JEREMÍAS 50

1Caldeospa jallp'anku Babiloniamanta Tata Diosqa profeta Jeremiasnejta kay jinata willarqa: 2Tukuy naciones ukhupi kayta willaramuychej paykunapis yachanankupaj. Uj wiphalata oqhariychej señalta jina; ama uj chhikanta pakarispa, kay jinata niychej: Babiloniata atipaspa, jap'ikaponqanku. Bel nisqa diosninkoqa p'enqaypi rikhurichisqa kanqa. Marduc nisqa diosninku manchariywan junt'a kanqa. Chay lantisninku p'enqaypi rikhurichisqa kanqanku, manakaj diosninkukunataj mancharikuywan junt'a kanqanku. 3Wichay ladomanta uj nación Babiloniaj contranta jamushan, chay jallp'ankuta ch'in pampaman tukuchinampaj. Manaña ni runas, nitaj uywaspis chaypi kawsanqankuñachu. Chay jallp'amanta tukuy ayqespa, riponqanku. 4Tata Diosqa nin: Jaqay p'unchaykunapi israelitas, jinataj Judamanta kajkuna ima waqaspa, Señorninku Tata Diosta mask'anqanku. 5Sión Orqoman rina ñanta tapukonqanku, chaynintataj renqanku Tata Diosman ujchakunankupaj chay wiñay mana jayk'aj qonqana tratopi. 6Aylloyqa chinkasqa ovejas jina kanku; michejninkukunaqa mana allintachu paykunata micherqanku, manachayqa orqosnejpi paykunata chinkaracherqanku. Orqomanta orqo purerqanku; puñuna corralninkuta qonqaporqanku. 7Pikunachus tarejkunaqa paykunata oqoykorqanku, enemigosninkutaj nerqanku: Mana juchayojchu kayku, imaraykuchus paykunaqa Tata Diospa contrampi juchallikorqanku, pipichus cheqamanta samarikunanku karqa, chaypa contrampi, ñawpa tatasninkoj suyakuyninkojpa contrampi, nispa. 8Babiloniamanta llojsiychej, caldeospa jallp'ankumanta ayqeychej; chivatos jina tropaj ñawpaqenta riychej. 9Noqa wichaynejmanta ashkha atiyniyoj nacionesta tantaykuspa, Babiloniaj contranta maqanakoj paykunata pusamusaj. Paykunataj sumajta wakichikonqanku maqanakunankupaj. Chay wichay ladomanta Babiloniata atipaspa, jap'ikaponqanku. Paykunaqa sumajta maqanakuyta yachajkuna kanku; flechasninkuta arcowan kacharinku mana ujta pantarispa. 10Caldeospa tukuy kapuyninkuta apakaponqanku manaña atinankukama. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 11Qankuna caldeos, herenciayta suwaspa kusikorqankichej, asirikorqankichejtaj. Qankunaqa, vakilla pasto patapi sink'urin, ajinata sink'urerqankichej, potros jinataj qhaparerqankichej. 12Chayrayku mamayki mayta p'enqakonqa; pichus nacechikusojqa k'umuykachachisqa kanqa. Chay nacionqa tukuy nacionesmanta aswan qhepapi kanqa, ch'in ch'aki t'ajra pampaman tukuchisqa. 13Phiñakusqayrayku chay nacionta mana uj runayojta saqesaj, ch'in pampaman tukuchisqata. Tukuy chayninta pasajkunaqa millachikuspa alqochakonqanku chay castigachikusqanta rikuspa. 14Flechasniyoj kajkuna, wakichikuychej, Babilonia llajtata muyuykuychej. Babiloniaj contranta flechasniykichejta arcoswan kachariychej mana sayk'uspa, imaraykuchus paykunaqa Noqa Tata Diospa contraypi juchallikorqanku. 15Tukuynejpi maqanakuna qhapariykunata qhapariychej. Babilonia atipasqaña kashan. Torresnin, perqasnimpis thuñiykukunku. Chaymin Tata Diospa vengakusqanqa. Babiloniamanta vengakuychej. Imaynatachus waj nacioneswan paykuna ruwarqanku, ajinallatataj paykunawampis ruwaychej. 16Babiloniapi ama pitapis tarpojta, chayrí hosewan cosechasta ruthojtapis saqeychejchu. Chay wañuchinaku maqanakuta rikuspa, forasterosqa llajtankuman kutiponqanku, sapa ujtaj jallp'ankuman ayqekonqanku. 17Israelqa chinkasqa oveja tropa jinamin, leonespa qhatiykachasqan. Ñawpajtaqa Asiriamanta reyraj mikhuykorqa. Chantá Babiloniamanta rey Nabucodonosorñataj tullusninta k'utuykorqa. 18Chayrayku, Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nin: Babiloniamanta reyta Noqa castigasaj, jinataj nacionnintapis, imaynatachus Asiriamanta reyta castigarqani, ajinata. 19Israel aylluytarí ujtawan q'omer pampasninkuman kutichimusaj, chaypitaj ovejas jina mikhuranqanku Carmelopi, Basanpi, Efraínpa orqosnimpi, Galaadpi ima. 20Noqa Tata Dios nillanitaj: Israelpa sajra ruwasqanku mask'asqa kanqa, manataj imatapis tariyta atenqankuchu. Judajpa juchasnimpis mask'akullanqataj, manataj imapis tarikonqachu, imaraykuchus Noqa pikunatachus kawsashajta saqerqani, chaykunata perdonapusaj. 21Merataim suyuwan maqanakoj wichariychej, jinataj Pecodpi tiyakojkunawampis. Qhatiykuspa, tukuyninkuta wañurachiychej. Chay tukuy imata kamachisqayman jina ruwaychej, nispa nin Tata Diosqa. 22Tukuy jallp'api wañuchinaku maqanaku ch'ajwa uyarikun, may sinch'i wañuchinaku. 23Tukuy kay pachajpa combon Babiloniaqa ñut'u p'akisqa, phirisqataj rikhurin. Qhawariychej imaynatachus Babiloniaqa tukuy nacionespa chawpinkupi millachikunapaj jina rikhurisqanta. 24Babilonia llajta, qampaj uj tojllata churarqani, manaraj imatapis reparashaspataj, chayman urmaykorqanki. Chaypi jap'ichikuspa, presochasqa qhepakorqanki, Tata Diospa contranta sayaykusqaykirayku. 25Tata Diosqa armas jallch'ana wasinta kicharispa, k'ajaj phiñakuynimpa armasninta orqhomorqa, imaraykuchus Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa uj ruwanata ruwanan tiyan caldeospa jallp'ankupi. 26Tukuynejmanta Babiloniaj contrampi maqanakoj jamuychej. Pirwasninkuta kichariychej. Tukuy imasta tantaykuspa, ninawan jap'iykuchiychej, chinkarparichiychejtaj ama imapis qhepakunampaj. 27Tukuy wapu soldadosninta wañuchiychej; ñak'ana cheqaman paykunata apaychej. Ay paykunamanta, imaraykuchus may llakiy p'unchayninku chayamun, castigasqa kananku p'unchay. 28Babiloniamanta ayqemojkunaj willasqanku Sionpi uyarikun. Paykuna willanku imaynatachus Señorninchej Tata Dios Babiloniamanta vengakusqanta Templonta ruphaykuchisqankurayku. 29Tantamuychej arcoswan tukuy flechajkunata, Babiloniaj contranta maqanakoj rinankupaj. Llajtaj tukuy muyuynimpi jarakuychej, ama pipis ayqenampaj. Imatachus ruwasqasninman jina qopuychej. Imaynatachus waj nacioneswan ruwarqa, ajinallatataj paywan ruwaychej, imaraykuchus payqa Israelpa Santo Kaj Diosnin Tata Diospa contrampi sayaykorqa. 30Chayraykumin wayna runasninkoqa callespi wañusqas urmaranqanku. Wañuchinaku maqanakupi tukuy soldadosninkupis chay p'unchaypi wañuchisqa kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 31Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nillantaj: Runaykachaj nación, qampa contraykipi Noqa kashani, imaraykuchus castiganasuy chay p'unchayqa chayamunña. 32Runaykachaj nación, qanqa misk'aspa urmanki, manataj pipis sayarichisoj kanqachu. Tukuy llajtasniykiman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj tukuy muyuynintinta ruphaykonqa. 33Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Israel ayllu, jinataj Judá ayllupis may ñak'arichisqa kashanku. Enemigosninku paykunata presosta jap'iykakapunku, manataj kachariyta munankuchu. 34Jinapis preciowan Kacharichejninkoqa may kallpasapamin, sutintaj Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. Paymin paykunarayku parlarenqa; allin kawsayta jallp'ankuman apamonqa. Babiloniapi tiyakojkunamanrí musphayllata apachimonqa. 35Tata Diosqa nin: Babiloniapaj, chaypi tiyakojkunapajwan wañuchinaku maqanku kanqa, jinallataj kuraj runasninkupaj, yachayniyoj runasninkupajwan. 36Llulla profetasninkupaj wañuchinaku maqanaku kachun wampusman tukunankupaj. Wapu soldadosninkupaj wañuchinaku maqanaku kachun, manchachikuywan kharkatitinankupaj. 37Caballosninkoj contrampi, carretasninkoj contrampipis wañuchinaku maqanaku kachun; pagamanta kajkuna soldadosninkupajpis wañuchinaku maqanaku oqharikuchun, warmis jina pisi kallpaman tukunankupaj. Maqanakupi Babiloniata atipaykuchunku, qhapaj kayninkutataj apakapuchunku. 38Yakuyoj mayusninku ch'akiponqa, imaraykuchus Babiloniaqa millay lantisniyoj jallp'amin, chayraykutaj yuyayninta chinkachin. 39Chayraykumin Babiloniapeqa k'ita phiña animales, chantá k'ita alqos kawsanqanku. Chay cheqallapitaj surispis kawsanqanku, chaypitaj manaña pipis ni jayk'aj tiyakonqachu. 40Dios imaynatachus Sodomata, Gomorrata, jinataj chay qayllapi llajtasta ima chinkacherqa, ajinallataj Babiloniapis kanqa. Manaña chaypi pipis tiyakonqachu, nitaj ñan purejkunapis jarakonqankuñachu, nispa nin Tata Diosqa. 41Wichaynejpi karu jallp'asmantapacha atiyniyoj ashkha soldados jamushanku; uj jatun nación, ashkha reyes ima kay pachaj k'uchusninmantapacha jamunankupaj wakichikushanku. 42Flechana arcoswan, t'ojsina lanzaswantaj wakichikunku; rumi sonqo mana uj chhikan khuyakuyniyoj kanku. Ch'ajwasqankoqa mama qochaj qhollchoqeyasqan jina sonarin, caballospi lloq'asqataj rishanku. Ñapis Babiloniaj contrampi maqanakuman yaykunankupajña kashanku. 43Babiloniamanta reyrí, chay imasta yachaytawankama, mancharikuywan mana imanakuyta atinchu. Ñak'ariypi, nanaypitaj kashan uj nacechikoj warmi jina. 44Imaynatachus uj león Jordán Mayu kantupi ch'umis ukhumanta llojsimuspa, q'omerllapuni kaj pastosman phinkiykun, ajinata Noqapis jamusaj, Babiloniamanta kajkunatataj chaynejmanta ayqechisaj. Chantá ajllakusqay runata churasaj chaypi kamachinampaj. Pitaj Noqa jina kayta atinmanri? Pitaj Noqaman sayaykuwanmanrí? Mayqen michejtaj ñawpaqeypi sayanmanri? 45Jinaqa uyariychej imatachus Tata Diosqa Babiloniaj contrampi wakichisqanta, imatatajchus ruwayta yuyasqanta caldeo runaspa contrankupi: Aswan juch'uy kaj corderospis apasqa kanqanku, q'omer pampasninkutataj q'ara pampaman tukuchenqa. 46Babilonia llajtaj urmaykusqanqa kay pachata kuyurichenqa, urmasqanmanta qhaparqachasqankutaj waj nacioneskama uyarikonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\