JOB 38

1Chantá Tata Diosqa Jobman parlamorqa manchay laqha muyoj wayramantapacha, nerqataj: 2Pitaj qan kanki yuyaychasqasniymanta iskayrayanaykipajri, chay parlasqasniykiwan mana yachayniyoj kasqaykita rikuchinaykipajri? 3Kunanqa wapu kasqaykita rikuchiway, kay tapusqaymantaj kutichiway: 4Kay pachata ruwashajteyqa, maypitaj kasharqankiri? Niway, sichus qan cheqamanta kay imasta yachanki chayqa. 5Qan yachankichu pichus kay pachaj medidasninta churasqanta? Yachankichu pichus q'aytuwan jina kay pachata midisqanta? 6Yachankichu ima patapichus kay pacha sayasqa kasqanta? Pitaj chay cimiento esquina jatun rumita churarqa, 7maypachachus ch'askas uj kunkallata takisharqanku, maypachatajchus wawasniy janaj pachapi kusikusharqanku, chaypacha? 8Mama qocha rikhurimushajtin, pitaj yakusninta jark'acherqa uj cheqallapi kanampaj? 9Noqaqa phuyuwan mama qochata p'achallicherqani, laqhatataj janantasninmanta churarqani. 10Noqa nerqani mama qochaqa maykamachus kananta; punkusninta wisq'arqani, llaverqanitaj. 11Chantá nerqani: Kaykamalla chayanki, kaymanta astawanqa amaña pasankichu. May chhikanta oqharikuspa qhollchoqeyasqaykeqa kayllapi wajtakonqa, nispa. 12Jayk'ajpis kawsayniykipi kamacherqankichu sut'iyamunanta, inti llojsimunantataj? 13Jayk'ajpis kamacherqankichu sut'iyay yurajyamunanta, sut'iyamunantataj; k'anchaypis jallp'aman k'anchamunanta, sajra runastaj pakakamunankuta? 14Chaymantataj orqoj puntasnin rikhurimun, uj p'acha jinataj imaymana coloresman tukurin. 15Sajra runaspajrí mana k'anchay kanchu, may jinata oqharikushaj makipis p'akikun. 16Mama qochaj ukhunman, maykunamantachus yaku jutumushan, chayman chayarqankichu? Jayk'ajpis chay laqhayasqa ukhunta qhawarispa purerqankichu? 17Jayk'ajpis rikorqankichu wañuypa punkunta? Wañuy llanthoj punkusninta jayk'ajpis qhawarerqankichu? 18Qanqa yachankichu may chhikanchus kay pacha kasqanta? Niway ari, sichus yachanki chayqa. 19Maynintataj rina k'anchaypa wasinman chayanapajri? Maynejpitaj laqhayaypis tiyakunri? 20Yachankichu kay pachaj k'uchusninkama chaykunata apachiyta, watejmantataj wasinkuman kutichiyta? 21Qanqa yachanaykiña ari Job, kay chhika watasniyojña kankipisqa; chay imas ruwakunampajqa karqankiñachari. 22Qanqa rikunkichu maypichus jallch'ani rit'ita, granizota ima, 23llakiy kajtin, chayrí wañuchinaku maqanakupi ch'ajwa kajtin apachimunaypaj? 24Ima ñankunatataj k'anchayqa ch'eqeranri? Ima ñankunatataj inti llojsimuynejmanta wayraqa kay pachaman junt'aykamunri? 25Pitaj paraman punkuta rikuchinri? Pitaj qhon qhonkunaman, lliuj lliujkunamanwan ñanta rikuchinri? 26Jinamanta ch'in pampapi paramun, maykunapichus mana pipis tiyakunchu, chaypi, 27chay jina wijch'usqa ch'aki jallp'asta qarpanampaj, qhorastapis chaykunamanta llojsichimunampaj. 28Pitaj parajtawan, chhullajtawan tatankuri? 29Pitaj chhullunkajtawan, escarchajtawan mamankuri? 30Pitaj yakuta chhullunkaman tukuchin, mama qochaj patantapis sayarparichin. 31Cabrilla nisqa ch'askasta qanqa watayta atiwajchu, chayrí Orión ch'askaj watanasninta phaskayta atiwajchu? 32Qanqa maychus llojsimunan horata sut'iyay ch'askata orqhomuwajchu? Jatun Kaj Osa, Juch'uy Kaj Osa nisqa ch'askasta ñawpajman pusayta atiwajchu? 33Cieloj leyesninta rejsinkichu? Kunanqa qanchu chay leyesman jina kay pachata kamachishanki? 34Phuyusta kamachiyta atiwajchu, p'ampaykunasunkama paramunampaj? 35Sichus lliuj lliujta waj cheqaman kachayta munanki chayqa, kutichisunkichu: Kaypi kashani, nillaway imatachus ruwanayta, nispa? 36Pitaj yachayta qorqari ibis nisqa piliman, chayrí galloman? 37Pitaj chay jina yachayniyoj kanman mashkhachus phuyus kasqanta yachanampaj? Pitaj paramunampaj chay phuyumanta yakuta jich'amuyta atinman, 38jallp'apis k'urpasman tukunampaj, k'urpaspis paykunapura ujllaman tukunankupaj? 39Qanchu leonaspajqa aychata mask'apunki, uñasninku sajsakunankukama mikhunankupaj 40jusk'usninkupi pakakushaspa, chayrí khishkas ukhumanta wateqashaspa? 41Pitaj qharqañasman mikhuchin, irpasninku mikhunata mask'ashajtinku, may jinata qhaparispa mañakushajtinku? nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\