JEREMÍAS 46

1Tata Diosqa Jeremiasman parlarqa naciones imaynachus kanankumanta. 2Kaymin Egiptomanta chay willayqa. Kay willayqa parlan Egiptomanta rey Faraón Necaojpa soldadosnimpa contrankupi, pikunachus Éufrates Mayu qayllapi kasharqanku chay Carquemis llajtapi, chaykunaj contrankupi. Paykunataqa Babiloniamanta rey Nabucodonosorqa atipaykorqa Josiaspa churin Judamanta rey Joacim tawa watastaña kamachishajtin. 3Jark'akuna escudosta wakichiychej. Wañuchinaku maqanakuman puririychej. 4Caballosta sinchaykuychej. Caballospi purejkuna, lloq'aykuychej. Monterasniykichejta churakuspa, sinrulla sayaychej. T'ojsina lanzasniykichejta filochaychej; fierro pecherasta churakuychej. 5Jinapis imatataj rikuniri? May mancharikuywan kutiripunku. Soldadosninkoqa atipasqa kaspa, ch'eqeranku, usqhay usqhaytataj ayqeranku, qhepata mana qhawarikuspa. Tukuynejpi mancharikuylla tiyan. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 6Mana chay sinch'i chakispis ayqeyta atinkuchu; aswan kallpayojkunapis mana llusp'iyta atinkuchu. Wichaynejpi Éufrates Mayu qayllapi misk'akunku, urmankutaj. 7Pitaj wiñan chay Nilo Mayu jina, sinch'i correj yakusniyoj jinari? 8Chayqa Egiptomin, Nilo Mayu jina wiñajqa, sinch'ita correj yakusniyoj mayu jina. Egiptoqa nin: Astawan wiñaykuspa, jallp'ata p'ampaykusaj. Llajtasta, chaypi tiyakojkunatawan phiriykusaj, nispa. 9Caballospi rejkuna, ñawpajman phawariychej. Carretaspi kajkuna, ñawpajman imata jina riychej. Soldados, puririychej, Etiopiamanta, Libiamantawan jark'akuna escudoswan wakisqa soldados kajkuna, Lidiamanta kaj soldados, flechanapaj arcosta allinta apaykachajkunapis. 10Chaymin Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa p'unchaynin kanqa, chay p'unchaypi Pay tukuy enemigosninwan pagachikunampaj. Espadaqa manaña atinankama t'ojsenqa, paykunaj yawarninkupitaj wayt'anqa. Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa maytapuni paykunata wañurachenqa wichaynej jallp'aspi, Éufrates Mayu qayllapi. 11Egipto nación, sipas jina Galaadman wichariychej jampita mask'aspa. Qhasi manakajllata ashkha jampista ujyanki; manaña qampajqa jampi kanchu. 12Naciones yachankuña may k'umuykachachisqa kasqaykita; tukuy kay pachapi qhaparisqayki uyarikun. Wañuchinaku tinkupi maqanakojkuna ujkuna ujkunawan takanakunku, iskayninkutaj urmanku. 13Tata Diosqa profeta Jeremiasman parlarqa, maypachachus Babiloniamanta rey Nabucodonosor Egiptowan maqanakoj risharqa chaypacha. 14Kayta willaraychej Egiptopi, Migdolpi, Menfispi, Tafnespipis: Sayarispa, wakichisqa kaychej, imaraykuchus espadaqa muyuyniykichejpi t'ustita ruwanqa. 15Imaraykutaj Apis nisqa toro lantiykichej ayqerqari? Imaraykutaj sayasqallapi mana kakuyta aterqachuri? Imaraykuchus Tata Diosmin payta urmacherqa, chayrayku. 16Soldadosniyki mashkha kutis misk'akunku; ujkuna ujkunaj patanman urmanku, ninakunkutaj: Kaymanta jaku ripunachej, kutipunachej jallp'anchejman, chay nacekusqanchej jallp'aman. Sinch'i wañuchinaku maqanakumanta ayqenachej, nispa. 17Chaypacha qhaparikonqanku: Egiptomanta rey Faraonqa ch'ajwallan; tiempompeqa mana imatapis ruwarqachu, nispa. 18Tukuy Atiyniyoj Tata Dios sutiyoj Reyqa nin: Kawsayniyrayku juraspa nini: Tabor jina, tukuy orqosmanta aswan jatun kaj, Carmelo Orqotaj jatun qocha kantupi may pataman oqharisqa, ajinamin, pichus jamushan, chay enemigoqa. 19Wakichikuychej, Egiptopi tukuy tiyakojkuna, nacionniykichejmanta presos apasqa kanaykichejpaj. Menfis llajtaqa ch'inman tukuchisqa kanqa ni pi tiyakunampaj jina; raqaykunallaman tukuchisqa kanqa. 20Egiptoqa vakillaman rijch'akun. Wichaynejmantatajrí uj jatun khanikoj ch'uspi jamuspa, payta khanenqa. 21Pagasqa soldadosnimpis waka uñas jina wiras kanku. Paykunapis usqhay usqhayllata ayqenqanku mana sayarispa. Ñak'arichisqa kanankoqa chayamunña, castigasqa kananku, chay p'unchaypi. 22Egiptoqa katari jina silbashaj ayqenqa soldados qayllaykamojtinkukama. Sach'asta k'utojkunapis kankuman jina hachas oqharisqa Egiptoj contranta jamonqanku. 23Chay sach'asninta k'utukaponqanku, chinkana jina sach'arara kashajtimpis, nispa nin Tata Diosqa. Langostasmanta aswan ashkhas kanku, manataj pipis paykunata yupayta atinchu. 24May k'achitu Egiptoqa p'enqachisqa kanqa. Jaywaykusqa kanqa wichaynejmanta jamoj runaspa makinkuman. 25Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Tebaspa diosnin Amonta, Faraonta, Egiptojta dioskunantinta, reyesnintapis castigasaj, jinallataj Faraonpi tukuy atienekojkunatapis. 26Paykunataqa Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa makinman jaywaykusaj, paykunata wañuchiyta munajkunaj makinkuman, jinallataj reypa soldadosnimpa kamachejkunaj makinkumampis. Chaywampis Egiptopi aswan qhepaman ñawpajpi jina runas tiyakapullanqankutaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 27Kamachiy Jacob, ama mancharikuychu. Ama sonqoyki llawch'iyachunchu, Israel. Qantapis, wawasniykitapis Noqa kacharichisaj, chay karu jallp'asman presos apasqa karqankichej, chaymanta. Watejmanta allinta kawsakunki ni pejpa ima nisqan. 28Noqa Tata Diosmin kayta nini: Ama manchachikuychu, kamachiy Jacob, imaraykuchus Noqa qanwan kashani. Maykunamanchus ch'eqeracherqayki, chay tukuy nacionesta phirisaj. Jinapis qantaqa mana chinkachisqaykichu, manachayqa wananaykipaj castigasqayki juchallikusqaykiman jina; mana saqesqaykichu mana castigaspaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\