JEREMÍAS 4

1Tata Diosqa nin: Israel, sichus kutimpuyta munanki chayqa, Noqamampuni kutimpunayki tiyan. Chay millay lantisniykita wijch'unayki tiyan, Noqamantataj mana karunchakunaykichu tiyan. 2Cheqamanta sutiyrayku juranayki tiyan justiciawan, cheqan kaywantaj. Chaytachus ruwanki chayqa, tukuy naciones sutiynejta bendecisqa kanqanku, Noqapitaj kusikuspa jatunchasqa kanqanku. 3Tata Diosqa kayta nin Judapi kaj runasman, jinallataj Jerusalenpi kaj runasmampis: Mana jayk'aj llank'asqa jallp'asta llank'aychej, amataj khishkas ukhuman tarpuychejchu. 4Judamanta, Jerusalenmantapis runas, circuncidakuychej; Noqa Tata Diospaj t'aqakuspa, tratomanta señalta sonqoykichejman churaychej. Pajtataj millay ruwasqasniykichejrayku phiñakuyniy nina jina k'ajarinman, jap'iykukojtintaj ni pi thasnuyta atishanmanchu. 5Kayta willaraychej Jerusalenpi, jinallataj Judá ayllupi; putututa waqachispa, qhapariychej kay tukuy jallp'api, sinch'itapuni qhapariychej: Tantakamuspa, ayqekunachej sumaj perqaswan jark'achasqa llajtasman. 6Wiphalata Sión cheqanejman sayachiychej. Sumaj jark'achasqa cheqaman ayqeychej, amataj qhepakuychejchu, imaraykuchus wichay ladomanta jatun ñak'ariyta, wañuchinakuytawan apamusaj. 7Leonqa pakakuna jusk'umanta llojsimunña; nacionesta chinkarachejqa puririmunña tukuy llajtasniykita ch'inyachinampaj, raqaykunallatataj saqenampaj. 8Chayrayku qhashqa p'achaswan p'achallikuychej; waqaychej, llakiywantaj qhaparqachaychej, imaraykuchus Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa manaraj noqanchejmanta t'aqakunchu. 9Tata Diosqa nin: Chay p'unchay chayamojtenqa, reyniykichej, kurajkunantin manchachikuywan kharkatitenqanku; sacerdotespis mayta mancharikonqanku, profetaspis t'ukushaj qhepakonqanku. 10Chantá noqa nerqani: Ay Tukuyta Kamachej Tata Dios, imaraykutaj Jerusalenpi kaj runasta ch'awkiyankiri? Allin kawsayta qosqaykichej, nispa nerqanki, kunantajrí kunkankupi cuchillo churasqa kashan. 11Chay p'unchay chayamojtenqa, Jerusalén llajtaman nenqanku: Ch'in pampanejmanta ch'aki sinch'i wayra phukumushan kay aylluynejman. Chay wayraqa mana trigota wayrachinapaj jinachu. 12Wayrata Noqa apachimusaj, chay wayraqa ancha sinch'i wayra kanqa. Kunanrajmari paykunaj contrankupi castigo wakichisqayta sut'inchasaj. 13Qhawariychej, enemigosqa phuyu jina jamurishanku; wañuchinaku ch'ajwapaj carretasninkoqa sinch'i muyoj wayraman rijch'akunku, caballosninkutaj ankasmantapis aswan usqhayta rinku. Ay noqanchejmanta, imaraykuchus chinkachisqa kananchejpaj kashanchej. 14Jerusalén, sonqoykimanta sajra imasta llimphuchakuy, jinamanta salvasqa kanaykipaj. Mayk'ajkamataj umaykipi chay sajra yuyaykunaqa muyonqanku? 15Danmantapacha, Efraínpa orqo puntasninmantapacha, mana allin willaykuna chayamunku. 16Nacionesman, chantá Jerusalenmampis willaychej karu llajtasmanta enemigosninku kachaykakamusqankuta; wañuchinaku maqanakupaj qhaparishanku, tukuy Judá llajtaspa contrankupi. 17Imaynatachus chajrata qhawajkuna muyuykunku, ajinata Judá aylluta muyuykonqanku, Tata Diospa contrampi Judá oqharikusqanrayku. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 18Imaynatachus kawsasqayki, ruwasqasniykitaj, kay imaschus qhatirisunki, chaytaqa apamun; juchasniykirayku kay jatun llakiykunaqa jamun, chaytaj sonqoykita mayta nanachisunki. 19Nanaywan q'ewiykachakuni; sonqoyqa mayta phutikun. Sonqoy pharaqerishan, manataj tiyaykunchu. Pututoj waqayninta uyarini, maqanakuman yaykunapaj qhaparqachaytawan. 20Sapa kuti willaykuna chayamun. Tukuy jallp'a ch'inyachisqa kashan. Uj ratollapi toldosniy phirisqa rikhurerqanku, jarakunaytaj phaskasqa karqa. 21Mashkha unaytawanrajtaj wiphalata sayachisqata rikusajri, pututoj ch'ajwaynintapis uyarisajri? 22Tata Diosqa nin: Israel aylloyqa ancha wampu; mana rejsikapuwanchu. Mana yuyayniyoj wawas kanku; mana allintachu unanchakunku. Juchata ruwanankupajqa churasqa kanku, allin kajtatajrí mana ruwayta yachankuchu. 23Jallp'ata qhawarqani, rikorqanitaj ch'impachata, mana allin rijch'ayniyojtataj. Cielota qhawarerqani; manataj k'anchayta rikorqanichu. 24Orqosta qhawarerqani, manchayta ikharikusharqanku. Tukuy juch'uy lomasnimpis kharkatishallarqankutaj. 25Qhawarerqani, manataj ni uj runallatapis rikorqanichu; tukuy phawajkunapis phawarikapusqanku. 26Qhawarispa, sumaj poqoj jallp'aspis ch'in pampaman tukuchisqa kasqanta rikorqani, tukuy llajtasnintaj raqaykunallaña kasqanta. Tata Diosqa k'ajaj phiñakuynimpi chay tukuytaqa ruwasqa. 27Tata Diosqa nin: Tukuy jallp'antin q'arasqa kanqa; chaywampis mana tukuynintapunichu tukuchisaj. 28Tukuy jallp'aman llakiylla junt'aykonqa; cielopis llakiy p'achata churakonqa. Chayta parlani, manataj chay nisqasniymantaqa kutirikusajchu; chayta niniña, manataj qhepaman kutiriymanchu, nispa. 29Caballospi jamojkunajpa, jinallataj arcoswan flechajkunajpa ch'ajwankuta uyarispa, runasqa usqhay usqhayta ayqenku thansas ukhuman pakakamunankupaj, chayrí qaqa k'ajllusman. Tukuy llajtas saqerpayasqa qhepakunku; manaña pipis chaypi tiyakojqa qhepakunñachu. 30Qanrí, raqayllaña kaj llajta, imapajtaj puka p'achaswan p'achallikunkiri? Imapajtaj qori k'achanchanaswan k'achanchakunkiri? Imapajtaj ñawisniykita yanawan pintakunkiri? Chay k'achanchakusqaykeqa qhasi manakajlla kanqa. Tukuy munapayasojkunaqa qhesachasunkuña; astawampis wañuchinasunkupaj mask'ashasunku. 31Nanaywan qhapariykunata uyarini, imaynatachus uj warmi, ñawpaj kaj wawanta nacechikuspa nanaywan qhaparin, ajina. Chayqa Sionpa llakiywan qhaparikusqan, makisninta jaywarakuspataj, nin: Ay noqamanta, kay runa wañuchis wañuchishawankuña, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\