JUAN 1

1Qallariypeqa Diospa Simi Nisqanqa karqapuni. Chay Simi Nisqanqa Dioswan kasharqa, Chay Simi Nisqantaj Diospuni karqa. 2Paymin qallariypeqa Dioswan karqa. 3Tukuy imasqa Paynejta ruwasqa karqa, ruwasqa kajmantataj mana Paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa. 4Kawsayqa Paypi kasharqa, chay kawsaytaj runaspaj k'anchay karqa. 5K'anchayrí laqhapi lliphipin, laqhataj k'anchayta mana atiparqachu. 6Uj runa karqa Diospa kachamusqan, sutintaj karqa Juan. 7Payqa k'anchaymanta willanampaj testigo jina jamorqa, paypa nisqannejta tukuy runas creenankupaj. 8Mana Juanchu chay k'anchayqa karqa. Payqa k'anchaymanta willanallampaj kachamusqa karqa. 9Cheqa k'anchayqa kay pachapi tukuy runasman k'anchanampaj jamusharqa. 10Diospa Simi Nisqanqa kay pachapiña kasharqa. Kay pachaqa Paynejta ruwasqa karqa; chaywampis kay pachapi kaj runas mana Payta rejserqankuchu. 11Paypata kajkunaman jamorqa, paykunatajrí mana Payta jap'ikorqankuchu. 12Astawampis sutimpi creejtinku, tukuy Payta jap'ikojkunaman atiyta qorqa Diospa wawasnin ruwasqa kanankupaj. 13Paykunaqa mana runaj yumasqanmantachu nacekunku, nitaj aychaj munayninmantachu, nillataj pi qharejpa munayninmantachu; astawanqa Diosmanta nacekunku. 14Chay Diospa Simi Nisqanqa aychallikorqa, noqayku ukhupitaj tiyakorqa. Jatun kaynimpa k'anchayninta rikorqayku, Dios Tataj uj k'ata Churimpa jatun kaynimpa k'anchayninta jina. Payqa junt'a karqa k'acha kaywan, cheqa kajwantaj. 15Paymanta Juanqa jatunmanta willarqa: Kaymá chay qhepayta jamojqa. Payqa noqamanta kurajmin, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, Pay karqañapuni, nispa. 16Paypa jatun qhapaj k'acha kayninmanta tukuypis jap'inchej qhasilla Diospa k'acha yanapayninta, mayqentachus kutin kutinta qowanchej, chayta. 17Moisesnejta leyqa qosqa karqa; Diospa k'acha yanapaynin, cheqa kaywantaj Jesucristonejta chayamuwanchej. 18Mana pipis Diostaqa jayk'ajpis rikorqachu; Dios Tatawan khuska kaj uj k'ata Churi Paytaqa rejsicherqa. 19Kayqa Juanpa willasqan karqa, maypachachus Jerusalenmanta judíos kacharqanku sacerdotesta, levitasta ima payta tapoj: Pitaj qan kanki? nispa, chaypacha. 20Payqa sut'ita willarqa: Mana noqachu Cristo kani, nispa. 21Tapullarqankutaj: Chantá, pitaj kankiri? Eliaschu kanki? nispa. Juantaj nerqa: Mana paychu kani, nispa. Nerqankutaj: Jamunan karqa, chay profetachu kanki? nispa. Juanqa kutichillarqataj: Manapuni, nispa. 22Chantá nerqanku: Pipunitaj qan kankiri? Niwayku ari, kachamuwarqayku, chaykunaman willanaykupaj. Imatataj ninki qanmanta? nispa. 23Juantaj profeta Isaiaspa nisqanman jina nerqa: Noqa kani ch'innejpi qhaparej: Señorpa ñanninta cheqanyachiychej, nispa. 24Chay runastaqa fariseos kachasqanku. 25Tapullarqankutaj: Sichus mana Cristochu kanki, nitaj Eliaschu, nillataj profetachu chayqa, imaraykutaj bautizankiri? nispa. 26Juan kuticherqa paykunaman: Noqa yakupi bautizani, qankuna ukhupitajrí uj runa kashan, pitachus mana rejsinkichejchu, chay. 27Paymá qhepayta jamojqa. Noqaqa Paypa juk'utasnillantapis mana lluch'unaypaj jinachu kani, nispa. 28Chay imas karqa Betaniapi, Jordán Mayu chimpapi; chaypi Juanqa runasta bautizasharqa. 29Q'ayantin, Juan Bautistaqa Jesusta payman jamushajta rikuspa, nerqa: Kaymá Diospa Corderon, runaspa juchanta apaspa pichajqa. 30Paymanta noqaqa nerqani: Payqa noqamanta kuraj, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, Payqa karqañapuni, nispaqa. 31Noqaqa Payta mana rejserqanichu; astawanqa israelitas Payta rejsinankupaj jamorqani, runasta yakupi bautizaspa, nispa nerqa Juanqa. 32Juan willallarqataj: Espíritu Santota palomata jina cielomanta urayk'amojta rikorqani, chaytaj Jesusman tiyaykorqa. 33Noqaqa Payta manaraj rejserqanichu; pichus yakuwan bautizajta kachamuwaj niwarqa: Pejpa patanmanchá Espíritu Santo urayk'amuspa kakonqa, chaymá kanqa Espíritu Santowan bautizajqa, nispa. 34Noqaqa ajinata rikuni, rejsichinitaj Payqa Diospa Churin kasqanta, nispa. 35Q'ayantenqa Juan chayllapitaj kasharqa iskay yachachisqasninwan. 36Juantaj, chaynejpi Jesusta purishajta rikuspa, nerqa: Kayqa, Diospa Corderon kaypi kashan, nispa. 37Iskay yachachisqasnintaj chayta uyarispa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 38Jesustaj, qhepanta jamushasqankuta rikuspa, taporqa: Imatataj mask'ashankichej? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Yachachej Señor, maypi tiyakunki? nispa. 39Jesusqa nerqa: Jamuychej rikunaykichejpaj, nispa. Chantá Juanpa yachachisqasnin rispa, rikorqanku maypichus Jesús tiyakusqanta. Chay p'unchaypitaj Paywan qhepakorqanku, imaraykuchus ch'isiyasharqaña. 40Juanpa nisqanta uyarispa Jesuswan rerqanku, chay iskaymanta ujnin kaj Andrés karqa, Simón Pedroj wawqen. 41Pay ñawpajta wawqen Simonta tarispa, nerqa: Mesiasta tariyku, nispa. Chayqa Cristo niyta munan. 42Chaymantá, Jesusman Simonta pusamorqa. Jesusrí, allinta qhawarispa, payta nerqa: Qan Simón kanki, Jonaspa churin; kunanmanta sutiykeqa Cefas kanqa, nispa. Chayqa Pedro niyta munan. 43Q'ayantin, Jesusqa Galileaman llojsishaspa, Felipeta tarerqa, nerqataj: Qhepayta jamuy, nispa. 44Felipeqa Betsaida llajtamanta karqa. Andreswan, Pedrowampis chayllamantataj karqanku. 45Chantá Felipeqa Natanaelta tarispa, nerqa: Josejpa churin Jesús nazarenota tariyku. Paymantaqa Moisés qhelqarqa leypi, profetaspis qhelqallarqankutaj, nispa. 46Natanaeltajrí kuticherqa: Atinmanchu Nazaretmanta ima allimpis rikhurimuyta? nispa. Felipetaj nerqa: Jamuy ari, chantá rikunki, nispa. 47Jinapi Jesusqa Natanaelta Payman qayllaykushajta rikuspa, nerqa: Kaymá cheqamanta israelitaqa, paypitaj ni ima llullakuypis kanchu, nispa. 48Chantá Natanael taporqa: Maypitaj noqata rejsiwarqankiri? nispa. Jesustaj kuticherqa: Manaraj Felipe wajyashasojtin, higo sach'a urapi kashajtillaykiraj rikorqayki, nispa. 49Chaymantataj Natanaelqa, nerqa: Yachachej Señor, Qanqa Diospa Churin kanki, Israelpa Reynin, nispa. 50Jesús kutichispa, nerqa: Higo sach'a urapi kashajtiyki rikorqayki, nispa nisusqayraykuchu creenki? Aswan jatuchaj imastaraj rikunki, nispa. 51Jesús nillarqataj: Cheqatapuni niyki: Kunanmanta ñawpajmanqa janaj pachata kichasqata rikunki, Diospa angelesnintataj Runaj Churinman urayk'amushajta, wicharishajtataj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\