JEREMÍAS 37

1Babiloniamanta rey Nabucodonosorqa Josiaspa churin Sedequiasta churarqa Judapi rey kanampaj Joacimpa churin Jeconiaspa cuentampi. 2Jinapis ni Sedequías, nitaj yanapajninkuna, nitaj ayllunmanta kaj runaspis profeta Jeremiasnejta Tata Diospa willachisqanta kasorqankuchu. 3Chantá rey Sedequiasqa, Selemiaspa churin Jucalta, jinataj Maasiaspa churin sacerdote Sofoniasta ima kacharqa, Jeremiasta tapumunankupaj: Noqaykurayku Señorninchej Tata Diosmanta mañapuwayku, nispa. 4Chaypacha Jeremiasqa manaraj presochasqa kashaspa, maymanchus munasqanman rillaj. 5Chaykamarí, Egiptomanta Faraonpa soldadosnin llojsiykamusqanku, Jerusalenta muyuykusharqanku chay caldeostaj egipcios jamushasqankuta uyariytawankama, Jerusalenmanta karunchakorqanku. 6Chaypacha Tata Diosqa profeta Jeremiasman parlaspa, nerqa: Ajinata nin Israelpa Señornin Tata Dios: 7Judamanta reyman, pichus tapunawaykichejpaj kachamusorqachej, chayman niychej: Faraonpa soldadosnin pikunachus yanapanasuykichejpaj jamushasorqachej, chaykunaqa Egiptoman kutiykaponqanku. 8Caldeostaj Jerusalenpa contranta maqanakunankupaj kutimonqanku, llajtata atipaspataj, ninawan jap'iykuchenqanku. 9Tata Diosqa kaytapis nillantaj: Ama qhasita yuyakuychejchu, nitaj creekuychejchu kaymanta caldeos jataripunankutaqa, imaraykuchus manamin chay yuyasqaykichej jinachu kanqa. 10Qankunaman yaykumushasunkichej, sichus chay caldeo soldadostapis atipawajchej chayqa, sitajchus chay jarankupi parte wañusqa soldadoslla qhepakunkuman chayqa, chaywampis chaykunalla atinkumanraj jatarimuyta ninata llajtaman jap'iykuchinankupaj. 11Maypachachus Faraonpa soldadosnin jamuykushasqankuta yachaytawankama caldeospa soldadosninku Jerusalenmanta riporqanku chaypacha, 12Jeremiasqa Jerusalenmanta llojserqa Benjamín suyuman rinampaj, chay jallp'api tiyakojkuna ukhupi herenciata rak'ishajtinku, herencia jallp'anta jap'ikapunampaj. 13Jinapis maypachachus Benjamín punkuman chayasharqa chaypacha, uj runa Irías sutiyoj llojsimorqa. Pay karqa Seleniaspa churin, Ananiaspa allchhin, qhawajkuna ukhumanta kuraj kaj. Chantá payqa Jeremiasta presochaspa, nerqa: Qanqa caldeosman chimpapushanki, nispa. 14Jeremiastajrí kuticherqa: Mana chayqa jinachu; mana caldeosmanqa chimpapushanichu, nispa. Chaywampis Iriasqa mana uyarerqachu, manachayqa Jeremiasta presocharqapacha, kurajkunaj ñawpaqenkumantaj pusarqa. 15Jinapi chay runasqa manchayta Jeremiaspaj phiñakorqanku, kamacherqankutaj seq'oytawan, Jonatanpa wasinman wisq'aykamunankuta. Jonatanqa reypa qhelqerin karqa, paypa wasintataj carcelman tukuchisqanku. 16Jeremiastaqa chay wasi urapi kaj wisq'ana wasiman wisq'aykorqanku, chaypitaj unayta kakorqa. 17Chantá rey Sedequías kamacherqa Jeremiasta kamachina wasiman pusamunankuta. Reypa ñawpaqenman Jeremías chayajtintaj, pakayllapi tapurerqa: Ima willaypis Tata Diosmanta tiyanchu? nispa. Jeremiastaj kuticherqa: Arí, kay jina: Qan reyqa Babiloniamanta reypa makisninman jaywaykusqa kanki, nispa. 18Chantá Jeremiasqa rey Sedequiasta tapurillarqataj: Ima jatun juchatataj qampa contraykipi ruwasqaniri? Chayrí yanapasojkunaj contrankupichu, chayrí kay llajtaj contrampichu juchallisqani carcelman wisq'anawankupaj? 19Maypitaj chay profetasniykichej kashanku, pikunachus nerqasunkichej: Babiloniamanta reyqa mana yaykumonqachu qankunaman, nitaj jallp'aykichejmampis, nispa nejkunari? 20Kunanqa wiraqochi reyníy, uyariway imatachus mañasusqayta: Ama saqeychu ujtawan chay qhelqeriyki Jonatanpa wasinman pusanawankuta, ama chaypi wañunaypaj, nispa. 21Chaypacha rey Sedequiasqa kamacherqa Jeremías carcelpa patiompi qhepakunanta, kamachillarqataj sapa p'unchay t'antata payman jaywanankuta, t'anta ruwajkuna callemanta. Chayta ruwarqanku chay llajtapi t'anta mana kanankama. Jinamanta Jeremiasqa carcelpa patiompi qhepakorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\