JEREMÍAS 52

1Sedequías kamachiyta qallarishaspaqa, iskay chunka ujniyoj watasniyojña karqa, chunka ujniyoj watastataj Jerusalenpi kamacherqa. Mamampa sutin karqa Hamutal; payqa Libnamanta chay waj Jeremiaspa ususin karqa. 2Sedequiaspis sajra imasta ruwarqa Tata Diospa ñawpaqempi. Imaynatachus rey Joacimpis ruwarqa, ajinata paypis ruwallarqataj. 3Chayrayku Tata Diosqa Jerusalenpaj, chantá Judá ayllupajpis phiñakuspa, ñawpaqenmanta paykunata wijch'orqa. Jinapi Sedequiasqa Babiloniamanta reypa contrampi oqharikorqa. 4Sedequías jisq'on watastaña kamachishajtin, chunka kaj killapi, chunka kaj p'unchaynimpi rey Nabucodonosorqa tukuy soldadosnintin Jerusalenta atipaspa jap'inampaj jamorqa. Jerusalenpa ñawpaqempi jaraykukuspa, chay muyuynimpi jallp'a moqosta sayaricherqanku llajtaman yaykunankupaj. 5Sedequías chunka ujniyoj watasta kamachinankama Jerusalén llajtaqa soldadoswan muyuykusqa karqa. 6Chay watamanta tawa kaj killampi, jisq'on kaj p'unchaynimpi Jerusalenpi yarqhayqa may sinch'i karqa, manataj imapis karqachu runas mikhunankupaj. 7Chaypacha llajtaj perqasninta jusk'orqanku, chay ch'isitaj tukuy soldados, rey ima llajtamanta ayqerqanku. Maypichus iskay perqas chawpipi uj punku kasharqa, chayninta llojserqanku, reypa huertanman rina ñanninnejta rispataj, chaymanta jap'irerqanku Jordán valleman rej ñanta, caldeoswan chay llajta muyuykusqa kashajtimpis. 8Chantá caldeosmanta kajkuna soldadosqa rey Sedequiasta qhatiykuspa, Jericó pampapi taripamorqanku. Soldadosnintaj payta saqerparerqanku, tukuynejmantaj ch'eqeraporqanku. 9Chay caldeosqa reyta jap'iytawankama, payta aparqanku Babiloniamanta reypa ñawpaqenman, pichus Ribla llajtapi kasharqa, Hamat jallp'api, chayman. Chaypimá Nabucodonosorqa kamacherqa imatachus rey Sedequiaswan ruwanankuta. 10Paypa ñawpaqempi churisnimpa umasninkuta qholurparerqanku, jinataj Judamanta kamachejkunaj umasninkutapis. 11Chantá kamacherqa Sedequiaspa ñawisninta orqhorparispa, cadenawan wataykunankuta Babiloniaman payta pusanankupaj. Chaypi presochasqa kawsarqa wañunankama. 12Babiloniamanta rey Nabucodonosor chunka jisq'onniyoj watastaña kamachishajtin, phishqa kaj killampi, chunka kaj p'unchaynimpitaj, reypa yanapajnin soldadosta kamachej Nabuzaradanqa Jerusalenman jamorqa. 13Payqa Diospa Templonta ruphaykucherqa, reypa kamachinan wasita, chantá llajtapi tukuynin wasistapis, astawanqa aswan jatuchaj wasisninta. 14Nabuzaradanwan jamorqanku, chay caldeo soldadosqa Jerusalenpa muyuynimpi kaj perqata thuñiykorqanku. 15Chaymantaqa Nabuzaradanllataj Babiloniaman apacherqa allin wajchasmanta wakin runasta, chay llajtapi puchojkunata, jinataj Babiloniamanta reyman chimpapojkunata, tukuy chay puchoj runastawan. 16Wakin allin wajcha runasnin kajkunallata puchucherqa, chay uva huertasta qhawanankupaj, chay jallp'asta llank'anankupajtaj. 17Caldeosqa Templopi broncemanta tukuy imasta t'unararqanku: Bronce sayantasta, pampa chukusninta, jatun yaku churanatapis. Chantá chay tukuynin bronceta Babiloniaman apakaporqanku. 18Ajinallatataj aparqanku chay mankasta, lampasta, mecha k'utunasta, jatuchaj vasosta, jatuchaj cucharasta, jinataj Diosta yupaychanapaj broncemanta kaj imastapis. 19Ajinallatataj, chay soldadosta kamachej apakaporqa qorimanta, qolqe metalmanta tukuy kaj imastawan: Mayllakuna chuwasta, nina oqharinasta, jatuchaj vasosta, ushpha orqhonasta, k'anchanasta, jatuchaj cucharasta, Diosman vinota jaywana vasostapis. 20Chay iskay sayantasmanta, jatun yaku churanamanta, chunka iskayniyoj bronce torosmanta, jinataj chay uran chukusmanta, mayqenkunatachus rey Salomón ruwachisqa Diospa Templompaj, chaykunaj broncenqa mana yachakorqachu mashkhachus kasqan. 21Chay iskay jatuchaj sayantasqa sapa uj sayayninman pusaj metrosniyoj karqa, muyuyninmantaj phishqa metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. Sonqonqa soqolla karqa. Chay bronceqa phatunman uj t'ajllu jina karqa. 22Sapa sayanta bronce kirpanayoj karqa. Chaytaj sayayninman iskay metro kuraj jina karqa. Chaypa muyuynintaj broncemanta ch'ipaswan muyuykuchisqa karqa, chantá broncemanta granadaswan k'achanchasqataj. Iskaynin sayantasnin kikinkamalla karqanku. 23Chay broncemanta ch'ipaj patampi sapa ujpi karqa pachaj granadas, chay tukuymantaqa jisq'on chunka sojtayoj sut'ipi kasharqanku. 24Soldadosta kamachejqa kuraj kaj sacerdote Seraiasta presota jap'erqa, sacerdote masin karqa, chay Sofoniastawan. Chantá Temploj patiompi kinsa soldados punkusta qhawarqanku, chaykunatapis jap'illarqataj. 25Llajtallapiraj kasharqanku, chaykunamanta soldadosta kamachejta, reyta umachajkunamantataj qanchis qharista jap'icherqa. Jap'ichillarqataj, pichus soldadopaj jap'iraj, chay runatapis, jinallataj chay llajta ukhupi sojta chunka runastawan. 26Nabuzaradanqa chay tukuyta Babiloniamanta reypa ñawpaqenman aparqa, Ribla llajtapi chay Hamat suyupi kashajtin. 27Chaypitaj Babiloniamanta reyqa kamacherqa paykunata wañurachinankuta. Ajinatamin Judá aylloqa jallp'anmanta waj nacionman presos apasqa karqa. 28Nabucodonosorqa qanchis watastaña kamachishaspa, Judá ayllumanta kinsa waranqa iskay chunka kinsayoj runasta Babiloniaman apacherqa. 29Chunka pusajniyoj watastaña kamachishaspataj, pusaj pachaj kinsa chunka iskayniyoj runastawan Jerusalenmanta Babiloniaman apacherqa. 30Iskay chunka kinsayoj watastaña Nabucodonosor kamachishajtintaj, Nabuzaradanqa qanchis pachaj tawa chunka phishqayoj runasta Judá ayllumanta kajkunata apacherqa. Chay apasqa runasqa tukuynimpi karqanku tawa waranqa sojta pachajniyoj runas. 31Judamanta rey Joaquín preso apasqa kasqanmanta kinsa chunka qanchisniyoj watasninman, chunka iskayniyoj killasninman iskay chunka phishqayoj kaj p'unchaynimpitaj rey Evil-merodac Babiloniapi kamachiyta qallarerqa. Payqa Judajpa reynin Joaquinman k'acha kayninta rikucherqa, carcelmantataj orqhochimorqa. 32Payqa Joaquinta aswan allimpaj qhawarqa, Babiloniapi paywan kasharqanku, chay waj reyesmanta nisqaqa. 33Ajinamanta Joaquinqa preso kanan p'achata lluch'ukuspa, reywan khuska tukuy kawsaynimpi mikhorqa. 34Chantapis, tukuy kawsaynimpi Joaquinqa wañupunankama Babilonia reymanta mikhunata jap'ej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\