JEREMÍAS 33

1Jeremías chay carcelpa patiompi presochasqa kashajtin, ujtawan Tata Diosqa payman parlaspa, nerqa: 2Noqa Tata Dios, pichus kay pachata ruwarqani maychus kanampi sinch'i sayasqa kanampaj, chay Diosmin Noqa kani. Noqa niyki: 3Qhaparikamuway, Noqataj kutichispa, sut'inchasqayki jatuchaj imasmanta, mana yachasqayki pakasqa imasmantapis. 4Noqa Israelpa Señornin Tata Diosqa kayta nini Jerusalenpi kaj wasismanta, jinataj Judamanta reyespa kamachinanku wasismantapis, mayqenkunachus urmachisqa karqanku Babiloniamanta soldados yaykumunankumanta jark'anankupaj, chaymanta. 5Chay caldeoswan wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa kajkunawan, wasis karqanku, chay jusk'usta junt'achenqanku, pikunatachus sinch'i phiñakuyniypi wañurachisaj, chaykunawan. Noqaqa kay llajtamanta uyayta pakasaj chay chhika sajrasta ruwasqasninkurayku. 6Chaywampis qhepaman kay llajtata jampiykusaj, sanoyachisajtaj; chantá chhika patata allin kawsaypi paykunata kawsachisaj, ni imamanta manchachikuypitaj. 7Judatawan, Israeltawan ñawpa tiempopi allimpi kasqankuman kutichisaj, watejmantataj paykunata sinch'ita sayachisaj qallariypi jina. 8Paykunata llimphuchasaj ñawpaqeypi tukuy sajra ruwasqankumanta, pampachasajtaj contraypi oqharikuspa tukuy juchallisqankuta. 9Chantá Jerusalenqa Noqaj kusikunay kanqa, jatunchakuyniy, jatumpaj qhawasqa kayniytaj tukuy nacionespa ñawpaqenkupi. Maypachachus tukuy allin kajta Jerusalenpi tiyakojkunaj patankuman apachimusqayta uyarenqanku, jinataj tukuy allin kajwan junt'achisqayta parlajta uyarenqanku chaypachaqa, mancharikuywan kharkatitenqanku. 10Tata Diosqa nin: Qankuna ninkichej: Kay cheqaqa ch'in mana runasniyoj nitaj animalesniyoj, nispa. Chaywampis Jerusalenpa callesnimpi, Judajpa llajtasnimpipis, mayqenchus kunan ch'usajpacha kashanku, mana runasniyoj, nitaj animalesniyoj, chaypeqa watejmanta uyarikullanqataj 11kusiy takiykuna, casarakojkunaj kusiy parlayninku ima, jinallataj uyarikonqa Tata Diospa Templonman agradecekuna jaywanasta apamojkunaj kay jina nisqanku: Tukuy Atiyniyoj Tata Diosman graciasta qoychej, imaraykuchus Tata Diosqa k'achamin, khuyakuynintaj wiñaypaj, nispa. Arí, Noqa kay jallp'ata kutichisaj, ñawpa tiempopi allimpi karqa, ajina kanampaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 12Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Kay jallp'api, kunan ch'impacha kashan, maypichus mana runas, nitaj uywaspis kashanchu, chaypi, tukuynin llajtasnimpi ima, watejmanta pastos wiñallanqataj, tukuy michejkuna chaypi ovejasninkuta michimunankupaj. 13Chay orqo kinraykuna llajtaspi, inti yaykuynej lado pampasnimpi, Néguev nisqa cheqapi, Benjamín suyupi, Jerusalenpa qayllasnimpi kaj llajtaspi, Judajpa wakin llajtasnimpipis watejmanta michejkuna ovejasninkuta yuparispa kanqanku. Noqa Tata Dios chayta nini. 14Tata Diosqa nillantaj: Uj p'unchay jamonqa, chay p'unchaypitaj Noqa junt'asaj, chay allin imasta nerqani Israelman, Judaman ima qonayta, chayta. 15Chay p'unchaykunapeqa Davidpa mirayninmanta uj Cheqan Kajta rikhurichisaj, Paytaj k'utusqa sach'aj ijiynin jina kanqa. Payqa cheqan kajta, justiciatataj ruwanqa kay jallp'api. 16Jaqay p'unchaykunapi Judaqa salvasqa kanqa, Jerusalentaj sumaj waqaychasqa kawsakonqa. Chaypacha kay jina sutiwan sutichasqa kanqa: Tata Diosmin Cheqan Kayninchejqa, nispa. 17Noqa Tata Diosmin kayta nini: Davidpa mirayninmanta kajqa kallanqapuni Israelpa kamachina tiyanampi tiyaykunampaj. 18Jinallataj Leví ayllumanta sacerdote kajqa kallanqapuni, sapa p'unchay uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywanampaj, ch'aki mikhuy jaywanasta, waj jaywanasta ima jaywanampaj. 19Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 20Noqa Tata Dios nini: Manapuni atiwajchejchu p'unchaywan, ch'isiyaywan trato ruwasqayta yanqhayachiytaqa, ajinamanta tutapis p'unchaypis tiempompi mana kanampaj. 21Jinallataj kamachiy Davidwan trato ruwasqayqa, mana yanqhayachisqa kayta atinmanchu mirayninmanta kamachina tiyanapi uj tiyaykoj mana kanampaj. Chantá Leví ayllumanta kamachisniy sacerdoteswampis manapuni tratoytaqa p'akisajchu. 22Kamachiy Davidpa mirayninta, Levijpa mirayninmanta kamachisniy sacerdotestapis may chhikaman mirachisaj cielopi ch'askas chhikata jinapuni, mama qochaj t'iyun chhikata jinataj, mana yupay atina kanankupaj. 23Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 24Manachu reparanki imatachus runas nishasqankuta? Paykuna ninku: Tata Diosqa chay iskaynin ajllakusqan ayllusta qhesachan, nispa. Chayrayku pisipaj qhawaspa, aylluytaqa manaña naciompaj jinachu qhawanku. 25Noqa Tata Dios kayta nini: P'unchaywan, ch'isiyaywampis Noqa tratota ruwarqani, leyestataj churarqani, cielota, chantá kay pachatapis kamachinampaj. 26Kikillantataj mana jayk'ajpis qhesachasajchu Jacobpa mirayninta, nitaj kamachiy Davidpa mirayninmanta jawa waj kamachejta sayarichisajchu, Abrahampa, Isaacpa, Jacobpa mirayninta kamachinampaj. Ñawpa tiempopi allimpi kasqankuman paykunata kutichisaj, paykunamantataj khuyakusaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\