JEREMÍAS 6

1Benjamín ayllumanta kaj runas, pakakunata mask'aychej; Jerusalenmanta ayqeychej. Tecoapi putututa waqachiychej; uj señalta oqhariychej Bet-haquerempi, imaraykuchus wichay ladomanta uj llakiy, manchay ñak'ariytaj jamunampaj jina kashan. 2Chay may k'achitu mana llankharina Sionta pampachasaj. 3Chayman michejkunaqa ovejasninkuta qhatenqanku, chay muyuynimpitaj jamonqanku, sapa ujninku tropasninkuta waj wajllata mikhuchispa. 4Enemigosninkoqa ninku: Paypa contrampi maqanakupaj wakichikuychej. Jamuychej chawpi p'unchaynejta llajtaman yaykuykusunchej. Ay noqanchejmanta, imaraykuchus inti yaykuykushanña, ch'isiñataj kashan. 5Chaywampis jatarikuspa tutanñataj yaykuykunachej, sinch'i jark'achasqa wasisnintataj thuñiykunachej, nispa. 6Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta kamachin: Sach'asta k'utuychej, chaywantaj patachasta ruwaychej, Jerusalenman maqanakoj yaykunapaj. Kay llajtaqa castigasqa kanampaj qhawasqaña, imaraykuchus millay ruwaykunawan junt'a kashan. 7Jerusalenmanta sajra kayqa llojsimullampuni, imaynatachus uj pujyumanta yaku llojsimun, ajinata. Chay llajtapeqa kallpaman atienekuspa millay ruwaykunalla, tukuy ima phirikuyllataj uyarikun; chaypi rikuni onqoykunallata, cuerponkupi k'irisqa runasta ima. 8Wanay, Jerusalén. Pajtataj qanmanta karunchakuyman, jallp'aykitataj ch'in pampaman tukuchiyman, mana pipis chaypi tiyakunampaj jina. 9Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Chay p'unchaypi puchoj israelitasta kutin kutinta mask'anqanku, imaynatachus uvasta kutin kutinta chajmankichej, ajina, nispa. 10Chantá Jeremías kuticherqa: Pimantaj reparachispa willamusaj uyarinawankupajri? Paykunaqa joq'arasman tukunku, manataj uyariyta atinkuchu. Tata Diospa nisqasninta millaypaj qhawanku, nitaj chaywan misk'ichikunkuchu. 11Noqatajrí Tata Diospa phiñakuyninwan junt'asqa kani, manataj astawan sonqoyta ñit'iykuyta atinichu, nispa. Tata Diostaj Jeremiasta nerqa: Chay phiñakuyniyta thalliykuy ari, callepi purishanku, chay wawaspa patankuman, jinataj waynaspa patankumampis. Qosaspis warmisnintin chaypi presos kanqanku, jinallataj machu runas, allin machituspis. 12Wasisninku, llank'anasninku, chantá warmisninkupis wajkunaj makinkuman chayanqanku, imaraykuchus Noqaqa makiyta oqharisaj kay jallp'api tiyakojkunata castiganaypaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 13Tukuyninku jatunmanta juch'uykama qolqemanta wañurisqa kanku; profetas, jinataj sacerdotespis ch'awkiyajkuna kanku. 14Aylluypa nanasqasninta pata patallanta jampiykurinku. Paykuna ninku tukuy imapis allillan kasqanta. Jinapis manapuni imapis allinchu kashan. 15Chay millay imasta ruwasqankumanta p'enqakorqankuchu? Mana, manapuni p'enqakorqankuchu, nitaj yachankuchu imachus p'enqakuy kasqanta. Chayrayku maypachachus Noqa paykunata castigasaj, chaypacharajmá misk'anqanku, urmachisqataj kanqanku chay ujkuna jina. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 16Tata Diosqa ayllunman nin: Ñankunapi sayaykuspa, qhawaychej; tapurikuychej chay ñawpa ñankunamanta, mayqenchus aswan allin ñan kasqanta. Chantá chay ñanta puriychej, sonqo samariytataj tarinkichej, nispa. Paykunatajrí nerqanku: Manapuni chay ñantaqa puriykumanchu, nispa. 17Tata Diosqa perqa patamanta qhawajkuna soldadosta churaspa, ayllunman nerqa: Pututoj waqasqanta allinta uyariychej, nispa. Israel ayllutajrí kuticherqa: Mana kasuta ruwayta munaykuchu, nispa. 18Chayraykumin Tata Diosqa nin: Naciones, uyariychej; yachaychej imachus kay aylluyta qhatirinanta. 19Uyariy qan, kay pacha: Kay aylluman uj ñak'ariyta apachimusaj, sajra kajta umachakusqankurayku, imaraykuchus nisqasniyta mana kasuta ruwayta munarqankuchu, jinataj leyniyta qhesacharqanku. 20Imapajtaj qankuna Sabamanta inciensota apamuwankichejri, jinallataj chay karu llajtasmanta misk'ita q'apaj qhorastapisri? Chay uywa wañuchisqa q'olachisqaykichejqa mana jap'ikunaypaj jinachu kanku, jaywasqasniykichejtaj mana kusichiwankuchu. 21Chayrayku Tata Diosqa nin: Noqa kay aylluyta misk'achisaj, urmachisajtaj. Tukuy tatas wawasnintin, qayllankupi kajkuna, jinallataj kawsaqesninkupis tukuyninku wañonqanku. 22Tata Diosqa ajinata nin: Wichaynej karu jallp'asmanta uj atiyniyoj nación jamunampaj wakichikushan. 23T'ojsina lanzaswan, flechanapaj arcoswan ima wakichisqaña kanku. Ancha rumi sonqos kanku, mana uj chhika khuyakuyniyojtaj; qhaparqachasqankoqa mama qochaj sonaynin jina. Caballospi lloq'asqa jamushanku Sionpa contrampi maqanakunankupaj. 24Jerusalenpi runasqa ninku: Chaykunamanta parlajta uyarejtiykoqa, makisniyku llawch'iyan, nacechikoj warmi jinataj ñak'ariypi, nanaypitaj kashayku. 25Ama campoman llojsiychejchu, amataj ñankunapi puriychejchu. Enemigoqa sumaj armasninwan wakisqa kashan; manchachikuywan, kharkatitiywan tukuynejpi kashan. 26Ayllúy, qhashqa p'achasta churakuy, ushphapitaj sunt'iy; qhaparqachaspataj waqay, imaynatachus uj k'ata wawanku wañojtin tatas waqanku, ajinata, imaraykuchus wañuchejkunaqa contranchejpi ñapis jamonqankuña. 27Tata Diosqa nillawarqataj: Qanta churayki aylluypa kawsayninta watunaykipaj, allinta qhawarinaykipajtaj imaynachus ruwasqanku kasqanta, nispa. 28Chantá Jeremías kuticherqa: Paykunaqa contraykipi oqharikojkuna, k'ullustaj kanku; jinataj cuento q'epi runas kanku. Tukuyninku millay kawsayniyojkuna kanku; bronce jina, fierro jinataj kanku. 29Maypachachus phukuna fuelle sinch'ita phukun chaypacha, titeqa usqhayta unuyapun. Chaywampis jich'ajqa qhasillata metalta ch'uwachayta munan, imaraykuchus chay juchasapasqa manapuni chinkankuchu. 30Paykuna sutichasqa kanku: Qhesachasqa Qolqe Metal, nispa, imaraykuchus Qan, Tata Dios, paykunata qhesacharqanki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\