachenqañachu nitaj wawqentapis nenqachu: Tata Diosta rejsiy, nispa, imaraykuchus tukuy rejsiwanqanku, sullk'amanta kurajninkukama. Noqa sajra ruwasqankuta pampachasaj, manañataj jayk'ajpis juchasninkumanta yuyarikusajchu. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 35Pichus intita p'unchay k'anchanampaj churarqa, killata, ch'askastapis tutapi k'anchanankupaj churarqa; pichus mama qochata qaywin qhollchoqeyasqan sinch'ita ch'ajwarinankama, chaypata sutenqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. Payqa nin: 36Sichus chay churasqay leyes mana junt'akunman chayqa, chay p'unchaymantapacha Israelqa ñawpaqeypi wiñaypaj mana nacionchu kanman, nispa nin Tata Diosqa. 37Sichus cielota midiyta atinkuman chayqa, sitajchus kay pachatapis cimientosninkama qhawaykuyta atinkuman chayqa, Noqapis atillaymantaj Israelpa mirayninta qhesachayta tukuy ima ruwasqasninmanta, nispa nin Tata Diosqa. 38Tata Diosqa nillantaj: Uj p'unchay jamonqa, chay p'unchaypitaj kay llajtayqa watejmanta sayarichisqa kanqa, Hananeel torre chaymantapacha Esquina Punku nisqakama. 39Chayqa cheqanta renqa chaynejmanta Gareb Orqokama, chaymantataj Goa chaynejman muyuykonqa. 40Chantá tukuynin valle, maypichus wañusqasta p'ampanku, ushphatataj wijch'unku chay, Cedrón Wayq'o chaymanta inti llojsimuynejman, chay patapi tukuy pampaspis, Caballo Yaykuna Punku nisqa esquinakama, chay tukoyqa Noqapaj t'aqasqa kanqa, manataj jayk'ajpis urmachisqachu, nitaj thuñisqachu kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\