JEREMÍAS 51

1Tata Diosqa nin: Tukuy imata phirej sinch'i wayrata apachimusaj Babiloniaj contrampi, jinataj caldeo runaspa contrankupipis. 2Babiloniaman enemigosninta kachaykusaj, trigota jina paykunata wayrachimunankupaj. Chay jallp'ankuta ch'inyachenqanku, imaraykuchus tukuynejmanta contrampi llojsiykamonqanku, ñak'arina p'unchay chayamojtin. 3Flechayta yachajqa ama arconta mat'ichunchu nitaj fierro pecheranta churakuchunchu. Babiloniamanta wayna runasta ama khuyaychejchu. Soldadosninkuta ni uj puchuyojta tukuchiychej. 4Caldeospa tukuy jallp'ankupi runasqa wañuchisqa kanqanku, callesnimpitaj parte wañusqas mast'alla wijch'urayanqanku. 5Israel aylluwan, Judá aylluwanqa Israelpa Santo Kaj Diosnimpa contrampi juchallerqanku, jallp'ankutaj juchawan junt'a kashan. Chaywampis Diosninku, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa mana paykunata saqerparinchu. 6Babiloniamanta ayqeychej. Pipis atejqa ayqechun. Ama qankunapis Babiloniaj juchasninraykoqa wañuchisqa kaychejchu, imaraykuchus Tata Diospa vengakunan p'unchay chayamun, Paytaj ruwasqankumanta pagachikonqa. 7Babiloniaqa Tata Diospa makimpi uj qori vaso jina karqa. Payqa tukuy kay pachata machachej. Nacionesqa chay vinomanta ujyarqanku, chaywantaj locoyarqanku. 8Jinapis, Babiloniaqa ujllata urmaspa phirikonqa. Paymanta waqaychej. Chay nanachikusqasnimpaj jampista apamuychej; ichapis sanoyanqaraj. 9Babiloniata jampiykunña; jinapis manapuni sanoyanchu. Payta saqerparispa, jaku ripunachej sapa uj llajtanchejman, imaraykuchus millayta juchachakusqanqa janaj pachakama chayan, phuyuskamataj oqharikun. 10Tata Diosqa cheqan ruwasqasninchejta sut'iman orqhorqa. Jamuychej, Sión Orqopi willamusunchej Señorninchej Tata Dios imatachus ruwasqanta. 11Tata Diosqa Babiloniata tukuchiyta munan; Media nacionmanta reyesmampis umata qon chayta ruwanankupaj. Chaymin Tata Diospa vengakuynenqa, Templonta imatachus ruwasqankumanta. Flechana arcosniykichejta wakichiychej, jark'akuna escudosniykichejtataj oqhariychej. 12Wiphalata pataman oqhariychej, Babiloniaj perqasninta thuñej jamunankupaj. Enemigomanta jark'aj soldadosta astawan kachaychej. Qhawaj soldadosta churaychej. Pakaykukuspa phinkiykoj soldadostapis churallaychejtaj. Tata Diosqa imatachus ruwananta ruwanqapuni Babiloniapi tiyakojkunaj contrankupi. 13Qan Babilonia, jatuchaj mayus kantupi tiyakoj, may chhika qhapaj kapuyniyoj kaj, chayamusunkiña chinkarinayki p'unchay; mayta qhapajyarinaykipis tukukaponqa. 14Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kawsayninrayku juran: Enemigosniykiwan langostaswan jina junt'aykuchisqayki, paykunataj qanta atipaykususqankurayku kusiywan takirikonqanku, nispa. 15Tata Diosqa atiyninwan kay pachata ruwarqa, yachayninwan kay pachata sayacherqa, yuyayninwantaj cielota jatunman aysarqa. 16Sinch'i qhapariyninwan phuyuspi yakusta sonarichin; kay pachaj kantusninmantapacha phuyusta pataman wicharichin. Paramushajtin, lliuj lliujkunata k'ancharichin; wayratapis jallch'ananmanta orqhomun. 17Tukuy runasqa mana yuyayniyoj, wampus kanku. Lantista ruwajkunaqa ruwasqankumanta p'enqakunku. Chay lantisqa runaj ruwasqallan kanku, mana kawsayniyojchu. 18Chaykunaqa mana imapaj walejchu, asikunapaj jinalla kanku. Tata Diosqa juicio p'unchaypi chaykunata chinkarparichenqa. 19Jacobpa Diosninrí mana jinachu. Payqa ruwarqa tukuy kay pachapi kaj imasta. Paymin Israelta ajllakorqa Paypata kanampaj; sutenqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. 20Babilonia, qanqa wañuchinaku maqanakupaj comboy jina kanki. Qanwanqa nacionesta phirirasaj, qanllawantaj reinosta chinkachisaj. 21Qanwanqa caballosta, jinataj caballospi rejkunatapis phirisaj. Qanwanqa carretasta, chaypi rejkunatapis phirisaj. 22Qanwanqa qharista, warmistapis phirisaj, chantá machu runasta, waynasta, jinataj sipaskunatapis. 23Qanwanqa michejkunata, uywa tropastapis phirisaj, jinallataj chajrapi llank'ajkunata, yuntasninkutapis, chantá kamachejkunata, kamachina wasipi trabajajkunatapis. 24Kunantajrí Noqaqa rikunaykichejta Babiloniata, caldeostapis imastachus ruwasqankuman jina castigasaj, Sionpi sajra imasta ruwasqankurayku, nispa nin Tata Diosqa. 25Noqa qampa contraykipi kashani, thuñej orqo, pichus tukuy nacionesta thuñej, nispa nin Tata Diosqa. Castiganasuypaj makiyta oqharispa, chay pata chhankasmantapacha urmaykuchimusqayki, uj ruphasqa orqomantaj tukuchisqayki. 26Chay raqay rumisniykita ni pipis oqharenqachu wasi cimientota ruwanampaj. Wiñaypaj ch'impacha kanki. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 27Wiphalata pataman oqhariychej wañuchinaku maqanakuman yaykunapaj. Putututa waqachiychej, runastataj tantaychej Babiloniaj contranta maqanakoj yaykunapaj. Paypa contrampi Araratmanta, Minimanta, Askenazmantawan runasta tantaychej. Ajllaychej uj kuraj kamachejta tukuy rejkunata pusanampaj. Aywirishaj langostasta jina caballospi rejkunata kachaykuychej. 28Nacionesta wakichiychej wañuchinaku maqanakuman yaykunankupaj. Mediamanta reyesta wakichiychej, chantá kamachejninkunata, paywan kajkunata, jinallataj kamachinku, chay tukuy runastapis. 29Kay pacha ikhakun, kharkatitintaj, imaraykuchus Tata Diosqa junt'ashan chay wakichikusqasninta, Babiloniata uj ch'in pampaman tukuchinampaj. 30Babiloniamanta wapu soldadosqa manaña maqanakunkuchu; maqanakuyta saqerparispa, jark'achasqa pakakunallankupiña qhepakorqanku. Kallpanku tukukapun; pisi kallpa warmisman jina tukunku. Wasisninku ruphaykuchisqa kashanku, llajta punkusninkutaj phirisqa. 31Uj kacha rin waj kachaman willamoj, paytaj ujmanñataj willamun Babiloniamanta reyman chayanankukama, willanankupaj tukuynin llajta atipasqa kasqanta. 32Reyman willanku enemigosqa mayu chimpana ch'ajchasta jap'ikapusqankuta, mayu kantupi t'otorastapis ruphaykuchisqankuta, soldadostaj ancha mancharisqa kashasqankuta. 33Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nin: Babiloniaqa trilla tiempopi saruchisqa era jinamin. Poqoy oqharina tiempo chayamonqaña. 34Sión llajta Jerusalenqa nin: Babiloniamanta rey Nabucodonosorqa oqoykuwarqayku; t'unata ruwaspa, uj ch'usaj chuwata jina saqerpariwarqayku. Mama qochamanta uj jatun millay animal jina oqoykuwarqayku; misk'i kapuyniykuwan sajsaykukorqa, chaymantataj wijch'urpariwarqayku. 35Kunanqa noqaykuta ñak'arichiwasqaykoqa Babiloniaj patanman urmachun, nispa nenqanku Sionpi tiyakojkunaqa. Caldeospa patankuman yawarniyku jich'akuchun, nispa nenqanku Jerusalenpi tiyakojkunaqa. 36Tata Diosqa ajinata nin: Noqa justiciata ruwasqayki, enemigosniykiwantaj, pagachikusaj. Babiloniaj mayunta, jinataj yaku juturisnintapis ch'akichisaj. 37Babiloniaqa raqaykunallamanña tukonqa, k'ita alqospa pakakunallankumanña, mana tiyakunapaj jinaman, chaytaj tukuy runasta t'ukuchenqa, mancharichenqataj. 38Leones jina tukuyninku qhaparenqanku; león uñas jina ch'ajwarenqanku. 39Phiñakuywan k'ajarishajtinku, jatun mikhuyta wakichipusaj, paykunatataj machaykuchisaj kusikunankupaj. Paykunaqa wiñaypaj puñukaponqanku, mana rijch'arispa, nispa nin Tata Diosqa. 40Chaymantaqa camalman paykunata qhatisaj, imaynatachus corderosta, chivosta, mochostapis apanku, ajinata. 41Babiloniaqa tukuy kay pachapi may uyarisqa llajta chay jinata urmananri, chay jina atipasqa kananri. Nacionesqa payta urmajta rikuspa, may jinata mancharikonqanku. 42Mama qochaqa Babiloniaman junt'aykonqa, chay jatuchaj qhollchoqeyasqasninwan p'ampaykonqa. 43Chay llajtasnenqa ch'inman tukonqanku, ch'aki jallp'asman, ch'in pampaman ni pejpa tiyakunampaj jina, nitaj pipis chayninta pasanampaj jina. 44Babiloniaj diosnin Belta castigasaj; chay imatachus oqoykusqanta lanzachimusaj. Manañataj nacionespis payman jamonqankuchu. Babiloniaj perqasnin thuñisqa kanqa. 45Aylluymanta kajkuna, Babiloniamanta llojsimpuychej, sapa ujtaj kawsayninta salvakuchun Tata Diospa sinch'i phiñakuyninmanta. 46Ama mancharikuychejchu, nitaj sustullikuychejchu, kay jallp'api imaymana parlas kasqanmanta. Sapa wata uj jina uj jinataj parlaykuna kanqa, chay jallp'api millay ñak'arichina kasqanmanta, jinataj kamachejkunapura maqanakusmanta. 47Ajinaqa Babiloniaj lantisninta castiganay p'unchay jamonqa. Chay tukuy nacionqa k'umuykachachisqa qhepakonqa, ayaswan junt'a. 48Cielowan, jinataj kay pachawan, chaypi tukuy kajkunapis mayta kusikonqanku Babiloniamanta, imaraykuchus wichaynejmanta payta phirejkunaqa jamonqanku. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 49Arí, Babiloniaqa urmanqapuni, Israel ayllumanta runasta wañurachisqanmanta, jinataj tukuy kay pachapi wañurachisqasninmantapis. 50Qankuna chay wañurachiymanta llusp'ejkunaqa, mana sayarispa ayqekuychej. Karu llajtapi kaspataj, Tata Diosmanta yuyarikuychej, jinallataj Jerusalenmantapis. 51Qankuna ninkichej: Parlawasqaykuta uyarispa, p'enqakuyku; uyaykutapis mana mayman churayta atiykuchu, imaraykuchus waj llajtayoj runasqa Temploykipi aswan santo cheqakama chayanku, nispa. 52Tata Diostajrí nin: Babiloniaj lantisninta castiganay p'unchay jamushan; tukuy chay jallp'api parte wañusqa kajkunaqa khuyayta ayqonqanku. 53Babiloniaqa cielokamapis wicharichun aswan pataman atiyninta churanampaj; jaqaykamapis enemigosninta kachasaj chay atiyninta thuñiykamunankupaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 54Babiloniamantapacha nanaywan qhapariy uyarikun; caldeospa jallp'anku phirisqa kasqanmanta uj jatun ch'ajwa uyarikun. 55Tata Diosmin Babiloniata chinkarparichenqa; may kasqanta yuyakuspa parlasqantapis ch'inyachenqa. Enemigosnenqa mama qochaj phiñarikuspa qhollchoqeyasqan jina patankuman urmaykonqa, sinch'ita qhaparisqankutaj tukuynejpi uyarikonqa. 56Babiloniata chinkachej jamonqa. Soldadosnin jap'isqa kanqanku, flechana arcosninkutaj p'akisqa kanqanku, imaraykuchus Tata Diosqa sajra ruwasqankumanta pagachikoj Dios kaspa, sajra ruwasqankuman jina paykunaman pagaponqa. 57Tukuy Atiyniyoj Tata Dios sutiyoj Reyqa nin: Babiloniamanta kurajkunata machaykuchisaj, yachayniyoj runasta, kamachina wasipi kamachejkunata, reyta yanapajkunata, chantá soldadostapis. Paykunaqa wiñay puñuyman urmanqanku, mana rijch'arimuyniyojta. 58Babiloniaj chay phatu perqasnin tukuynin urmachisqa kanqanku; chay chhikachachaj punkusnimpis ruphaykuchisqa kanqanku. Qhasillapaj chay runasqa mayta sayk'onqanku, imaraykuchus chay trabajasqankoqa ninallapi tukukonqa. Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa chayta nin. 59Judamanta rey Sedequías tawa watastaña kamachishajtin, profeta Jeremiasqa uj willayta apacherqa Neriaspa churin pichus Masiaspa allchhin Seraiasman. Seraiasqa rey Sedequiaswan Babiloniaman rispa, paymin reypa mayordomon karqa. 60Jeremiasqa k'uyuna libropi qhelqarqa ima ñak'ariykunachus Babiloniaj patanman jamunan kasqanta, chay Babiloniaj contrampi tukuy qhelqasqa kajta. 61Chantá Seraiasman nerqa: Babiloniaman chayaspa, kay qhelqasqa willaytaqa jatunmantapuni leenki. 62Chantá ninki: Tata Dios, Qan nerqanki kay nacionta tukuchinaykita, manaña pipis tiyakunampaj jina, ni runas, nitaj uywas, imaraykuchus wiñaypaj ch'in kanqa, nispa. 63Chantá kay qhelqasqata leeyta tukuspañari, uj rumiman wataykuytawankama, Éufrates Mayuman wijch'uykuy, niytaj: 64Babiloniaqa ajinatamin chinkaponqa, manañataj ujtawan jatarimonqañachu, Tata Dios apachimunan kashan, chay ñak'ariypi urmasqanmantaqa, nispa. Kaykamalla Jeremiaspa nisqanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\