JEREMÍAS 42

1Soldadosta kamachejkuna ukhumanta Careaj churin Johanán, Osaiaspa churin Azariaspis, jinataj tukuy aylluntimpi juch'uymanta jatunkama, 2profeta Jeremiasman qayllaykuspa, nerqanku: Uyaririwayku kay mañakusqaykuta, amataj qhesachawaykuchu. Kay pisi puchojkunapaj Diosniykimanta mañapuwayku. Ñawpajta ashkhas karqayku. Kunantajrí uj chhikallaña puchurpariyku, kay imaynatachus rikunki, ajinallaña. 3Señorniyki Tata Diosmanta mañapuwayku rikuchinawaykupaj imaynatachus ninaykuta, imatatajchus ruwanaykuta. 4Chantá Jeremías paykunaman kuticherqa: Walej, Señorniykichej Tata Diosmanta qankunarayku mañasaj imaynatachus mañawasqaykichejman jina; chantá rejsichisqaykichej tukuy imatachus Dios kutichiwasqanta, ni imata pakaspa, nispa. 5Chaypacha paykuna Jeremiasta nerqanku: Señorniyki Tata Dios noqaykoj contraykupi cheqa testigo kachun, sichus Señorniyki Tata Diospa noqaykuman qannejta nisqanta mana junt'aykuman chayqa. 6Allimpis chayrí manapis kachun, Señorninchej Tata Diostaqa kasusqaykupuni, pimanchus parlanaykita nerqanki, chayman, jinamanta allin rinawaykupaj, nispa. 7Chunka p'unchaymanta qhepaman Tata Diosqa Jeremiasman parlarqa. 8Chantá Jeremiasqa Careaj churin Johananta wajyarqa, jinallataj paywan kasharqanku, chay soldadosta kamachejkunatapis, jinallataj tukuy runasta juch'uymanta jatunkama. 9Paykunamantaj nerqa: Qankuna niwarqankichej Israelpa Señornin Tata Diosmanta mañapunayta, Paytaj kay jinata nin: 10Sichus qankuna kay jallp'api tiyakuytapuni munankichej chayqa, Noqa qankunata aswan allin kajwan yanapasqaykichej. Mana chinkachisqaykichejchu; sach'ata jina plantasqaykichej, manataj t'irasqaykichejchu. Mayta sonqoyta nanachikuni kay ñak'ariykunata qankunaman apachimusqaymanta. 11Babiloniamanta reyta ama manchachikuychejchu, mayqentachus mayta manchachikunkichej, chayta. Ama paytaqa manchachikuychejchu, imaraykuchus Noqa qankunawan kashani salvanasuykichejpaj, qankunata kacharichinaypajtaj paypa atiyninmanta. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 12Qankunamantataj khuyakuspa, Babiloniamanta reypa sonqonta wakichisaj khuyaspa jallp'aykichejman kutichimpusunaykichejpaj. 13Ichapis niwajchej: Mana kay jallp'api tiyakusqaykuchu, nispa, jinamanta Señorniykichej Tata Diosta mana kasuspa; nillawajchejtaj: 14Egiptoman tiyakoj ripuyta munayku, maypichus wañuchinaku maqanakusta mana rikusqaykuchu, manataj cornetata waqajta uyarisqaykuchu, manallataj yarqhaymantapis wañusqaykuchu, chayman, nispa. 15Chaytachus ninkichej chayqa, qankuna Judamanta puchojkuna uyariychej Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios imatachus nisqanta: Sichus qankuna Egiptomampuni ripuyta munankichej chayqa, 16wañuchinaku maqanaku, yarqhay, mayqenkunatachus qankuna manchachikushankichej, chaypuni chayamusonqachej, jaqaypitaj wañunkichej. 17Egiptoman rispa tukuyniykichej tiyakamuyta munashajkunaqa chaypi wañuchinaku maqanakupi wañunkichej, chayrí yarqhaywan, chantá wañuchej onqoywan ima. Manapuni pipis kawsashajqa qhepakonqachu, manataj pipis llusp'enqachu chay ñak'ariykunata qankunaman apachimusqaymantaqa. 18Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nillantaj: Imaynatachus phiñakuyniy k'ajarerqa Jerusalenpi tiyakojkunaj contrankupi, ajinallatataj qankunaj contraykichejpipis oqharikusaj, sichus qankuna Egiptoman ripunkichej chayqa. Qankunapi tukuypa rikunanta maldicionniy rikuchisqa kanampaj, mayta t'ukunapaj jina kanqa, manataj jayk'aj kay jallp'ata rikunkichejñachu. 19Qankuna Judá ayllumanta puchojkuna, Tata Dios kamachisunkichej Egiptoman ama kutinaykichejta. Allinta yachaychej; noqa kunan allinta k'amishaykichej: 20Qankuna jatunta pantarqankichej, maypachachus kay jinata nerqankichej chaypacha: Señorniyki Tata Diosmanta noqaykurayku mañaripuwayku, yachachiwaykutaj tukuy Pay kamachiwasqasniykuta, chayman jina ruwanaykupaj, nispa. 21Noqa kunan qankunaman rejsichiykichej, imastachus Tata Dios qankunaman ninayta kamachiwarqa, chayta. Chaywampis qankunaqa manapuni munankichejchu kasuyta. 22Chayrayku kayta allinta yachaychej: Qankunaqa wañuchinaku maqanakupi wañunkichej, yarqhaywan, wañuchej onqoywantaj, may jallp'amanchus tiyakoj riyta munashankichej, chaypi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\