JUAN 10

1Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis oveja corralman mana punkunta yaykuspa, wajnejta wasaykun chayqa, chay runaqa suwa salteya. 2Pichus oveja corralman punkunta yaykun, chaymá ovejasta michejqa. 3Corral punkuta qhawajqa paypaj punkuta kicharin. Ovejasqa michejpa parlasqanta rejsinku, paytaj sutisninkumanta wajyaspa, corralmanta orqhon. 4Tukuy ovejasninta orqhoytawantaj, michejqa ovejaspa ñawpaqenta rin, ovejastaj qhepanta rinku parlasqanta rejsisqankurayku. 5Mana rejsisqatarí mana qhatinkuchu, astawanqa paymanta ayqenku, wajkunaj parlasqankuta mana rejsisqankurayku. 6Jesusqa chay rijch'anachinawan parlarqa, paykunatajrí mana entiendeyta aterqankuchu imatachus nisharqa, chayta. 7Jesús uj kutitawan paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Noqa punku kani. 8Noqamanta ñawpajta jamorqanku, chaykunaqa suwas karqanku, salteyajkunataj, ovejastaj paykunata mana uyarerqankuchu. 9Noqa punku kani. Noqanejta yaykojqa salvasqa kanqa; yaykonqataj, llojsenqataj, q'omer pastotataj tarenqa. 10Suwaqa jamun suwanallampaj, wañuchinampaj, tukuchinampaj ima. Noqarí jamuni kawsayniyoj kanankupaj, aswan junt'asqa kawsayniyoj kanankupajtaj. 11Noqa sumaj michej kani. Sumaj michejqa ovejasninrayku kawsayninta churan. 12Qolqeraykulla michejqa mana sumaj michejchu. Ovejas mana paypata kasqankurayku, león jamojtinkama, ovejasta saqerparispa ayqerikapun, leontaj ovejasta jap'iraspa ch'eqerachin. 13Ajinata ayqerikapun qolqeraykulla michisqanrayku, manataj ovejasmanta dakunchu. 14Noqa sumaj michej kani. Ovejasniyta rejsini, Noqajta kajkunataj rejsiwanku. 15Imaynatachus Dios Tatayqa rejsiwan, ajinallatataj Noqapis Payta rejsini, kawsayniytataj ovejasrayku wañuyman jaywani. 16Waj ovejas tiyapullawantaj, mana kay tropamanta kajkuna. Chay ovejastapis pusamunallaytaj tiyan. Paykunata wajyajtiy, uyariwanqanku. Uj tropalla kanqanku, uj k'ata michejniyojtaj. 17Chayraykumin Dios Tataqa munakuwan, imaraykuchus kawsayniyta wañuyman jaywani, chaymantataj kawsarillasajtaj. 18Mana pipis mana munajta wañuchiwanmanchu; astawanqa Noqa kikiymanta wañuyman jaywakuni. Atiyniyoj kani kawsayniyta wañuyman jaywanaypaj, jinallataj watejmanta kawsarimunaypajpis. Chay kamachisqataqa Tataymanta jap'erqani, nispa nerqa Jesusqa. 19Judiosqa chay nisqanta uyarispa, ujtawan paykunapura churanakorqanku. 20Paykunamanta wakin nerqanku: Kay runaqa supayniyoj, manataj Paypichu kashan; imapajña uyarishankichejri? nispa. 21Wakinkunataj nerqanku: Kay jina parlayqa mana supayniyojpatachu. Atinmanchu supayqa ciegospa ñawinta kichariyta? nispa. 22Jerusalenpi Temploj p'unchaynimpa fiestanta ruwasharqanku, chiri tiempoñataj karqa. 23Chaypacha Jesús puriykachasharqa chay Templonejta, Salomonpa Corredornin nisqapi. 24Jinapi judiosqa Payta muyuykuspa, nerqanku: Mayk'ajkamataj sonqoykuta iskayrayachinki? Sichus Cristo kanki chayqa, sut'ita willawayku, nispa. 25Jesustaj kuticherqa: Willarqaykichejña, qankunataj mana creenkichejchu. Tataypa sutimpi milagrosta ruwasqasniypis sut'inta willasunkichej pichus Noqa kasqayta. 26Qankuna mana creenkichejchu, imaraykuchus mana ovejasniymantachu kankichej. 27Noqaqa ovejasniyta rejsini, paykunataj parlasqayta uyariwanku, qhepaytataj jamunku. 28Noqaqa paykunaman wiñay kawsayta qoni, manataj jayk'ajpis chinkanqankuchu; makisniymantataj paykunata mana pipis qhechuwanqachu. 29Chay ovejasta qowaj Tatayqa tukuymanta aswan atiyniyoj, Paypa makinmantataj mana pipis paykunata qhechuyta atinmanchu. 30Noqawan, Dios Tatawanqa ujlla kayku, nispa nerqa Jesusqa. 31Chantá judiosqa ujtawan rumista oqharerqanku Jesusta ch'anqaykunankupaj. 32Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Tataypa ashkha sumachaj ruwasqasninta rikucherqaykichej. Kunanqa, mayqenmantataj ch'anqaykuwayta munankichej? nispa. 33Judiostaj kuticherqanku: Mana chay allin ruwasqaykimantachu ch'anqaykusqayku, manachayqa Diospis kawaj jina parlasqaykimanta, runa kashaspa Dioswan kikinchakusqaykimantataj, nispa. 34Chantá Jesús kuticherqa: Leyniykichejpi qhelqasqa kashan: Noqa nini dioskuna kasqaykichejta, nispa. 35Diosmanta Qhelqasqa kajqa junt'akunampuni tiyan. Diosqa paykunata dioskuna, nispa suticharqa, pikunamanchus Diospa Simi Nisqan jamorqa, chaykunata. 36Sichus Dios Tataqa Noqata ajllawaspa kay pachaman kachamuwarqa chayqa, imaraykutaj qankuna Diospa contranta rimashasqayta ninkichej: Diospa Churin kani, nispa nisqayrayku? 37Sichus Tataypa ruwanasninta mana ruwani chayqa, ama creewaychejchu. 38Chaykunatachus ruwashani chayrí, amapis Noqapi creeychejchu; ruwasqasnillayta creeychej, yachanaykichejpaj, rejsinaykichejpajtaj Dios Tata Noqapi kasqanta, Noqataj Dios Tatapi kasqayta, nispa nerqa Jesusqa. 39Jinapi ujtawan Jesusta jap'iykuyta munarqanku, Paytajrí makisninkumanta llusp'erqa. 40Chaymanta uj kutitawan rerqa Jordán Mayu chimpaman, maypichus ñawpajta Juan bautizasharqa, chaynejman, chaypitaj qhepakorqa. 41Chantá ashkha runas Payman rispa, nerqanku: Cheqatapuni Juanqa mana ima milagrotapis ruwarqachu; chaywampis Jesusmanta tukuy nisqanqa jinapuni kasqa, nispa. 42Chantá ashkha runas creerqanku Jesuspi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\