JEREMÍAS 44

1Jeremiasman Judá ayllumanta kay willay Diosmanta jamorqa, pischus Egipto naciompi kay cheqakojkunapi tiyakusharqanku, chaykunamanta: Migdolpi, Tafnespi, Menfispi, Patros jallp'aspi ima: 2Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nin: Qankuna rikorqankichej tukuy ñak'ariykunata Jerusalenpa patanman apachimusqayta, jinataj Judamanta kaj llajtasmampis. Kunan chaykunaqa urmachisqa kashanku, manataj pipis chaykunapi tiyakunñachu. 3Chayqa ajina, imaraykuchus millayta juchallikorqanku. Paykunaqa phiñachiwarqanku waj dioskunata yupaychaspa, inciensosta q'oshñichispa, mayqenkunatachus ñawpa tatasniykichej nitaj qankunapis rejserqankichejchu, chay lantisman. 4Kutin kutinta kamachisniy profetasta paykunaman kachamorqani kay jinata willanankupaj: Millachikuni, chay imasta amapuni ruwaychejchu, nispa. 5Paykunatajrí nisqayta mana ruwarqankuchu, nitaj kasuwarqankuchu. Juchasta saqenankutaqa, inciensosta waj dioskunallaman q'oshñichillarqankupuni. 6Chayrayku k'ajaj phiñakuyneyqa, nina jina larwarerqa Judá llajtaspa contrankuta, Jerusalenpa callesnimpa contrankuta ima. Chaykunaqa kunan p'unchaykama ch'impacha raqaykunallaña qhepakunku. 7Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kunan nisunkichej: Imaraykutaj chay jina sajra imasta qankunallataj mask'akunkichejri? Imaraykutaj Judamanta qharista, warmista, wawasta, ñuñoj wawasta ima ni uj puchuyoj chinkanankuta munankichejri? 8Imaraykutaj ruwasqasniykichejwan phiñachiwankichej, kay tiyakushankichej, chay Egiptopi waj dioskunaman inciensosta q'oshñichispari? Chay imaswanqa qankunapis chinkachisqa kanallaykichejpajtaj wakichishankichej, tukuypa rikunantataj maldecisqa kankichej, k'umuykachachisqastaj kay pachapi tukuy naciones ukhupi. 9Qonqapunkichejñachu ñawpa tatasniykichej tukuy juchasta ruwasqasninkumanta, Judamanta reyespata, chantá warmisninkojmanta, qankuna kikiykichej ruwasqasniykichejmanta, warmisniykichejpis chay tukuy Judá jallp'api, jinataj Jerusalenpa callesnimpipis juchata ruwasqankumanta? 10Kunankama qankunaqa mana k'umuykukunkichejchu, nitaj Noqata manchachikuwankichejchu, nillataj junt'ankichejchu leyesniyta, kamachisqasniyta ima, mayqenkunatachus qankunaman, jinataj ñawpa tatasniykichejmampis qorqani, chaykunata. 11Chayrayku Noqa Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios niykichej: Qankunaj pataykichejman sajra imasta apachimusaj, jinallataj tukuy Judata chinkarparichisaj. 12Judamanta puchojkuna, pikunachus Egiptoman tiyakapoj ripuyta munarqankupuni, chaykunaqa tukuyninku Egipto jallp'api wañuchisqa kanqanku espadawan, chayrí yarqhaywan. Tukuyninku juch'uymanta, jatunkama wañuchisqa kanqanku wañuchinaku maqanakupi, chayrí yarqhaywan, tukuypa rikunantataj maldecisqa, t'ukunapaj jina, may k'umuykachachisqataj kanqanku. 13Egiptopi tiyakoj Judamanta kajkunata castigasaj, imaynatachus Jerusalenta castigarqani wañuchinaku maqanakuwan, yarqhaywan, onqoywan ima, ajinata. 14Egiptoman tiyakapoj judíos kajkunamanta mana ujllapis llusp'iyta atenqachu, Judaman mayta kutipuyta munashaspapis. Manapuni tukuyninku tiyakapoj kutiponqankuchu, manachayqa pisislla chay ayqekojkunamanta kutenqanku, nispa nerqa Tata Diosqa Jeremiasnejta. 15Chantá tukuy runas, pikunaj warmisninkuchus inciensosta waj dioskunaman q'oshñichisqankuta yacharqanku, chaypi tukuy warmis kajkuna, jinataj Judamanta runaspis Egiptopi Patros chaynejpi tiyakojkuna ima tantaykukuspa, Jeremiasman kuticherqanku: 16Tata Diospa sutimpi willawasqaykuta mana kasusqaykuchu. 17Manachayqa ruwallasqaykupuni, imatachus ruwanaykuta nerqayku, chayta. Q'oshñichillasqaykupuni inciensosta, vinotapis ch'allasqayku Janaj Pachaj Reinan nisqa diosman, imaynatachus kunankama reyesniyku, noqayku, ñawpa tatasniyku ima ruwarqayku, ajinata, Judá llajtaspi, jinallataj Jerusalenpa callesnimpipis. Ñawpajtaqa ashkha mikhuna tiyapuwaj kayku atipachikunaykupaj jina, tukuy imapi allin riwaj kayku, manataj ima ñak'ariypis jamojchu noqaykuman. 18Maypachachus inciensosta, vinota ima chay Janaj Pachaj Reinanman jaywayta saqerqayku, chaymantapacha tukuy imas pisiwayku, wakinniykutaj yarqhaywan, chayrí wañuchinaku maqanakupi wañuranku, nispa. 19Chay warmispis nillarqankutaj: Noqaykoqa t'antasta ruwaj kayku Janaj Pachaj Reinampa sutimpi payman rijch'akojta; inciensosta q'oshñichej kayku, vinowantaj ch'allaykoj kayku. Chay tukuytaqa qosasniykoj yachasqan ruwaj kayku, nispa. 20Chaypacha Jeremiasqa tukuy qharisman, warmisman ima kay jinata kuticherqa chay nisqankuman: 21Qankunaqa yuyankichejchu kay tukuyta Tata Diosqa mana yachasqanta? Yuyankichejchu qonqapusqantapis ñawpa tatasniykichej, kurajniykichejkuna, jinataj tukuy aylluntin inciensosta waj dioskunaman q'oshñichisqaykichejta Judá llajtaspi, Jerusalenpa callesnimpipis? 22Tata Diosqa manapuni qhawayta aterqachu qankunaj chay may sajra ruwasqasniykichejta. Chayraykumin qankunaj jallp'aykichejqa ch'inyachisqa kashan, mana runayoj, t'ukunapaj jina maldecisqataj. 23Kay llakiy ñak'areyqa waj dioskunaman inciensota q'oshñichisqaykichejrayku chayamusunkichej, jinamanta Tata Diospa contrampi juchallispa mana Paypa yachachiyninkunata, leyesninta, kamachisqasnintapis kasusqaykichejrayku, kunan rikushankichej jina, nispa nerqa Jeremiasqa. 24Chantá Jeremiasqa tukuy runasman nerqa, jinallataj warmisman: Egipto jallp'api tiyakoj Judamanta kajkuna, Tata Diospa nisqanta uyariychej: 25Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nisunkichej: Qankuna, warmisniykichejpis ruwarqankichej imatachus nisqaykichejta: Noqayku juraspa nisqaykuta junt'asqaykupuni, Janaj Pachaj Reinanman inciensota q'oshñichispa, paypa sutimpi ch'allaykurispa ima, nispa. Kunanqa chay nisqaykichejta junt'allaychej; chay jurasqaykichejman jina ruwallaychej. 26Chaywampis Egiptopi tiyakoj Judamanta kaj runas, tukuyniykichej uyariychej Tata Diospa nisqanta: Jatun sutiyrayku kayta jurani: Egiptopi tiyakoj Judamanta kajkuna manaña ujtawan sutiyta oqharenqankuchu Diosninkupaj rejsikapuwaspa, nitaj juranqankuchu: Tukuyta Kamachej Tata Diospa kawsayninrayku jurani, nispaqa. 27Noqa paykunata qhawashani ñak'ariykunata paykunaman apachimunaypaj, manataj allin kajtachu. Judamanta tukuy Egiptopi tiyakushajkuna, cheqamanta tukuyninku wañuchinaku maqanakupi, chayrí yarqhaywan tukuchisqa kanqanku. 28Pisislla wañuymanta llusp'enqanku, chay puchojkunallataj Egiptomanta Judá suyuman kutimponqanku. Ajinamanta Judamanta tiyakoj ripojkunaqa yachanqanku pejpa nisqanchus junt'akunanta, Noqajtachus, chayrí paykunajtachus. 29Noqa Tata Diosqa qankunaman kay señalta qosqaykichej yachanaykichejpaj kay tukuy nisqasniy junt'akunanta, kay jallp'apitaj qankunata castiganayta: 30Noqa jaywaykusaj Egiptomanta rey Hofra sutiyoj Faraonta wañuchiyta munajkuna enemigosnimpa makisninkuman. Imaynatachus Judamanta rey Sedequiasta Babiloniamanta rey Nabucodonosorman jaywaykorqani, ajinallatataj Faraonta jaywaykusaj, pichus wañuchiyta munaj enemigon kajman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\