JEREMÍAS 41

1Reypa ayllun ukhumanta Ismaelqa, Netaniaspa churin Eliasamaj allchhin qanchis kaj killapi Mizpaman rerqa Gedaliaswan parlaj. Chunka runastawan pusarikuspa rerqa. Chay Mizpapitaj mikhushajtinku, 2Ismael, jinataj paywan kasharqanku, chay chunka runaspiwan jatarikuspa, espadawan Gedaliasta wañucherqanku, pitachus Babiloniamanta rey churasqa Judata kamachinampaj, chayta. 3Ismael wañuchillarqataj, Gedaliaswan kasharqanku, chay tukuy judiosta, jinataj Mizpapi kasharqanku, chay caldeo soldadostawan. 4Gedaliasta wañuchisqankumanta chay q'ayantin, manaraj pipis chay imasta yachashajtin, 5Sichem nisqa cheqamanta, Silomanta, Samariamantawan pusaj chunka runas chayamorqanku; paykuna jamusharqanku sunkhasninku q'arasqa, p'achasninku llik'isqa; chantá cuerposninkupis khuchurasqa karqa, chaytaqa paykuna kikinku khuchurakusqanku. Ajinallatataj chajra poqoykunata jaywanankupaj, inciensota ima Diospa Templompi q'oshñichinankupaj apamorqanku. 6Chaypacha Netaniaspa churin Ismaelqa Mizpamanta waqaspa llojsimorqa, paykunawan tinkukoj rispataj, nerqa: Jamuychej Ahicampa churin Gedaliasman, nispa. 7Llajtaman yaykojtinkukamataj, chay runasta wañurparicherqanku, uj ch'aki pujyumantaj ayasninkuta wijch'uykorqanku. 8Chaywampis chay runasmanta chunkaqa Ismaelman nerqanku: Ama wañuchiwaykuchu; noqaykojta tiyapuwayku trigoyku, cebadayku, aceiteyku, jinataj abeja misk'iykupis campopi pakasqa, nispa. Chaypacha Ismaelqa mana paykunata wañucherqachu chay ujkunata jinaqa. 9Ismael wañuracherqa, chay runaspa ayasninkuta wijch'uykorqa, chay pujyoqa rey Asaj ruwachisqan karqa, Israelmanta rey Baasanwan wañuchinaku maqanakupi kashajtinku. Jinapis Ismaelqa chay wañuchisqan runaspa ayasninkuwan chay pujyuman junt'aykucherqa. 10Astawampis Ismaelqa presocharqa reypa ususisninta, jinallataj Mizpapi qhepakorqankuraj, chay runastapis, pikunatachus soldadosta kamachej Nabuzaradán Gedaliaspa kamachiynin uraman churasqa, chaykunata. Ismaelqa paykunata presochaytawan, ñanta jap'irerqanku paykuna pusarisqa Amón jallp'aman chimpanankupaj. 11Maypachachus Careaj churin Johanán, jinataj paywan kasharqanku, chay soldadosta kamachejkuna ima Ismael millay imasta ruwasqanta yacharqanku chaypacha, 12tukuynin soldadosninta tantaykuspa, Ismaelpa contrampi maqanakoj rerqanku, tariparqankutaj paykunata Gabaonpa jatun estanquen, chaypi. 13Ismael presosta apasharqa, chay runasqa Johananta, chay soldados ukhupi kamachejkunatawan paywan khuska jamushajta rikuspa, mayta kusikorqanku. 14Chantá Mizpamanta presos apasqa, chay kajkunaqa Careaj churin Johananman kutiporqanku. 15Ismaeltajrí, pusaj soldadosnimpiwan Johananmanta ayqerqanku, riporqankutaj amonitaspa jallp'ankuman. 16Chantá Johanán, paywan risharqanku, chay kurajkunapiwan pusakamporqanku soldadosta, warmista, wawasta, jinataj kurajkunatawan. Pikunatachus Ismaelqa Mizpamanta presosta apasharqa Gedaliasta wañuchisqantawankama, chaykunata Johananqa watejmanta Gabaonmantapacha kutichimorqa. 17Jinamanta ripuytawan, Gerut-quimampi pisi tiempota tiyakorqanku, chayqa Belén qayllapi karqa, chaymanta rispa, Egiptoman yaykupunankupaj. 18Chayta ruwarqanku caldeosmanta ayqekunankurayku, imaraykuchus manchachikusharqanku Ismael wañuchisqanmanta Gedaliasta, pitachus Babiloniamanta reyqa Judapi kamachej kanampaj churasqa, chayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\