JEREMÍAS 9

1Imaynapichus ñawisniy yaku juturi jina kanman, jinamanta tuta p'unchay paran paranta waqanaypaj llajtay ukhupi wañuchisqa kajkunamanta. 2Imaynapichus noqajta ch'in pampapi uj ch'ujllapis kapuwanman, aylluymanta karunchakunaypaj, imaraykuchus tukuyninku khuchichakojkuna, wasanchajkunataj kanku. 3Imatapis llullakuspa nirinapajqa churasqa kanku, imaynatachus runas flechanapaj arcosmanta flechasta kacharinku, ajinata. Kay jallp'apeqa llullakuylla junt'a kashan, manataj cheqa kajqa kanchu. Paykunaqa juchamanta jucha purinku, nitaj Noqata rejsikapuwankuchu, nispa nin Tata Diosqa. 4Kawsaqesniykichejmanta qhawakuychej, amataj kikin wawqesniykichejpipis atienekuychejchu, imaraykuchus wawqepurapis ch'awkiyanakunku, kawsaqentimpurapis llullakuspa ch'atanaykukunku. 5Sapa ujpis runa masinmanta alqochakun, manataj pipis cheqanta parlajqa kanchu. Llullakuyllamanña yachaykukunku; sajrallatapuni ruwanku sayk'unankukama, nitaj chaymanta kutirikuyta atinkuchu. 6Tiyakunaykeqa kay ch'awka runaspa chawpinkupi kashan, chay jina ch'awkas kasqankuraykutaj mana rejsikapuwayta munankuchu, nispa nin Tata Diosqa. 7Chayrayku Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Noqaqa metalta jina paykunata unuyachispa, ch'uwachasaj. Chaymanta jawa imatañataj kay aylluywan ruwaymanri? 8Qallusninkoqa wañuchej flecha jina kanku; ch'awkiyayllata parlanku. Runa masinkuman may misk'ita parlarinku, sonqonkupitajrí pakayllamanta runaman sajrata ruwanankupaj wakichikunku. 9Manachu kay imasmanta paykunata castigaymanri? Manachu ajina nacionmanqa ruwasqanman jina qopuyman? nispa nin Tata Diosqa. 10Chantá Jeremías nerqa: Orqosrayku sonqo nanayta waqasaj, ch'in pampapi pastosraykutaj llakiy yarawita takisaj, imaraykuchus ch'inyachisqa kashan. Mana pipis chaynintaqa purinñachu, manañataj wakaspa ulisqankupis uyarikunñachu. Phawaj p'isqospis, k'ita animalespis ayqekapullarqankutaj. 11Jerusalén llajtata rumi loqhosman tukuchisaj, k'ita alqospa tiyakunanman. Judajpa llajtasninta raqaykunaman tukuchisaj, manañataj pipis chaypi tiyakuyta atenqachu. 12Pitaj yachayniyoj kanman kay imasta entiendenampajri? Pimantaj Tata Dios kay imasmanta yachayta qorqa kay imasta wajkunaman allinta sut'inchanapajri? Imaraykutaj kay jallp'anchejqa ch'inyachisqa kashan, ch'aki ch'in pampa mana pejpa purinan jinari? 13Tata Diostaj kuticherqa: Kay tukoyqa paykunata qhatirin, qorqani, chay kamachisqa leyniyta saqerparisqankurayku. Mana nisqasniyta kasuwarqankuchu nitaj leyniyta junt'arqankuchu. 14Manachayqa k'ullukuspa, sonqonkupi yuyasqankuman jinalla ruwarqanku. Baal nisqa lantista yupaycharqanku, tatasninkoj yachachisqankuman jina. 15Chayrayku Noqa Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nini: Paykunaman mikhuchisaj k'allku k'allku mikhunata, venenoyoj yakutataj paykunaman ujyachisaj. 16Paykunaj, jinataj tatasninkoj mana rejsisqanku nacionesman paykunata ch'eqerachisaj, chaypitaj espadawan paykunata qhatiykachachisaj, ni uj puchuyoj tukuchisqa kanankukama. 17Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Allinta qhawaychej. Wajyachimuychej, waqaspa ganakojkuna, chay warmista; chay sumajta waqajkuna jamuchunku. 18Arí, usqhayta jamuchunku noqanchejrayku llakiyta waqapunawanchejpaj; ñawisninchejmanta waqayqa mayus jina purichun. 19Sionmantapacha llakiywan qhapariykuna uyarikun: Ay, imaynatataj mana imayoj llakiypi rikhurinchej. May p'enqachisqa kashanchej. Kay jallp'anchejta saqerparinanchej tiyan, imaraykuchus wasisninchejqa raqaykunallaña kashanku. 20Warmis, uyariychej Tata Diospa nisqanta; parlasqanta allintapuni uyariychej. Ususisniykichejman waqayta yachachiychej, jinallataj warmi masisniykichejmampis. 21Wañoyqa wasisninchejman yaykuykamun, kamachina wasisninchejmampis. Callespi wawasta wañuchin plazaspitaj waynasta. 22Runaspa ayasninkoqa wanu jina pampapi wijch'usqa kanku. Imaynatachus trigoj umasnin ruthojpa qhepampi t'akakun, manataj pipis chajmanchu, ajina kanku, nispa nin Tata Diosqa. 23Tata Dios nillantaj: Yachayniyoj runaqa yachayniyoj kasqanmanta ama runaykachachunchu, nitaj atiyniyojpis atiyninmanta, nillataj qhapajpis kapuyninmanta. 24Sichus pipis runaykachayta munanman chayqa, Noqata rejsiwasqanmanta, entiendewasqanmanta ima runaykachachun. Yachachun Noqamin Tata Dios kasqayta. Noqaqa kay pachapi imatapis ruwani khuyakuywan, justiciawan, cheqa kaywantaj, imaraykuchus chaymin kusichiwan. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 25Tata Diosqa nillantaj: Uj p'unchay jamushan, chay p'unchaypitaj aychallapi circuncidasqa tukuy kajkunata castigasaj. 26Kay ayllusta castigasaj: Egiptota, Judata, Edomta, Amonta, Moabtawan, jinallataj ch'in pampapi tukuy tiyakojkunata, pikunachus umasninkuta ruthuchikunku, chaykunatawan. Chayta ruwasaj, imaraykuchus chay nacionesqa, jinataj tukuy Israel naciompis cheqamanta sonqonkupi mana circuncidasqa kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\