JEREMÍAS 48

1Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nin Moabpi imaschus kananmanta: Ay Nebo llajtamanta. Llakiyta phirisqa kanqa. Quiriataim llajta jap'isqa kanqa, k'umuykachachisqataj. Jark'achasqa jatun wasinku pampaman urmachisqa kanqa. 2Moab llajtaj runaykachaynenqa tukukonqa. Hesbón llajtapi enemigosnenqa umachakuspa wakichikunku Moabta imaynamantachus chinkarparichinankupaj. Qampis Madmena, phirisqallataj kanki, wañuchinaku maqanakupis qhepallaykitapuni jamonqa. 3Horonaimmanta kay qhapariykuna llojsimun: Urmachisqa, phirisqataj kashan, nispa. 4Moab nacionqa raqaykunallaña; nanaywan qhaparqachasqanku Zoar llajtakama uyarikun. 5Sonqo nanayta waqarikuspallapuni wicharinku Luhit chay wichayta, Horonaimman urayk'amuypitaj ñak'ariyta rikusqankumanta qhaparinku. 6Ayqekuychej. Pichus atejqa salvakuchun. Ch'in pampapi retama jina qhepakuychej. 7Moab, qanqa kallpallaykipi atienekorqanki, jinataj qhapaj kaynillaykipi; chayrayku qampis jap'isqallataj kanki. Quemós diosniykeqa waj llajtaman apasqa kanqa sacerdotesninwan khuska, kamachej runasninwan ima. 8Chay phirejqa tukuy llajtasman chayanqa, manataj ujllapis llusp'enqachu. Chay ura pampasnin, jinataj chay pata pampasnimpis raqaykunallaña qhepakonqanku, imaraykuchus Tata Diosmin chayta nin. 9Moabta lijrachaychej, phawaspa ayqeyta atinampaj, imaraykuchus llajtasninkoqa raqaykunallaña qhepakonqanku, manataj ujpis chaypi tiyakoj kanqañachu. 10Maldecisqa kachun pichus mana tukuy sonqowan Tata Diospa kamachisqan ruwanata ruwajqa. Maldecisqa kachun pichus wañuchinaku maqanakuman mana yaykuyta munajqa. 11Moabqa ni pejpa ima nisqan kawsakorqa unaymantapacha; mana jayk'ajpis jallp'anmanta preso apasqachu karqa. Imaynatachus vinota qonchun patallapi poqochinku mana wich'imanta waj wich'iman ch'uwaspalla, Moabqa ajina. Chayraykumin mana jayk'ajpis misk'i kaynin, nitaj q'apaynin chinkanchu. 12Chaywampis Tata Diosqa nin: Uj p'unchay chayamonqa, chay p'unchaypitaj runasta kachamusaj chay vinota waj wich'isman jich'aspa ch'uwanankupaj. Wich'ista ch'usajchanqanku, yurustataj phirenqanku. 13Chaypacha Moabqa Quemós diosninmanta p'enqakonqa, imaynatachus Israelpis Betelmanta p'enqakorqa, ajinata, mayqempichus tukuy sonqowan atienekorqa, chaymanta. 14Moabqa ama nichunchu: May wapus kayku, sumaj soldados, nispaqa. 15Moabqa phirisqa kanqa, llajtasnintaj atipasqa; aswan allin wayna runasnimpis wañurachisqa kanqanku. Ajinata nin Rey, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios sutiyojqa. 16Moabpa chinkachisqa kananqa qayllapiña kashan; chayamushanña chay ñak'ariynenqa. 17Moabpa muyuynimpi kajkuna, paymanta waqaychej; mentasqa kasqanta yachajkunapis niychej: Qhawaychej imaynachus kamachina tojnun p'akisqa kasqanta, may k'achitu atiyniyoj tojnonqa, nispa. 18Qan Dibón llajta, chay k'achitu tiyanaykimanta urayk'amuspa ch'aki pampallapi tiyaykukuy, imaraykuchus Moabta chinkachejqa qampa contraykipipis jamushallantaj, Paytaj chay jark'achasqa llajtasniykita thuñenqa. 19Aroer llajtapi tiyakojkuna, ñanmanta uj ladopi sayaykukuspa qhawariychej, chay ayqekamojkunatataj tapuychej: Imataj tiyan? nispa. 20Moabqa may p'enqaypi rikhurin phirisqa kasqanrayku. Paymanta waqaychej, qhapariychejtaj. Arnón Mayupi willamuychej Moabqa thuñisqa kasqanta. 21Chay castigoqa chayamorqa pata kaj pampasnimpi kaj llajtaspa contrankupi: Holonman, Jahazaman, Mefaatman, 22Dibonman, Neboman, Bet-diblataimman, 23Quiriataimman, Bet-gamulman, Bet-meonman, 24Queriotman, Bosraman, jinataj Moabpa qaylla kaj llajtasninman, chantá karupi kaj llajtasninmampis. 25Tata Dios nillantaj: Moabpa kallpanqa tukuchisqa, llawch'iyasqa, atiynimpis chinkachisqa. 26Moabta machaykuchiychej, imaraykuchus Tata Diospa contrampi oqharikorqa. Chaypacha Moabqa lanzasqampi sunt'enqa, tukuytaj paymanta asiykukonqanku. 27Manachu qanqa Moab, Israelmanta alqochakorqanki? Payta chejnikuspataj, parlaj kanki suwaswan khuskapis jap'ichikunman jina. 28Moabpi tukuy tiyakojkuna, llajtasniykichejta saqespa, chhanka jusk'usman tiyakoj ayqeychej, imaynatachus chhanka jusk'uspi palomas thapachakuspa tiyakunku, ajinata. 29Moabpa mayta runaykachayninta rejsiyku, wapuykachaj kasqanta, uma oqharej, may kasqanta yuyakoj kasqanta, sinch'i runaykachaj kasqantawan. 30Tata Diostajrí nin: Noqa yachani runaykachasqanta, qhasi manakajlla kasqanta, mayta yuyakuspa parlasqanwan ni imata tarisqanta. 31Chayrayku Moab suyupi tukuy runasrayku qhaparispa, paran paranta waqasaj, jinallataj Kir-harespi runasraykupis. 32Sibmapi uvas huerta, qanmanta mayta waqasaj, Jazermanta nisqaqa astawan. Ramasniykeqa mama qochamanta aswan jaqayman, Jazer llajtakama aysakorqanku. Jinapis kunanqa phirejqa uvas poqoyta, waj poqoytapis chinkachenqa. 33Moabpa sumachaj jallp'asnin chawpipi manaña kusikuywan qhapariykuna uyarikunchu. Vino jallch'anaspi vinopis tukukapunña; manaña pipis uvasta sarojqa kanchu, niñataj kanchu kusiy takiykunapis. 34Hesbonmanta runas nanaywan qhaparinku, chaytaj uyarikun Elealekama, Jahazakama, Zoarmanta, Horonaimkama, Eglat-selisiyakamataj, imaraykuchus Nimrim nisqapi yaku juturispis ch'akipunku. 35Tata Diosqa nillantaj: Noqaqa Moabmanta runasta tukuchisaj, pikunachus orqosman wicharinku chay lanti wasisninkuman, jaywanasta, inciensostawan diosninkukunaman jaywamunankupaj, chaykunata. 36Chayrayku sonqoyqa Moabrayku waqan, Kir-harespi runasrayku ima qenaspa llakiy waqayninwan, imaraykuchus tantasqa qhapaj kapuynenqa chinkapun. 37Tukuyninku umasninkuta ruthukunku, tukuypa sunkhasninkupis q'arasllataj kanku. Tukuyninku makisninkuta khuchurakunku, qhashqa p'achaswantaj p'achallikunku. 38Moabpi kaj wasi pataspi, tukuynin callesnimpipis waqayllaña uyarikun, imaraykuchus Noqaqa Moabta phiriykorqani, imaynatachus mana walej yuruta phirinku, ajinata. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 39Qhawaychej Moab imayna phirisqachus kasqanta, imaynatachus qhaparisqanta, imaynatatajchus p'enqaywan uyanta pakakusqanta. Tukuy muyuynimpi kajkunaj ñawpaqenkupi t'ukuna alqochakunaman tukurparin. 40Tata Diosqa nillantaj: Moabmanta runaspa enemigonku anka jina lijrasnin kicharisqa paypa contrampi kachaykukun. 41Llajtas, chantá jark'achasqa jatuchaj wasispis urmanqanku enemigospa makisninkuman. Chay p'unchaypi Moabpa soldadosnin kharkatenqanku, imaynatachus nacechikoj warmi nanaywan kharkatin, ajinata. 42Moabqa chinkachisqa kanqa manaña nación kanampaj, imaraykuchus Tata Diospa contrampi oqharikorqa. 43Chayrayku Tata Diosqa nin: Moab jallp'api tiyakojkuna, qankunaman jamushan jatun manchariy, t'oqoman urmaykuy, tojllapi jarap'asqa kay ima. 44Pichus chay jatun manchariymanta ayqekojqa t'oqoman urmaykonqa, pichus t'oqomanta llojsimojtaj tojllapiñataj jarap'asqa kanqa, imaraykuchus Noqaqa Moabpa patanman chay castiganan tiempota apachimusaj, nispa nin Tata Diosqa. 45Chay mana kallpayoj ayqekojkunaqa Hesbonpa llanthumpi sayarikunku. Jinallapi Hesbonmanta nina llojsimorqa, Sehonmantataj uj larway. Chayqa Moabpa frententa ruphaykonqa, chay jatunchakoj runaspa umankutapis. 46Ay qanmanta Moab. Quemospa runasnin chinkarparichisqa kanku. Churisniyki, ususisniykipis waj llajtaman presos apasqa kanku. 47Chaywampis jamoj p'unchaykunapi Moab imaynachus ñawpata karqa, chayman jina kutichisaj, nispa nin Tata Diosqa. Kaykama kashan Moab castigasqa kananmanta willayqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\