JEREMÍAS 34

1Babiloniaj reynin Nabucodonosor tukuy soldadosninwan, jinataj tukuy paypa kamachiynimpi kaj nacionesmanta runasnintin, Jerusalenpa contrankuta maqanakusharqanku, chantá chay qaylla llajtasnimpa contrantapis. Chaypacha Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 2Noqa, Israelpa Señornin Tata Dios kayta kamachiyki; Judamanta rey Sedequiasman rispa, payman nimuy: Kay jinata Tata Diosqa nin: Kay llajtata Babiloniaj reynimpa makinman jaywaykusaj, paytaj ninawan jap'iykuchenqa. 3Qanqa makinmanta mana llusp'iyta atinkichu, manachayqa makisninman jaywaykusonqanku. Paypa ñawpaqempi rikhurinki, paywantaj uyapura parlanki; chay qhepamantaj Babiloniamanñataj preso apasqa kanki. 4Chaywampis uyariy qan Judamanta rey Sedequías, allinta uyariy Noqa Tata Dios imatachus nisusqayta: Mana espadapichu wañunki. 5Allin wañuyta wañupunki, ayaykej p'ampakuynimpi q'apaj jampista ruphachenqanku, imaynatachus qanmanta aswan ñawpajta reyes, chay ñawpa tatasniyki p'ampakushajtinku ruphacherqanku, ajinata, qanmanta waqaspataj, nenqanku: Ay wiraqochíy, nispa. Noqa Tata Diosmin chayta nini, ujllata parlaspa. 6Chantá profeta Jeremías chay tukuyta Jerusalenpi rey Sedequiasman parlaykorqa. 7Chaykamataj Babiloniamanta reypa soldadosnin Jerusalenpa contranta maqanakusharqanku, chantá Laquis llajtaj contranta, Azeca llajtaj contranta ima. Chaykunalla Judamanta jark'achasqa llajtasmantaqa qhepakusharqanku. 8Rey Sedequiasqa uj tratota ruwarqa Jerusalenpi tiyakoj runaswan paykuna wata runasninkuta kacharipunankupaj. 9Chay tratoqa ruwasqa karqa hebreo wata runas qharismanta, warmismanta kajkunata kacharipunankuta, judío masinku runasmanta ama ni pi wata runa kanampaj. 10Chantá tukuy kurajkunaqa, tukuynin runaspis tratota junt'anankuta nerqanku. Chay tratota ruwasqankuta kasuspa, judío masinkumanta wata runasninkuta kachariporqanku, amaña ujtawan wata runas kanankupaj. 11Aswan qhepamantajrí judío masinkumanta wata runasninkuta kacharisqankumanta sonqonkuta nanachikuspa, watejmanta wata runaspaj jap'ikapullarqankutaj. 12Chantá Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 13Noqa Tata Dios, Israelpa Diosnin ñawpa tatasniykichejwan uj tratota ruwarqani, wata runas kashajtiykichej Egiptomanta orqhomusharqaykichej chaypacha. 14Noqa paykunata kamacherqani sapa qanchis watamanta kacharipunankuta mayqen hebreo kajllamantapis chay llajta masinman vendekojta, sojta watastaña sirvisqanmanta qhepaman. Jinapis ñawpa tatasniykichejqa mana kasuwarqankuchu, nitaj nisqayta ruwarqankuchu. 15Kunanqa, qankuna sajra ruwasqaykichejmanta kutirikuspa, ñawpaqeypi imachus allin kajta ruwarqankichej. Sapa ujniykichej judío masisniykichejta kacharipuspa, ñawpaqeypi uj tratota ruwarqankichej, sutiywan sutichasqa kashan, chay Templopi. 16Chaywampis qhepaman kutirispa, sutiypa jatun kayninta t'akarqankichej. Chay kachariporqankichej, chay runasta munajta mana munajta watejmanta wata runaspaj jap'erqankichej. 17Chayrayku Noqa Tata Dios nini: Qankunaqa mana kasuwarqankichejchu, judío masisniykichej wata runasta mana kacharipuspa. Chayraykumari kunan Noqapis wañuchinaku maqanakuta, wañuchej onqoyta, yarqhaytapis qankunaman kachaykamusqaykichej tukuy kay pachapi kaj naciones t'ukunankupaj jina. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 18Judamanta kaj kurajkuna, jinataj Jerusalenmanta kajkunapis kamachina wasipi kamachejkunawan khuska, sacerdotes, tukuy chaypi tiyakojkunapis ñawpaqeypi uj tratota ruwarqanku: 19Uj waka uñata ñak'aspa, iskayman t'aqarqanku, chay iskaynin t'aqasnin chawpitataj pasarqanku. Chaywampis trato ruwasqankuta p'akispa, mana junt'arqankuchu. 20Chayrayku wañuchej enemigosninkoj makisninkuman urmanankuta saqesaj, chay ayasninkutaj suwintuspaj, jinataj k'ita animalespajwan mikhunankupaj kanqa. 21Ajinallatataj Judajpa reynin Sedequiasta, yanapajkunantinta ima urmachisaj wañuchejkuna enemigosninkojpa makinkuman, Babiloniaj reynimpa soldadosnimpa makinkuman, pichus qankunawan wañuchinaku maqanakuyta saqespa ripojman. 22Kunanqa Noqa kamachisaj kutirimunankuta. Paykunaqa kayman kutimuspa, kay llajtaj contrampi maqanakuytawan, jap'ikaponqanku, ninatataj jap'iykuchenqanku. Judamanta chay qhepakoj llajtastapis loqhesqata saqenqanku ama pipis chaypi tiyakunampaj jina. Noqa Tata Diosmin chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\