JEREMÍAS 49

1Tata Diosmanta uj willay jamun, Amón imaynachus kananmanta: Manachu Israelqa wawasniyoj? Manachu pipis herencianta jap'ej tiyanri? Imaraykutaj Milcom nisqa lanti kunan Gadmanta dueño kashanri? Imaraykutaj amonitasqa Gadpa llajtasnimpi tiyakushankuri? 2Kunanqa Tata Dios kayta nin: Uj p'unchay chayamonqa, chay p'unchaypitaj Amonmanta Rabá llajtapi uyarichisaj wañuchinaku maqanaku qhapariyta, chaytaj uj qollu raqayllamanña tukuchisqa kanqa. Chay k'iski ranchosnimpis ninawan ruphaykuchisqa kanqanku. Chaypacha Israelqa chay llajtasninta watejmanta jap'ikapullanqataj, nispa nin Tata Diosqa. 3Hesbón llajta, waqay, imaraykuchus Hai llajtaqa phirisqaña kashan. Rabamanta warmis, sinch'ita waqaraychej. Llakiy p'achawan p'achallikuychej, pechoykichejtataj takakuychej. Locas jina kayman jaqayman correykachaychej perqas ukhupi, imaraykuchus Milcom nisqa diosniykichej waj llajtaman apasqa kashan, tukuy sacerdotesnintin, jinataj kamachej runasnintin. 4Imaraykutaj chay sumaj poqoj vallesniykimanta runaykachankiri? Noqamanta karunchakoj ususi, chay kapuyniykipi atienekuspa, ninki: Pitaj contrayta maqanakoj jamunmanri? nispa. 5Noqamin tukuynejmanta sinch'i manchachikuyta pataykiman apachimusaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. Qankunamanta sapa ujniykichej kaynejman, jaqaynejman ch'eqerachisqa llojsinkichej. Manañataj pipis watejmanta tantaykunasuykichejpaj kanqachu. 6Chaywampis qhepamanqa Amonpa runasninta kutichimpusaj ñawpajpi allin kasqankuman jina. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 7Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa Edommanta parlaspa, nin: Manañachu Temán llajtapi yachayqa tiyan? Yachaysapa runaspa yachayninku chinkapunchu? Yachayninkoqa phuyu jinachu chinkapun? 8Dedanpi tiyakojkuna, kutirikuspa ayqeychej. Rispa, sumajta pakakamuychej, imaraykuchus Esaujpa ayllunta chinkachisaj, castiganay p'unchay chayamojtin. 9Uvas pallajkuna jamuspaqa, manachu chajmataqa saqerinkupuni? Ch'isimpi suwas jamunkuman chaypis, manachu atisqallankuta apankuman? 10Noqarí Esaujpa aylluntaqa mana imayojta saqeni; chay pakakunanta tariykuni, manañataj pakakuyta atinchu. Wawasnin, ayllusnin, qayllapi tiyakojkunapis tukuyninku phirisqa kanqanku, manañataj kanqankuchu. 11Saqeway wajcha wawasniykita; Noqa paykunata qhawapusqayki. Viudasniykipis Noqapi atienekuwanqanku. 12Tata Diosqa nin: Pikunachus copamanta mana ujyanankuchu karqa, chaykunapis ujyanqanku. Qampunichu llusp'inki castigomanta? Mana llusp'inkichu. Chay copamantaqa ujyanaykipuni tiyan. 13Noqa Tata Dios sutiyrayku jurani: Bosra llajtaqa thuñisqa, ch'impacha qhepakonqa; wajkuna manchachikunankupaj k'umuykachachisqa, maldecisqa jinataj kanqa. Chay waj llajtastaj wiñaypaj raqaykunallaña qhepakonqanku. 14Tata Diosmanta uj willay chayamuwan; naciones ukhupi uj kacha kay jinata qhaparishan: Tantaykukuspa, Edompa contrampi puririychej, wañuchinaku maqanakupajtaj wakichikuychej. 15Tukuy nacionesmanta aswan juch'uy kanaykipaj Noqa ruwasqayki, runas ukhupitaj pisipaj qhawasqa kanaykita. 16Qan mayta runaykachasqaykiwan ch'awkiyachikorqanki, imaraykuchus tukuyta manchachej kanki. Qanqa chhanka k'ajllusllapi tiyakoj kanki; orqo puntasmanta dueño kaj kanki. Anka jinapis may altopi thapachakuy; chaymantapis urayk'uchimusqayki, nispa nin Tata Diosqa. 17Tata Diosqa nillantaj: Edom nacionqa ch'impachaman tukonqa. Tukuy chaynejta pasaj chhika t'ukonqanku, chay jinapi rikuspataj asikonqanku. 18Imaynatachus Sodomawan, Gomorrawan, muyuynimpi waj llajtaswan ima chinkachisqa karqanku, ajinallataj chay naciompis kanqa. Manataj pipis chaypi watejmanta tiyakonqañachu, ni uj ratollapajpis, nispa nin Tata Diosqa. 19Mana yuyasqaykichej ratopi jamusaj, imaynatachus uj león llojsimun Jordán Mayu kantupi ch'umimanta, ajinata, maypichari q'omer pastos kashanku, chayman. Edom kajkunatataj chaymanta ayqechisaj. Chantá pitachari Noqa ajllasaj, chayta kamachinampaj churasaj. Pitaj Noqa jina kanmanri? Pitaj Noqaman sayaykuwayta atinmanri? Mayqen michejtaj ñawpaqeyman churanakoj jamuwanmanri? 20Ajinaqa uyariychej, Noqa Tata Dios imatachus wakichisqayta Edompa contrampi, Temanpi tiyakojkunaj contrankupi imatachus yuyasqayta ima: Aswan juch'uy corderostapis apakaponqanku, chay ch'iki pampastaj q'ara pampaman tukuchisqa kanqa. 21Edompa urmasqanwan kay pachapuni kuyurenqa. Yanapata mañakuspa qhaparikonqa, chay qhaparikusqantaj Puka Qocha nisqakama uyarikonqa. 22Bosraj contrampi enemigo oqharikonqa, imaynatachus uj anka lijrasninta kichariytawan oqharikun, ajinata. Chay p'unchaypeqa Edompa maqanakojkuna soldadosnenqa kharkatitenqanku nacechikoj warmi jina. 23Kayqa Damasco llajta imaynachus kananmanta uj willay: Hamat, jinataj Arfad llajta may phutisqa kashanku, llakiy willajkunata uyarisqankurayku. Llakiywan junt'a kashanku, manataj kakuyta atishankuchu. 24Damascomanta runasqa manaña kallpayoj kaspa, ayqej churakunku. Sinch'i manchariywan atipachikunku, jinataj ñak'ariywan, nanaywantaj, nacechikoj warmej nanayninwan jina. 25Chay may jina uyarisqa llajta, chay kusikunay llajta qonqasqa qhepakun. 26Chay p'unchaypi wayna runasnin callespi mast'alla wijch'urayanqanku, tukuy soldadosnintaj wañuchinaku ch'ajwapi wañuchisqa kanqanku, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 27Damasco llajtaj perqasninman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj Ben-adadpa jark'achasqa wasintapis q'olaykuspa tukuchenqa. 28Cedar llajtamanta, Hazor reinosmantawan, mayqenkunatachus Babiloniamanta rey Nabucodonosor atiparqa, chaykunamanta Tata Diosqa nin: Sayariychej. Cedar llajtaj contranta maqanakoj riychej. Chay inti llojsimuynejmanta kaj runasta tukuchiychej. 29Jap'ikapuychej toldosninkuta, uywasninkuta; qhatanasninkuta, tukuy imasninku kajta ima apakapuychej. Camellosninkutapis qhechuychej, qhapariychejtaj: Tukuynejpi sinch'i mancharikuylla tiyan, nispa. 30Hazorpi tiyakojkuna, usqhayta ayqeychej, rispataj, chhanka jusk'usman pakakamuychej. Noqa Tata Diosmin chayta nini. Babiloniamanta rey Nabucodonosorqa qankunaj contraykichejpi sajra ruwaykunata wakichinña. 31Noqa Tata Dios kamachini: Chay naciompa contranta maqanakoj riychej, mayqempa runasninchus mana imata manchachikuspa tiyashanku, mana punkusniyoj, mana wisq'anasniyojtaj sapallanku, chaykunata. 32Camellosninkuta, tukuy uywasninkutapis apakapuychej. Noqamin paykunata tukuynejman ch'eqerachisaj, pikunachus umasninkuta ruthukunku, chaykunata; tukuynejmanta may ñak'ariykunata paykunaman apachimusaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 33Hazor suyoqa ch'inman tukuchisqa kanqa wiñaypaj, k'ita alqospa tiyakunallanña. Mana pipis chaypi tiyakonqañachu, nitaj ñan purejkunallapis chaypi jarakonqankuchu. 34Maypachachus Judapi Sedequías kamachiyta qallarisharqa chaypacha, Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, willarqa Elam suyu imaynachus kananmanta: 35Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nini: Elam runaspa flechana arcosninkuta Noqa p'akirasaj, imaraykuchus chaypimin paykuna astawan atienekunku. 36Kay llajtaman tawantin cheqanejmanta apachimusaj sinch'i wayrata, tukuynejman paykunata ch'eqerachinampaj; mana uj nacionllapis kanqachu maymanchus mana ayqekusqankoqa. 37Elammanta runasta chay enemigosnimpa ñawpaqenkupi phirisaj, pikunachus paykunata wañuchiyta munajkunaj ñawpaqenkupi. May ñak'ariykunata, may k'ajaj phiñakuyniytawan paykunaj patankuman apachimusaj. Apachimullasajtaj wañuchinaku maqanakuta paykunata chinkachinaykama. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 38Kamachina tiyanayta Elam suyupi churasaj; reyninkuta, kurajninkukunatataj wañuchisaj, nispa nin Tata Diosqa. 39Chaywampis aswan qhepaman ñawpa tiempospi kasqankuman paykunata kutichisaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\