JEREMÍAS 7

1Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 2Tata Diospa Templompa punkumpi sayaykukuy. Chaypi kay willayta parlaykuy: Judapi tukuy tiyakojkuna, pikunachus kay punkusnejta yaykunkichej Tata Diosta yupaychanaykichejpaj, qankuna uyariwaychej: 3Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nisunkichej: Cheqan kawsayta kawsajta churakuychej, allin imastataj ruwaychej, Noqataj kay cheqapi tiyajta saqesqaykichejpuni. 4Ama atienekuychejchu chay llulla nisqankupi, nitaj niychejchu: Tata Diospa Templon, Tata Diospa Templon, kaymin Tata Diospa Templon, nispa. 5Kawsayniykichejta allinyachiychej, ruwasqasniykichejpis cheqan kachun; maychus kajta ujkuna ujkunawan ruwaychej, 6amallataj llakichiychejchu forasterosta, wajcha wawasta, viudasta ima, nitaj mana juchayoj runasta kay cheqapi wañuchiychejchu. Amallataj waj dioskunata yupaychaychejchu, qankunaj mana allinniykichejpaj. 7Ajinata ruwajtiykichejqa, Noqa saqellasqaykichejpuni, ñawpa tatasniykichejman wiñaypaj qorqani, kay jallp'api tiyakunaykichejta. 8Qankunatajrí qhasi manakaj llulla parlaypi atienekushankichej. 9Qankunaqa suwankichej, runata wañuchinkichej, khuchichakunkichej, manakajmanta jurankichej, Baal lantiman inciensota q'oshñichinkichej, mana rejsisqa lantistapis yupaychallankichejtaj. 10Chaymantataj yupaychawaj jamunkichej kay Temploman, mayqenchus sutiywan sutichasqa kashan, chayman, ninkichejtaj: Kaypi noqaykoqa sumaj waqaychasqa kashayku. Chayrayku atillayku kay millachikuna imasta ruwayta, nispa. 11Yuyankichejchu kay Noqapaj t'aqasqa Temploqa suwaspa pakakunanku cueva kasqanta? Chaywampis chay tukuy imasta rikushanipuni, nispa nin Tata Diosqa. 12Riychej Siloman, mayqen cheqatachus ñawpajpi ajllarqani sutiy chaypi kanampaj, chayman. Chantá qhawaychej imatachus chay cheqata ruwasqayta Israel aylluypa juchasninrayku. 13Chay imasta ruwasqaykichejrayku kutin kutinta parlapayarqaykichej, qankunatajrí mana kasuwayta munarqankichejchu, nitaj uyarillawarqankichejpischu, nispa nin Tata Diosqa. 14Chayrayku imatachus chay Silopi yupaychana wasiyta ruwarqani, ajinallatataj sutiywan sutichasqa kashan, kay Templotapis ruwasaj, mayqentachus qankunaman, ñawpa tatasniykichejman ima qorqani, mayqempitajchus atienekunkichej, chayta. 15Qankunataqa ñawpaqeymanta wijch'usqaykichej, imaynatachus ñawpajpi wawqesniykichej Efraínpa mirayninmanta kajkunata wijch'orqani, ajinata. 16Qan, Jeremías, ama kay aylluyraykoqa mañakuwaychu, ama majakuwaychu, nitaj paykunapaj mañapuychu. Ama imatapis paykunamanta niwaychu, imaraykuchus manapuni uyarisqaykichu. 17Manachu Judá llajtaspi, jinataj Jerusalén callespipis imastachus ruwasqasninkuta rikunki? 18Wawasqa llant'ata pallanku, tatas kajkunataj ninata jap'ichinku; warmis kajkunataj masata puñanku tortillata ruwanankupaj. Chantá Janaj Pacha Reina nisqa lantiman chayta jaywanku. Jinallataj chay mana rejsisqa dioskunaman vinotapis jaywanku, chaywan Noqata phiñachinawankupaj. 19Chayta ruwaspaqa, Noqatachu sajrata ruwashawanku? Manachu paykunallapaj mana allin kayta, p'enqaytataj mask'akushanku? nispa nin Tata Diosqa. 20Chayrayku Señor Tata Diosqa kayta nin: Tukuy phiñakuyniyta jich'aykamusaj kay naciompa contrampi, runasnimpa contrankupi, uywasnimpa contrankupi, sach'asnimpa contrampi, chantá chajrapi poqoykunaj contrampipis. Chay phiñakuyneyqa mana thasnukuyta atej jina kanqa. 21Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa ayllunman nin: Uywa wañuchisqa q'olachinasta chay waj jaywasqaykichej imasman yapaychej; chantá qankunalla chay aychata mikhukapuychej. 22Maypachachus qankunaj ñawpa tatasniykichejta Egiptomanta orqhomorqani chaypachaqa, mana imatapis nerqanichu, nitaj paykunaman kamacherqanichu uywa wañuchisqasta q'olachinamanta, nillataj waj jaywanasmantapis. 23Manachayrí kayllata paykunaman kamacherqani: Noqata kasuwaychej. Chantá Noqa Diosniykichej kasaj, qankunataj aylluy kankichej. Qankunaqa kamachisqayman jina puriychej allin risunaykichejpaj, nispa. 24Chaywampis mana kasuwarqankuchu, nitaj uyariwarqankuchu; manachayqa rumi sonqo kayninkuwan apachikorqanku, sonqonkoj millay ruwayta munasqasninman jina. Ñawpajman rinankutaqa, qhepaman riporqanku. 25Ñawpa tatasniykichej Egiptomanta llojsimusqankumantapacha kunankama, qankunaman kamachisniy profetasta kachamullarqaykichejpuni. 26Chaywampis, qankunaqa manapuni kasuwarqankichejchu, manachayqa chay ñawpa tatasniykichejmantapis astawanraj rumi sonqos karqankichej. 27Qan, Jeremías, kay tukuy imasta paykunaman willanki, manataj kasusonqankuchu; paykunata jatunmanta wajyajtiykipis, mana uyarisonqankuchu. 28Chayrayku paykunaman niy: Kaymin chay nación Señorninku Tata Diosta mana uyarejqa, nitaj k'amisqata kasojqa. Cheqata parlayqa siminkupi manaña kanchu. 29Jerusalenmanta runas, chujchasniykichejta k'utukuspa, wijch'uychej. Llakiy yarawita chay ch'in lomaspi takiychej, imaraykuchus Tata Diosqa may phiñasqa qankunaj contraykichejpi kaspa, qankunata qhesachasunkichej, wijch'usunkichejtaj. 30Tata Diosqa nillantaj: Judamanta runasqa mana walejtachu ñawpaqeypi ruwanku. Chay millachikuna lantisninkuta, sutiywan sutichasqa, chay Temploman churarqanku, chaywan Temployta ch'ichichaspa. 31Ben-hinom Vallepi Tofetpa altarninta jataricherqanku, qhari wawasninkuta, jinataj warmi wawasninkutapis q'olachinankupaj; chaytaqa ni jayk'aj paykunaman kamacherqanichu, nitaj yuyallarqanipischu. 32Chayrayku Noqa Tata Dios nini: Uj p'unchay chayamonqa, chay p'unchaypitaj kay cheqata manaña Tofet nenqankuchu, nitaj Ben-hinom nispapis, manachayqa Runa Ñak'ana Valle nenqanku. Tofetpitaj wañusqasta p'ampanqanku, manaña maypipis p'ampanapaj kasqanrayku. 33Chay runaspa ayasninkutaqa suwintus, k'ita animales ima mikhonqanku, nitaj pipis chaykunata mancharichej kanqachu. 34Judá llajtapi, jinallataj Jerusalén callespipis fiestaspi tusuykunata, takiykunata, jinallataj casamientopi takiykunatapis ch'inyachisaj. Tukuynin jallp'ataj ch'in pampaman tukuchisqa kanqa, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\