JEREMÍAS 39

1Judamanta rey Sedequías, jisq'on watastaña kamachishajtin chunka kaj killampi, Babiloniamanta rey Nabucodonosor tukuy soldadosninwan Jerusalenpa contrampi jamuspa, llajtata muyuykorqanku. 2Jisq'on kaj p'unchaypi, tawa kaj killapi rey Sedequías chunka ujniyoj watastaña kamachishajtin, enemigo soldadosqa perqata jusk'uspa, llajtaman yaykuykorqanku. 3Babiloniamanta reypa tukuy kurajkunampis yaykuykullarqankutaj, chawpipi kaj punku chay cheqapitaj tiyaykukorqanku. Chaykuna karqanku Nergal-sarezer, Samgar-nebo, reypa kuraj kamachisnin Sarsequim, Nergal-sarezer ima, chay reypa ujkuna kurajninkuna ima. 4Rey Sedequías, chantá soldadosnimpis chay tukuy imasta rikuytawan, chay llajtamanta ayqekorqanku, reypa huertan chaynejta. Iskaynin perqas chawpipi punku kasharqa, chayninta tutan llojsispa, Jordán valleman rej ñanninta jap'irerqanku. 5Caldeospa soldadosninkutajrí Sedequiasta qhatiykuspa, Jericó pampasnejpi tariparqanku. Jap'ispataj, rey Nabucodonosorpa ñawpaqenman aparqanku. Pay kasharqa Hamat nisqa chay jallp'api, Ribla llajtapi. Chaypi Nabucodonosorqa kamacherqa imachus paywan ruwasqa kananta: Sedequiaspa churisnimpa umasninkuta qholucherqa, jinallatataj Judamanta kaj kurajkunajtapis, Sedequías rikushajtin. 7Chantá Sedequiaspa ñawisninta orqhocherqa, cadenaswantaj wataykucherqa Babiloniaman payta apanankupaj. 8Caldeosqa reypa kamachinan wasita ninawan jap'iykucherqanku, jinallataj llajtapi wasistapis. Jerusalenpa perqasnintapis thuñirarqanku. 9Qhepatataj reypa soldadosninta kamachej runa Nabuzaradanqa Babiloniaman apacherqa llajtapi qhepakojkunata, jinallataj caldeosman chimpapojkunatapis. 10Judapi tiyakojta saqerqa chay allin wajchasta, ni imayoj kajkunata ima, chay p'unchaypitaj paykunaman qorqa uva huertasta, llank'ana jallp'asta ima. 11Babiloniamanta rey Nabucodonosorqa soldadosta kamachej Nabuzaradanman kay jinata kamacherqa Jeremiaswan imatachus ruwananta: 12Qampa makisniykipi waqaychasqa kachun, amataj ima sajratapis payta ruwaychu, manachayqa tukuy mañakususqanta ruway, nispa. 13Chaypacha reypa kuraj kamachejninkuna Nabuzaradán, Nabuzasbán nisqawan, jinataj Nergal-sarezerwan, chantá Babiloniamanta reypa tukuy kurajninkuna ima soldadosta kacharqanku, 14Jeremiasta carcelpa pationmanta orqhomunankupaj. Ahicampa churin, Safanpa allchhin Gedaliasmantaj nerqanku Jeremiasta waqaychananta, wasinmantaj pusananta. Jinamanta Jeremiasqa judío runas ukhupi tiyakorqa. 15Jeremías carcelpa patiollampiraj kashajtin, Tata Diosqa payman nerqa: 16Rispa, kayta niy etiope Ebed-melecman: Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nisunki: Kay llajtaman ñak'ariykunata apachimunayta nisqaytaqa junt'asajpuni. Chay imasqa rikunaykita junt'akonqa. 17Chaywampis Noqa librasqayki, qan manchachikunki, chay runaspa makinkuman ama urmanaykipaj, nispa nin Tata Diosqa. 18Cheqamanta Noqa waqaychasqayki ama wañuchisqa kanaykipaj. Qanqa kawsallankipuni, Noqapi atienekusqaykirayku. Noqa Tata Diosmin chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\