JOB 1

1Uz nisqa suyupi uj runa Job sutiyoj tiyakorqa. Payqa cheqan sonqoyoj runa karqa, sajra ruwaymantataj karunchakoj. Diostaqa tukuy imapi sumajta kasoj; ni pita sajrata ruwaj runa karqa. 2Paypata tiyaporqa qanchis churisnin, kinsa ususisnin ima. 3Chantá tiyapullarqataj qanchis waranqa ovejasnin, kinsa waranqa camellosnin, phishqa pachaj yunta wakasnin, phishqa pachaj china burrosnin, ashkha wata runasnin ima. Inti llojsimuy cheqapi tiyakojkunamanta nisqaqa payqa aswan qhapaj runa karqa. 4Jobpa churisnenqa sapa ujninku wasisninkupi sumajta mikhuspa fiestasta ruwaj kanku; kinsantin panasninkutapis wajyajpuni kanku mikhunankupaj, ujyanankupajtaj paykunawan khuska. 5Chay fiestas tukukuytataj Jobqa chay wawasninta wajyaj. Chantá tutamanta jatariytawan, uj uywata wañuchispa Tata Diospaj q'olachej, sapa ujninku juchasninkumanta llimphuchasqa kanankupaj. Chayta Jobqa ruwaspa, nej: Ichapis wawasniy chay fiestankupi sonqosninkupi juchallikuspa, Diospa contranta rimarerqanku, nispa. 6Uj pacha Diospa wawasnin Tata Diospa ñawpaqenman jamorqanku; chaypachallataj paykunawan khuska Satanaspis jamullarqataj. 7Tata Diostaj Satanasta nerqa: Maymantataj jamunkiri? nispa. Satanastaj Tata Diosman kuticherqa: Jallp'a patapi puriykachaspa muyumusqaymanta jamushani, nispa. 8Chantá Tata Diosqa payta nerqa: Rikorqankichu kamachiy Jobtaqa? Pay jina runaqa jallp'api mana kanchu; payqa Noqaj kamachisqayta tukuy sonqo ruwan, sumaj cheqantataj kawsan, Diosta manchachikun, ni pitapis sajrata ruwanchu, nispa. 9Satanastajrí Tata Diosman kuticherqa: Payqa qhasichu ima nisqaykitapis cheqanta ruwashan? 10Manachu Qan payta waqaychanki tukuy imamanta, ayllunta, tukuy imasnin kajtapis? Qan bendecishanki tukuy ima ruwasqasninta; chayrayku payqa tukuy ima kapuyniyoj, manchay qhapajtaj jallp'a patapi. 11Kunanqa qhechuy tukuy kapusqanta, rikunkitaj uyaykipi maldecisunanta, nispa nerqa Satanasqa. 12Chantá Tata Diosqa Satanasman nerqa: Qan munasqaykiman jina atillanki Jobpa tukuy imasninta qhechuyta; paypa cuerpollanman amapuni makiykita churankichu, nispa. Chaymantataj Satanasqa, Tata Diospa ñawpaqenmanta llojserqa. 13Uj kuti Jobpa churisnin, ususisnin ima kuraj kaj wawqenkoj wasimpi mikhuspa, ujyaspataj kashajtinku, 14uj runa Jobman willaj chayamorqa, kay jinata: Yuntaswan llank'ashajtiyku, china burrosniyki chay qayllapi mikhusharqanku; 15jinallaman chayaykamorqanku Sabamanta runas, chaykunataj uywasta suwakaporqanku, kamachisniykitataj espadawan wañuracherqanku; noqalla llusp'ispa jamuni qanman willasunaypaj, nispa. 16Manaraj chay runa willayta tukushajtin, uj runañataj chayaykamullarqataj. Payqa willarqa: Cielomanta Diospa kachamusqan ninaqa ovejasta ruphaykorqa michejkunantinta; noqalla chaymanta ayqemuni qanman willasunaypaj, nispa. 17Chay runa manaraj willayta tukushajtin, uj runañataj chayaykamullarqataj. Paypis willallarqataj: Kinsa t'aqa caldeos jamuspa, maqaykuwarqayku; michejkunata espadawan wañurachinku, camellostataj tukuyninta qhatikapunku; noqalla chaymanta ayqekamuni qanman willasunaypaj, nispa. 18Chay runa manaraj willayta tukushajtin, uj runañataj chayaykamullarqataj. Pay nerqa: Churisniyki, ususisniyki ima mikhusharqanku, vinotataj ujyasharqanku kuraj kaj churiykej wasimpi. 19Jinallapi ujllata ch'in pampanejmanta uj sinch'i muyoj wayra rikhurimuspa, wasita wawasniykej patanman urmaykuchin. Tukuyninku wañusqa kanku; noqalla puchuni qanman willasunaypaj, nispa. 20Chayta uyarispa, Jobqa manchay llakisqa sayarikorqa. Chantá p'achasninta llik'irakorqa, chujchasnintapis k'uturakorqa. Jinaytawantaj, pampakama k'umuykukuspa, Diosta yupaycharqa, 21nerqataj: Noqaqa q'alalla mamaypa wijsanmanta llojsimorqani, q'alallataj llojsipusaj kay pachamanta. Tata Diosqa tukuy imata qowarqa, kunanqa Payllataj chay imasta qhechukapuwan. Tata Diospa sutin bendecisqa kachun, nispa. 22Chay tukuywampis, Jobqa mana juchallikorqachu, nitaj ima sajratapis Tata Diospa contranta parlarqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\