JOB 2

1Uj p'unchay jamullarqankutaj Diospa wawasnenqa Tata Diospa ñawpaqenman; chaypacha Satanaspis paykunawan khuska jamullarqataj Tata Diospa ñawpaqenman. 2Chantá Tata Diosqa Satanasta taporqa: Maymantá jamushanki? nispa. Satanastaj kuticherqa: Jallp'a patapi puriykachaspa muyumusqaymanta jamushani, nispa. 3Chantá Tata Dios taporqa: Manachu kamachiy Jobta rikorqanki? Pay jina runaqa jallp'a patapi mana kanchu; payqa Noqaj kamachisqayta tukuy sonqo ruwan, sumaj cheqanta kawsan, Diosta manchachikun, nitaj pitapis sajrata ruwanchu. Qanqa mana imallamanta paypa contranta ruwachishawajtiykipis, payqa sonqompi cheqallampuni kashan, nispa. 4Chantá Satanasqa Tata Diosman kuticherqa: Runaj cuerpon allillan kajtenqa, tukuy imapis allillan. Kawsayninrayku runaqa imatapis qonampaj jinalla. 5Kunanqa cuerponta nanaykuchiy má, chantá rikunki uyaykipi maldecisusqanta, nispa. 6Tata Diostajrí Satanasman nerqa: Jina kajtenqa, kachaykuyki, paywan munayniykita ruway. Chaywampis amapuni payta wañuchinkichu, nispa. 7Chantá Satanasqa Tata Diospa ñawpaqenmanta llojsiytawan, Jobman uj millay sarna onqoyta churaykorqa. Chaytaj tukuy cuerponman junt'aykorqa, chaki puntanmanta uma puntankama. 8Chantá Jobqa ushpha wijch'unaman tiyaj rerqa, uj k'analla p'akisqata jap'ispataj, chaywan khitukorqa. 9Chaypacha warmenqa nerqa: Qanqa Diospi creellankipunichu? Diosta maldeciy, jinaspataj wañuy ari, nispa. 10Jobtajrí payman nerqa: Warmi, ama manakaj sonserasta parlaychu. Sichus noqanchej Tata Diosmanta sumaj imasta jap'inchej chayqa, imaraykutaj mana jap'iyta atisunmanchu mana allin imasta apachimuwasqanchejtapis? nispa. Chay tukuywampis Jobqa manapuni Diospa contranta parlaspa juchallerqachu. 11Jobpataqa kinsa kawsaqesnin karqanku: Temán jallp'amanta Elifaz, Súa jallp'amanta Bildad, Naamat jallp'amanta Zofarpiwan. Paykunaqa chay jina manchay llakiykuna Jobpaj kasqanta yachaspa, sapa ujninku parlarikorqanku rispa Jobta waturikamunankuta, chay jina llakiynimpi sonqocharimunankupaj. 12Karullamantaraj qhawarispa, mana rejsiyta aterqankuchu Jobtaqa. Chayrayku qhaparispa, waqarqanku, p'achasninkuta llik'irakorqanku, jallp'awantaj umasninku pataman qhallikorqanku. 13Chaymantaqa paywan khuska pampapi tiyarqanku qanchis p'unchayta, qanchis tutatawan. Paykunaqa ni uj simillatapis parlapayaykorqankuchu, imaraykuchus rikorqanku Jobqa maytapuni ñak'arishasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\