JOEL 2

1Sión orqopi putututa waqachiychej. Noqaj ajllakusqay santo orqopi sinch'ita putututa waqachiychej. Judá llajtapi tiyakoj runas, tukuyniykichej kharkatitiychej, imaraykuchus Tata Diospa p'unchaynenqa qayllapiña kashan. 2Chay p'unchayqa tuta, laqhataj, phuyusqa p'unchay, llanthusqataj kanqa. 3Ñawpaqenkuta ninaqa tukuy imata q'olaykun, qhepankutataj ninaqa larwarillampuni. Jallp'aqa, manaraj chay p'unchay chayamushajtenqa, Edén huerto jina karqa. Pasashajtinkutajrí, ch'in pampaman rijch'akun. Paykunamantaqa mana imapis llusp'inchu. 4Caballosman rijch'akunku, caballopi purej jinataj t'ijurinku. 5Orqosman phinkirasqankoqa wañuchinaku maqanakupi carretaspa sonasqankuman rijch'akun. Imaynatachus ch'aki laqhes, nina ruphajtin sonarin, ajinata sonarinku. Ashkha atiyniyoj soldados maqanakupaj wakichisqa jinapuni kanku. 6Chayta rikuspa, runas kharkatitinku. Tukuypa uyasninkutaj q'elluman tukunku. 7Maqanakupi wapu soldados jina llump'inku. Perqasta wasaykunku cheqanta, mana mayman q'ewirispa. 8Mana paykunapura ñit'inakunkuchu. Sapa ujpis ñannillanta rin. Flechas paramushajtimpis, cheqanta rillankupuni mana p'itikuspa. 9Llajtaman yaykuykunku. Perqa patasta wasaykunku, wasi patastapis. Wasi ventananta suwas jina yaykuranku. 10Jallp'a kharkatitin paykunaj ñawpaqenkupi; cielopis kuyurin. Intipis, killapis laqhayaykunku. Ch'askaspis manaña k'anchankuchu. 11Tata Diosqa chay soldadosnimpa ñawpaqenkupi kashan. Kamachina qhaparisqan uyarikun. Soldadosnenqa may ashkhapuni kanku. Kamachisqasninta junt'ajkunaqa mana yupay atina kanku. Tata Diospa p'unchaynenqa may jatun, manchachikunataj. Mana kanchu pipis ñawpaqempi sayayta atejqa. 12Kunanqa Tata Dios nin: Noqaman tukuy sonqo kutirimpuychej, ayunota ruwaspa, waqaspa, qhaparikuspa ima. 13Qankunaqa Señorniykichej Tata Diosman kutirikampuychej. P'achasniykichejta llik'inaykichejtaqa, sonqoykichejta llik'iychej, imaraykuchus Tata Diosqa may khuyakuyniyoj, wawa sonqotaj. Payqa may pacienciayoj, tukuy munakuyniyojtaj. Castiganan kajtimpis, sonqonta nanachikumpuni. 14Ichapis manaña qankunata castigasonqachejchu, aswampis kay jina bendicionninta apachimusonqachej: Granosta, vinosta ima, Tukuy Atiyniyoj Diosniykichejman ofrendasta jaywanaykichejpaj. 15Sión orqopi putututa waqachiychej. Runasta tantamuychej. Ayunota ruwana kasqanta willaraychej. 16Diospa ayllunta tantaykuspa, paykunata llimphuchaychej. Unay watayoj runasta, wawasta, ñuñukushaj wawasta ima tantaychej. Kunallan casarakojkunapis llojsimuchunku casamiento wasimanta. 17Tata Diosta sirvejkuna sacerdotespis waqachunku. Templo punkuwan, altarwan chay chawpipi nichunku: Kay llajtapi kaj tukuy runaspa juchasninkuta pampachay ari, Tata Dios. Ama saqeychu Qampata kajkunamanta pipis alqochakunanta. Ama saqeychu waj nacionesmanta runas llajtaykipi kamachinankuta. Amataj saqeychu Diospi mana creejkuna ninankuta: Maypitaj kashan paykunaj Diosninkuri? nispa. 18Chaypacha Tata Diosqa ayllunman rikuchenqa munakuyninta. Nacionnimpi kaj runasmanta khuyakuspataj, 19nenqa: Apachimusqaykichej trigota, vinota, aceiteta ima sajsanaykichejkama, manataj ujtawan saqesajchu Diospi mana creejkuna qankunamanta alqochakunankuta. 20Wichaynejmanta jamoj langostastaqa karunchasaj qankunamanta, ch'in pampamantaj wijch'usaj. Ñawpajpi kajkunaqa Wañusqa Qochapi jeq'eqachisaj, qhepapi kajkunatataj Jatun Qochapi p'ultichisaj. Chay wañusqa langostasqa anchatataj asnaykonqa. Jatuchaj imasta ruwasaj, nispa nin Tata Diosqa. 21Mayta kusikuy jallp'a, amataj manchachikuychu, imaraykuchus Tata Diosqa jatuchaj imasta ruwan. 22Campospi kaj animalespis, ama manchachikuychejchu, imaraykuchus watejmanta pastosqa q'omeryanqanku. Sach'aspis poqonqanku. Kallanqataj ashkha higos, jinataj uvaspis atipasonqachej. 23Sionpi tiyakojkuna, mayta kusikuychej. Kusikuychej Tukuy Atiyniyoj Señorniykichej Tata Diospi. Paymin parachimusunkichej maychus tiempompi. Parachimusonqachej chiri tiempopi, jinallataj q'oñi tiempopipis, ñawpa tiempopi jina. 24Trigo oqharinaqa may chhika kanqa. Vinoqa may ashkha kanqa, jinallataj aceitepis. 25Tata Diosqa nin: Noqa waj watasta kutichipusqaykichej, pasaj wataspi pierderqankichej, chaypa cuentanmanta, maypachachus kachaykamorqaykichej langostastaqa, chajrasniykichejta tukuykunankupaj, chay tiempoj cuentanmanta. 26Sumajta sajsakunaykichejkama mikhunkichej. Señorniykichej Tata Diostataj yupaychankichej. Paymin jatuchaj t'ukuna imasta ruwan qankunarayku. Ajinamanta aylloyqa manaña jayk'ajpis p'enqachisqachu kanqa. 27Qankunataj, Israelmanta runas, yachaychej, Noqa Tata Dios qankunawan kashasqayta. Noqamin Diosniykichej kani, manataj aswan waj Dios kanchu. Mana jayk'ajpis aylloyqa ujtawan p'enqaypi rikhurenqañachu. 28Kay imas qhepata, Espirituyta kachamusaj tukuy runasman. Churisniykichej, jinataj ususisniykichejpis Noqaj sutiypi parlanqanku. Unay watasniyoj runas mosqokonqanku. Wayna runaspis mosqoypi jina imasta rikullanqankutaj. 29Jinallataj wata runasman, qhari kajman, warmi kajmampis, jaqay p'unchaykunapeqa Espirituywan junt'achisaj. 30Cielopi jatuchaj t'ukunasta rikuchisaj, kay pachapitaj rikuchisaj yawarta, ninata, phuyu jina q'oshñitawan. 31Inteqa laqhaman tukonqa, killataj yawarman jina tukonqa, Tata Diospa manchachikuna p'unchaynin manaraj chayamushajtenqa. 32Tata Diospa sutinta oqharispa Diosninkupaj rejsikapojkunarí, wañuymanta salvasqa kanqanku, imaraykuchus, Sión orqopi, Jerusalenpi salvación kanqa, Tata Diospa nisqanman jina. Pikunatachá Pay ajllanqa, chaykuna kawsanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\