JEREMÍAS 32

1Tata Diosqa Jeremiasman parlarqa, Judapi Sedequías chunka watastaña kamachishajtin, chaytaj karqa rey Nabucodonosor chunka pusajniyoj watastaña kamachishajtin. 2Chaypacha Babiloniamanta reypa soldadosnin Jerusalenta atipaspa yaykuykunankupaj muyuykusqanku, profeta Jeremiastaj preso kasharqa reypa kamachinan wasej patiompi. 3Rey Sedequías paytaqa wisq'aykuchisqa, Jeremías kay jinata parlasqanrayku: Tata Diosqa nin: Babiloniamanta reyqa kay llajtata jap'ikaponqa. 4Rey Sedequiaspis caldeosmanta mana llusp'enqachu, manachayqa Babiloniamanta reypa makisninman urmanqa, paypa ñawpaqempitaj rikhurenqa. 5Nabucodonosortaj Sedequiasta Babiloniaman apachenqa, chaypitaj Sedequiasqa qhepakonqa paymanta Noqa yuyarikunaykama. Sichus qankuna caldeoswan maqanakoj churakunkichej chayqa, mana allinchu risonqachej, nispa nin Tata Diosqa. 6Jinapi Jeremiasqa nerqa: Tata Diosqa parlawaspa, niwarqa: 7Uyariway, Salum tioykej churin Hanameel kay jinata parlapayasoj jamonqa: Anatotpi chay jallp'ayta rantikapuway, imaraykuchus qanmin aswan qaylla aylluy kanki, nispa. 8Chantá Tata Dios niwasqanman jina chay tioypa churin Hanameel carcelpa pationman jamuwarqa, niwarqataj: Rantikuway Benjamín suyupi kaj Anatot llajtapi jallp'ayta. Qanllamin rantiyta atinki aswan qaylla aylluy kasqaykirayku; chayrayku rantikapuway ari, nispa. Chay tukuy imaswan yacharqani chayqa Tata Diosmanta kasqanta. 9Chantá tioypa churin Hanameelmanta, Anatotpi kashan, chay jallp'ata ranterqani; chunka qanchisniyoj phisus qolqeta jaywarqani, parlasqaykuman jina. 10Chay tratotataj ruwarqayku papelpi qhelqaspa, sellasqatataj, testigospa sutisninkutawan qhelqaykuspa. 11Chaymanta jap'erqani chay trato ruwasqa iskaynin papelesta, ujnenqa sellasqa tratoyoj, imaynapichus rantisqa kasqanta, chay ujnintaj jinalla. 12Chay papelesta Neriaspa churin Maasiaspa allchhin Barucman jaywarqani tioypa churin Hanameelpa ñawpaqempi, jinataj testigos jina sutinkuta qhelqaykusqanku, chay ñawpaqenkupi, chantá chay patiopi tiyasqa kasharqanku, chay judiospa ñawpaqenkupi ima. 13Jinapi paykunaj uyarinankuta Barucman nerqani: 14Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa Israelpa Diosnin kay jinata nin: Oqhariy chay iskaynin trato papelesta, chay sellasqa kajta, jinataj chay mana sellasqa kajtapis. Chantá t'urumanta ruwasqa p'uñitumantaj jallch'aykuy, chaypi unayta kakunampaj. 15Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Kay naciompi rantillanqankupuni wasista, jallp'asta, uva huertastapis, nispa. 16Neriaspa churin Barucman chay rantisqaymanta papelesta jaywaytawankama, kay jinata Tata Diosmanta mañakorqani: 17Qan, Tata Dios, chay jatun atiyniykiwan cielota, kay pachatapis ruwarqanki; Qampajqa mana imapis mana atikojqa kanchu. 18Qanmin khuyakuyniykita rikuchinki waranqa waranqa miraykunaman, jinapis runasta castiganki tatasninkoj juchasninkurayku. May jatun atiyniyoj Dios, sutiykeqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin. 19Imatachus ruwanaykita wakichisqaykeqa, chay ruwasqasniykipis may jatun. Qan rikunki runaspa tukuy ruwasqasninkuta, chay ruwasqasninkuman jinataj Qan qopunki. 20Qanmin milagrosta, t'ukuna señalestapis, Egiptopi ruwarqanki, kunampis chay jinata ruwashallankirajpuni Israelpi, waj runaspa chawpinkupipis, jinamantataj sutiykeqa may uyarisqa kashan, imaynachus kunan jina. 21Qanqa may jatun atiyniykiwan Egiptomanta Israel aylluykita orqhomorqanki, t'ukuna señalesta ruwaspa, t'ukuna ruwasqasniykiwan tukuyninkuta manchariykuchispa ima. 22Israel aylluykiman qorqanki kay jallp'ata, lechewan misk'iwan yaku jina puririshan, chayta, imaraykuchus ñawpa tatasninkuman chayta qonaykita nerqanki, chayrayku. 23Chay qosqayki jallp'aman yaykuspa, dueñochakorqanku. Chaywampis mana kasusorqankuchu, chay leyta qosqasniykita mana junt'arqankuchu, nitaj ruwarqankuchu imatachus paykunata kamacherqanki, chayta. Chayraykumin kay tukuy ñak'ariykunataqa paykunaman apachimorqanki. 24Kunan caldeosqa jallp'a moqosta oqharinkuña llajtaman yaykuykamunankupaj. Jinataj chay wañuchinaku maqanaku, yarqhay, wañuchej onqoy ima kasqanrayku kay llajtaqa makinkuman urmaykonqa. Tata Dios, rikunki chay nisqasniykeqa imaynatachus junt'akushasqanta. 25Chaywampis, Tukuyta Kamachej Tata Dios, Qanqa kamachiwarqanki uj jallp'ata qolqewan rantikunayta, chay rantikusqaymantataj testigosta churanayta kay llajta caldeospa makinkuman urmanampuni kashajtimpis, nispa nerqa Jeremiasqa. 26Chaypacha Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 27Noqa Tata Diosmin tukuy kawsajkunajpa Diosninku kani. Noqapajqa mana imapis mana atikojqa kanchu. 28Chayrayku Noqa niyki: Babiloniaj reynin Nabucodonosorman, caldeosmampis kay llajtata jaywaykapusaj, jap'ikapunankupaj. 29Chay caldeosqa kay llajtaman yaykuykamuspa, ninawan jap'iykuchenqanku. Maypichus israelitasqa Baalman inciensosta q'oshñichej kanku, jinataj vinota jaywaj kanku mana rejsisqa dioskunaman Noqata phiñachinawankupaj, chay wasistapis ruphaykuchillanqankutaj. 30Qallariymantapacha Israel aylloqa, chantá Judá ayllupis ñawpaqeypi sajrallatapuni ruwarqanku ñawpajmantapacha. Israelitasqa phiñachillawajpuni kanku paykunaj ruwasqanku lantista yupaychaspa, nispa nin Tata Diosqa. 31Kay llajtaqa ruwakusqanmantapacha kunan p'unchaykama k'arajta phiñachillawampuni. Chayraykumin kay llajtata ñawpaqeymanta chinkarparichisaj. 32Tukuy sajra ruwasqasninkuwan phiñachiwasqankurayku, Israel aylluta, Judá ayllutapis, jinallataj reyesninkuta, sacerdotesninkuta, profetasninkuta, Judapi, Jerusalenpiwan chay tukuy tiyakojkunatapis chinkarparichisaj. 33Paykunaqa wasanchakuwarqanku, manataj qhawawayta munarqankuchu. Paykunata kutin kutinta yachacherqani chaypis, mana kasuwarqankuchu, nitaj castigasqaywan wanayta munarqankuchu. 34Astawanqa sutiywan sutichasqa kashan, chay Temployta ch'ichicharqanku chay millay lantisninkuta chaypi sayachispa. 35Jinallataj Ben-hinom Vallepi Baalman altaresta ruwarqanku, chaypi churisninkuta ususisninkuta ima uywa wañuchisqata jina Molocman q'olachinankupaj. Noqatajrí ni jayk'aj chayta kamacherqanichu, ni yuyallarqanipischu chay millay imasta ruwanankutaqa, ajinamanta Judata juchallichispa. 36Qankuna kay llajtamanta ninkichej: Wañuchinaku maqanaku, yarqhay, wañuchej onqoy ima kasqanrayku, kay llajtaqa Babiloniamanta reypa makinman urmanqa, nispa. Israelpa Diosnin Tata Diostajrí nin: 37Tantaykusaj kay llajtayojkunata tukuynej jallp'asmanta, maykunamantachus may sinch'i phiñakuyniypi paykunata ch'eqeracherqani, chay nacionesmanta. Chantá paykunata kay cheqaman kutirichimusaj kaypi tiyarikunankupaj, mana imamanta manchachikuspa. 38Paykunaqa aylluy kanqanku, Noqataj Diosninku kasaj. 39Chantá ruwasaj uj sonqolla, uj yuyayniyojllataj kanankuta Noqata wiñaypaj manchachikunawankupaj, chaytaj allin kanqa paykunapaj, wawasninkupajpis. 40Paykunawan uj tratota wiñaypaj ruwasaj: Manaña jayk'ajpis paykunapaj allin kajta ruwayta saqesajchu, jinataj paykunaman yachachisaj Noqata manchachikunawankuta, ama Noqamanta karunchakunawankupaj. 41Paykunapaj allin kajta ruwaspa, kusikusaj. Chantá tukuy sonqo, tukuy alma paykunata kay jallp'api sinch'ita sayachisaj, nispa nin Tata Diosqa. 42Tata Dios nillarqataj: Imaynatachus kay llajtaman jatun ñak'ariyta apachimorqani, ajinallatataj tukuy allin kajtapis apachimusaj, qonayta nisqayman jina. 43Qankuna ninkichej: Kay jallp'aqa mana runasniyoj, mana uywasniyojtaj ch'in qhepakun, caldeospa makinkuman jaywaykusqa kasqanrayku, nispa. Chaywampis kay naciompi watejmanta runas jallp'ata rantikullanqankupuni. 44Chaypacha jallp'asta qolqewan rantikuspa, chay trato papelesman sutisninkuta qhelqaykuspataj, sellasqata testigospa ñawpaqenkupi ruwanqanku. Chay tukoyqa Benjamín suyupi ruwakonqa, Jerusalenpa qayllasnimpitaj, jinataj Judajpa llajtasnimpipis, orqospi kaj, chay llajtaspipis, jinataj pampaspi kaj chay llajtaspipis, jinataj Néguev cheqapi llajtaspipis, imaraykuchus Noqa ñawpa tiempopi allimpi kawsasqankuman paykunata kutichisaj. Noqa Tata Dios chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\