JOB 34

1Chantá Eliú nillarqataj: 2Qankuna yachayniyojkuna, sumaj yachachisqa kajkuna, uyariwaychej kay nisqasniyta: 3Ninreqa uyarispa, yachan pejpa parlasqanchus kasqanta, jinallataj simeqa llamirispa, reparan ima mikhunachus kasqanta. 4Ajinallatataj noqanchejpis allinta qhawarina kay imasta, kunantaj ninachej imachus noqanchejpaj allin kasqanta. 5Jobqa nin: Noqaqa mana juchayojchu kani; Diosqa mana maychus kajta noqawan ruwanchu. 6Juchayoj kani, nispachus niyman chayqa, llullakuyman; kay nanasqasneyqa mana sanoyanchu, noqa mana juchallishajtiypis, nispa. 7Mana pipis Job jinaqa kanchu; yakutapis ujyashanman jina, Diosmanta asikun. 8Payqa sajra runaswampuni tantakuyta munan, paykunawantaj purin. 9Jobqa nin: Diospa munayninta ruwaspapis, runaqa ni imata tarinchu, nispa. 10Qankuna, yachayniyoj runas, uyariwaychej: Ama yuyallaychejpischu Tukuy Atiyniyoj Diosqa ima sajratapis ruwasqanta, chayrí ima mana cheqan kajtapis. 11Payqa sapa runaman maychus ruwasqanman jina qopun, sapa ujmantaj kawsasqanman jina qopun. 12Cheqamanta Diosqa mana ima sajra kajtapis ruwanchu; Tukuy Atiyniyojqa justiciatapis manallataj q'ewinchu. 13Tukuy kay pachata kamachinampajqa mana pimantapis atiyta jap'erqachu. 14Sichus Dios ujtawan samayninta runamanta qhechukapunman chayqa, 15tukuy runas wañurankuman, ujtawantaj runaqa jallp'allamantaj tukunman. 16Sichus qan yuyayniyoj kanki chayqa, uyariway; kay nisqasniyta allinta uyariway. 17Sichus Dios cheqan kajta chejninman chayqa, mana kamachiyta atinmanchu. Qantajrí chay jina mana juchayoj Diosta juchachayta atiwajchu? 18Sichus reyeswan, sumachaj runaswan sajrata ruwanku chayqa, Dios paykunata uyankupi nipun juchachakusqankuta. 19Payqa mana kutikunchu kamachejkunaman, nitaj qhapaj runasman, nillataj wajcha runasmampis, imaraykuchus Paymin tukuyninkuta ruwarqa. 20Runasqa uj ñawi ch'irmiypi wañunku, chawpi tutata; paykunaqa mayta ch'ajwanku, chantá chinkapunku. Atiyniyoj kajqa uj ratollapi chinkachisqa kashan ni pej imanasqallan. 21Diosqa sumajta qhawan imaynatachus runa thaskisqanta, rejsintaj ima rijch'ajtachus purisqanta. 22Mana kanchu laqha, chay jina tuti laqha, chaypi millayta ruwaj sajra runa pakakunampajqa. 23Diosqa mana runaman willanchu mayk'ajchus ñawpaqenman rikurinanta, Payman cuentata qonampaj. 24Atiyniyoj runasta urmachinampajqa mana pitapis tapunrajchu, nitaj chay runaj cuentanmanta wajta churanampajpis. 25Diosqa yachallan imatachus ruwasqankutapis, tutan chayamuspataj, Diosqa paykunata chinkachin. 26Diosqa atiyniyoj runasta runa wañuchista jina castigan, tukuy runaj rikunanta 27paykuna mana ima nisqantapis kasusqankurayku, nitaj Paypa munayninta entiendesqankurayku. 28Paykunaqa wajchasta, pisichikojkunata ima waqacherqanku, chay waqasqankutaj Diosman chayarqa; Payqa chayta uyarerqa. 29Chaywampis, sichus Dios ch'inlla kakun chayqa, pitaj payta juchachanqari? Sichus uyanta pakaykun chayqa, pitaj qhawayta atinmanri? Payqa tukuy nacionesta qhawamushan, jinallataj sapa uj runatapis. 30Ajinata qhawamushan ama ni pi sajra runapis nacionta kamachinampaj, nitaj ch'awkiyanampaj. 31Diosmanqa nerqankichu: Juchaymanta castigasqaña kani; kunanqa mana juchallikusajñachu, nispa? 32Nerqankichu: Imatachus pantasqayta Qan rikuchiway, sichus mana allinta ruwarqani chayqa, noqataj manaña ujtawan ruwasajchu, nispataj? 33Qanqa Dios t'inkachisunantachu munanki munasqaykiman jina, Payta chay jinata qhesachashajtiykipis? Chaytaqa qampuni ajllakunayki tiyan, mana noqachu; niwayku imatachus yachasqaykita. 34Yachayniyoj runas noqata uyariwajkuna, sumaj yuyayniyojkuna runaspis niwanqanku: 35Jobqa mana yachaspalla imatapis parlashan; nisqasnenqa qhasi manakajlla, nispa. 36Jobta allinta qhawarichunku imatachus parlasqasninta, imaraykuchus imatachus kutichisusqasnenqa uj sajra runaj parlasqanman rijch'akun. 37Jobqa mana juchasapallachu, manachayqa Diospa contrantapis oqharikullantaj. Noqaykoj ñawpaqeykupi Diosmanta asiykukun, Paywantaj mayta siminakun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\