JEREMÍAS 5

1Tata Diosqa nin: Jerusalenpa callesninta allinta qhawaspa muyuykachaychej. Plazasnejta mask'aychej; ichachus pillatapis tariwajchej cheqan kajta ruwajta, tukuy ruwasqampi mana llullakojta. Sichus ujllatapis tariwajchej chayqa, Jerusalén llajtaj juchasninta perdonasaj. 2Tata Diospa sutinrayku jurajkunapis, llullakuspa juranku. 3Tata Dios, Qanqa cheqa kajta qhawayta munanki. Qanqa paykunata castigarqanki; jinapis mana paykunata nanaykorqachu. Paykunata t'unaykorqankipis, manataj yachaqakuyta munarqankuchu. Ancha k'ullukojkuna kanku, rumismanta aswan sinch'i, manapunitaj allin ñanman kutirikuyta munarqankuchu. 4Noqatajrí sonqoypi nerqani: Wajcha runaslla ajina wampus kanku, imaraykuchus mana rejsinkuchu Tata Diospa munayninta, nitaj Diosninkoj kamachisqantapis. 5Wiraqochisman risaj, paykunamantaj parlamusaj, imaraykuchus paykunaqa yachankupuni imachus Tata Diospa munaynin kasqanta, Diospa kamachisqantapis, nispa. Chaywampis, paykunapis ujllata Diospa contrampi oqharikusqanku, manataj kamachiynimpi kayta munasqankuchu. 6Chayraykumin montemanta leones llojsimuspa, paykunata wañurachenqanku, chay ch'in pampamanta lobos nisqa jatuchaj k'ita alqospis paykunata t'isaranqanku; tigrespis llajtas qayllapi suyaykonqanku. Llajtasninkumanta runas llojsejtinkutaj, paykunata t'isaranqanku, imaraykuchus ashkha kutista Diospa contranta oqharikorqanku, ashkha kutistataj Payta wasancharqanku. 7Tata Diosqa nin: Imaynatataj kay tukuymanta perdonaykimanri? Wawasniykeqa saqerpariwanku, jurankutaj qhasi manakaj diosninkukunaj sutisninkurayku. Ashkha mikhunawan paykunata sajsacherqani; chaywampis paykunaqa khuchichakorqanku, tukuyninkutaj, maypichus phisu warmis sayanku, chay wasiman rerqanku. 8Sebasqa qachilu caballos jina sink'urispa rinku runa masinkoj warmimpa qhepanta. 9Manachu chay tukuymanta paykunata castigaymanri? Manachu chay jina nacionwanqa pagachikuymanri? 10Enemigosninkoqa uva huertasman yaykuykuspa, t'ustichunku; jinapis ama tukuynintachu q'arachunku. Ramasninta k'ajllarachunku, imaraykuchus chay uvas ramasqa mana Tata Diospatachu. 11Israelwan, Judawanqa wasanchawanku, nispa nin Tata Diosqa. 12Israelwan, Judawanqa Tata Diosmanta parlaspa, kay jinata llullakunku: Diosqa mana kanchu. Mana ima sajrapis qhatiriwasunchu, manataj kanqachu wañuchinaku maqanaku, nitaj yarqhaykunapis. 13Profetasqa qhasi wayralla kanku, Tata Diospa nisqantaj mana paykunapichu kashan. Chay nisqankoqa paykunallapajtaj kachun, nispa. 14Chayrayku Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Dios nin: Chayta nisqankurayku kay imas paykunata qhatirenqa: Kamachisaj kay parlasqasniy nina jina simiykimanta llojsinanta, Israel ayllutaj llant'a jina kachun; chay nina kanqa paykunata q'olaykunampaj, nispa. 15Tata Diosqa nillantaj: Israel, contraykipi karumantapacha waj llajtayojkunata pusamusaj; chay llajtayojkunaqa manchay sinch'i runas kanku, may unayniyoj runastaj. Qanqa siminkuta mana rejsinkichu, nitaj chay parlasqankuta entiendenkichu. 16Chay runasqa sinch'i maqanakojkuna kanku, armasninkutaj wañuywan ninakun. 17Poqochisqasniykita, t'antaykitapis mikhukaponqanku, chantapis qhari wawasniykita, warmi wawasniykitapis oqoykonqanku. Ovejasniykita, wakasniykitapis tukuykonqanku, uvas poqoykunata, higos poqoykunata ima. Mayqenkunapichus atienekoj kanki, chay jatuchaj perqaswan jark'achasqa llajtasniykita armasninkuwan phirenqanku, nispa nin Tata Diosqa. 18Tata Diosqa nillantaj: Chaywampis chay p'unchaykunapeqa mana chinkachisqatachu chinkachisqayki, nispa. 19Maypachachus tapusonqachej: Imaraykutaj kay tukuyta Señorninchej Tata Dios ruwawarqanchejri? nispa chaypachaqa, kay jinata kutichiychej: Imaynatachus Tata Diosta saqerparispa, kikin jallp'aykichejpi chay mana rejsisqa dioskunata sirverqankichej, ajinallatataj waj naciompi sirvinaykichej kanqa waj llajtayoj mana rejsisqa runastapis, nispa. 20Israelman kayta willaychej, Judamantaj niychej: 21Kayta uyariy wampu, mana yuyayniyoj Israel ayllu: Ñawisniyoj kanki, manataj rikunkichu; ninrisniyoj kanki, manataj uyarinkichu. 22Noqa Tata Diosmin kayta nini: Manachu qankunaqa manchachikuwankichej? Manachu ñawpaqeypi kharkatitinkichej? Noqaqa mama qochaj kantusninman t'iyuta jark'achata jina churarqani. Chaymanta aswan jaqayman mama qocha mana pasanñachu. Chay qhollchoqeyasqasnenqa astawan, astawan manchayta sonarispa oqharikun; chaywampis mana pasayta atinchu. 23Qankunaj sonqoykichejrí ancha rumiyasqa, mana kasukojtaj. Noqata saqerpayawaspa riporqankichej. 24Mana unancharerqankichejchu, nitaj nerqankichejchu: Señorninchej Tata Diosta manchachikunachej, pichus maychus tiempompi paratapis apachimuwanchej ñawpaj parata, qhepa paratapis, cosechata oqharinapajtaj tiempota wakichipuwanchej, chay Diosta, nispa. 25Qankunaj juchasniykichej kay tukuyta jark'an; chayrayku kay allin imasta mana jap'iyta atinkichejchu. 26Chay aylluy ukhupi sajra runas tiyan; chay runasqa p'isqosta jap'ejkuna jina wateqanku, chaypajrí runasllata jap'inku. 27Wasisninkoqa ch'awkiyaywan junt'a kashan, imaynatachus p'isqosqa jaulaspi junt'a kashanku, ajina. Ajinamanta atiyniyojman, qhapajmantaj tukunku. 28Chaywantaj sumaj mikhusqa, wirastaj karishanku, chay sajra ruwasqankutaj mana tukukuyniyoj. Mana tatayoj wajcha wawasta mana qhawarinkuchu, nitaj wajcha runasman sayakunkuchu justicia ruwakunampaj. 29Manachu kay tukuymantaqa paykunata castigasaj? Manachu ajina runasmanqa chay ruwasqankuman jina qopusaj? Noqa Tata Diosmin chayta nini. 30Manchay t'ukuna, manchachikuna imastaj kay naciompi ruwakun: 31Profetasqa llulla kajllata sut'inchanku, sacerdotestaj munasqankuman jinalla kamachinku. Aylluyrí ajinatapuni munan. Chaywampis, imanankichejtaj chay tukukuy p'unchay chayamojtinri?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\