JEREMÍAS 40

1Tata Diosqa Jeremiasman parlallarqataj, chay soldadosta kamachej Nabuzaradán Ramá llajtapi Jeremiasta preso kayninmanta kacharichisqanmanta qhepaman. Nabuzaradanqa cadenawan watasqata Jeremiasta taripasqa, Jerusalenmanta, jinataj Judamantapis runas Babiloniaman presos apasqa kanankupaj wakichisqa kasharqanku, chaykuna ukhupi. 2Soldadosta kamachejqa Jeremiasta sapampi kay jinata nerqa: Señorniyki Tata Dios kay jallp'aman ñak'ariykunata apachimunanta nerqa, 3kunantaj chayta junt'an. Chay imas qankunaman jamusunkichej Tata Diospa contrampi juchallisqaykichejrayku, mana kasusqaykichejraykutaj. 4Chaywampis kunampacha watasqa kashanki, chay cadenasmanta phaskarasqayki. Sichus noqawan Babiloniaman riyta munanki chayqa, jamuy; noqa qanta yanapasqayki. Mana jamuyta munanki chayrí, qhepakullay. Maypichá munanki tiyakuyta, chayman rillay. 5Sichus kutipuyta munanki chayqa kutipullay, Sefanpa allchhin Ahicampa churin Gedaliasman, pitachus Babiloniamanta rey ajllarqa Judá llajtaspa kamachejninku kanampaj, chayman. Paywan aylluyki ukhupi tiyakuy; maymanchus allin rijch'asunki, chayman rillay, nispa nerqa chay kamachejqa. Chay qhepatataj payqa Jeremiasman uj regalota qoytawan, mikhunastawan churaykapuspa, kacharpayarqa. 6Jinapi Jeremiasqa Gedaliaswan riporqa Mizpa llajtaman, paywantaj chay jallp'api tiyakorqa, qhepakorqankuraj, chay runaswan khuska. 7Campopi judiosmanta soldadosta kamachejkuna kasharqankuraj, chantá soldadosninku ima. Chantá paykuna yacharqanku Babiloniamanta reyqa chay jallp'api Ahicampa churin Gedaliasta kamachinampaj churasqanta, qhawanampajtaj qharista, warmista, wawasta, pischus mana apasqachu karqanku, chay wajcha runastawan. 8Chantá chay soldadosqa Mizpapi Gedaliasman rerqanku. Paykuna ukhupi kasharqanku Netaniaspa churin Ismael, Careaj churisnin Johanán, Jonatán, chantá Tanhumetpa churin Seraías, Netofamanta Efaijpa churisnin, jinataj Maacatmanta uj runaj churin Jezaniaspis, chantá chay tukuyninkoj soldadosninku ima. 9Chantá Gedaliasqa juraspa, nerqa: Caldeosta sirviytaqa ama manchachikuychejchu. Qhepakuychej kay jallp'api tiyakoj; Babiloniamanta reypa kamachisnin kaychej, allintaj risonqachej. 10Noqaqa Mizpapi qhepakusaj caldeospa ñawpaqenkupi qankunamanta parlarinaypaj, paykuna kayman jamojtinku. Qankunatajrí vinota, aceiteta, poqoykunata ima tantaspa jallch'akuychej, jinamanta kay jap'isqaykichej llajtaspi atinkichej tiyakuyta, nispa nerqa Gedaliasqa. 11Ajinallatataj tukuy judíos Moabpi, Amonpi, Edompi, chay waj nacionespipis kasharqanku, chaykuna yacharqanku Babiloniamanta reyqa judiosmanta wakin runasta jallp'ankupi saqesqanta, Gedaliastataj kamachejninku kanampaj churasqanta. 12Chaypacha Judaman kutiporqanku, maymanchus ch'eqerachisqa karqanku, chay tukuynejmanta, Mizpapi Gedaliasmantaj rerqanku. Chaypi paykunaqa tantakuspa, ashkha vinota ruwarqanku, jinataj may chhika poqoykunata oqharerqanku. 13Jinapi Careaj churin Johananwan, pikunachus campopi qhepakorqanku soldadosta kamachejkunapiwan Mizpapi Gedaliaswan parlaj rerqanku. 14Paytataj nerqanku: Manachu yachanki Amonmanta rey Baalisqa Netaniaspa churin Ismaelta qanta wañuchinasumpaj kachamusqanta? nispa. Gedaliastajrí mana kasuta ruwarqachu. 15Chaypacha Johananqa Gedaliasman pakayllapi nerqa: Noqa rispa, Ismaelta wañurparichimusaj, manataj pipis yachanqachu pichus chayta ruwasqanta. Imaraykutaj saqeykuman pay qanta wañuchinasuntari? Wañuchisunkumanchus chayqa, Judapi tukuy judíos muyuyniykipi tantasqa kajkuna ch'eqerachisqa kankuman, Judamanta chay puchoj runaspis chinkankuman, nispa. 16Gedaliastajrí Johananman kuticherqa: Ama chaytaqa ruwaychu; Ismaelmanta chay nisqaykeqa manamin jinachu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\