JUAN 11

1Uj runa Lázaro sutiyoj, onqosqa kasharqa. Pay karqa Betaniamanta. Chaytaj llajtanku karqa Mariajpata, ñañan Martajtawan. 2Chay onqosqa Lázaroj panan Mariaqa uj kuti Señorta k'acha q'apaj perfumewan jawisqa, chantá chujchasninwan chakisninta ch'akichisqa. 3Lázaroj panasnintaj Jesusman willachimorqanku: Señor, munasqa kawsaqeykeqa onqosqa kashan, nispa. 4Jesusqa chayta uyarispa, nerqa: Chay onqoyqa mana wañunampajchu, astawanqa, Dios jatunchasqa kanampaj, chay onqoynejta Diospa Churimpis jatunchasqallataj kanampaj, nispa. 5Jesusqa mayta munakoj Martata, ñañanta, Lazarotapis. 6Jinapis Lázaro onqosqa kasqanta yachaspa, iskay p'unchaytawanraj Jesús qhepakullarqa, maypichus kasharqa, chaypi. 7Chaymantataj yachachisqasninman nerqa: Jaku, uj kutitawan Judeaman rinachej, nispa. 8Yachachisqasnenqa nerqanku: Yachachej Señor, qanimpalla judiosqa rumiswan ch'anqaykusuyta munarqanku. Ujtawanchu jaqayman riyta munashallankitaj? nispa. 9Jesusrí paykunaman kuticherqa: Manachu uj p'unchayqa chunka iskayniyoj horasniyoj? P'unchaypi purejqa mana misk'anchu, imaraykuchus kay pachaj k'anchayninta rikun. 10Tutapi purejtajrí misk'an, k'anchay mana kasqanrayku. 11Chayta niytawan, yachachisqasninman nillarqataj: Lázaro kawsaqenchejqa puñushan. Kunan risaj payta rijch'arichimoj, nispa. 12Chantá yachachisqasnin nerqanku: Señor, puñushallanchus chayqa, walejyaponqachá, nispa. 13Jesús chayta nisqa Lázaro wañusqanmanta, yachachisqasnintajrí yuyarqanku puñurparisqallanmanta parlasqanta. 14Chaymanta Jesús sut'incharqa: Lazaroqa wañupumpuni. 15Noqataj kusikuni qankunarayku mana chaypi kasqaymanta, astawan Noqapi creenaykichejpaj; kunan jaku, watukamuna, nispa. 16Chaypacha, Tomás, Mellizo nisqa, nerqa yachachisqa masisninman: Noqanchejpis rinallataj, Paywan khuska wañumuna, nispa. 17Jesús chayanampaj Lazaroqa tawa p'unchaytaña p'ampasqa karqa. 18Betaniataj, Jerusalén qayllapi khuskan leguapi jinalla karqa. 19Ashkha judíos jamusqanku Martata, Mariatawan watukoj, turanku wañupusqanrayku paykunata sonqochayta munaspa. 20Jinapi Martaqa Jesús chayamushasqanta yachaytawan, Payta taripaj llojserqa, Mariatajrí wasillapi qhepakorqa. 21Martataj Jesusman nerqa: Señor, kaypichus kawaj karqa chayqa, turay mana wañupunmanchu karqa. 22Chaywampis noqa yachani, imatachus Diosmanta mañakunki, chayta Pay qosunanta, nispa. 23Jesusqa payman nerqa: Turayki kawsarimonqa, nispa. 24Martataj nerqa: Arí, noqa yachani kawsarimunanta qhepa p'unchaypi, wañusqas kawsarimonqanku chaypacha, nispa. 25Jesustajrí payman nerqa: Noqa kani kawsarimuy, kawsaytaj; pichus Noqapi creejqa, wañuchumpis kawsanqa. 26Pillapis kawsashaspa Noqapi creejqa mana wiñaypaj wañonqachu. Chayta creenkichu? 27Martataj nerqa: Arí, Señor, noqa creeni Qan Cristo kasqaykita, Diospa Churin, pichus kay pachaman jamunan karqa, chay. 28Chayta niytawan, Marta rerqa María ñañanta wajyaj. Pakayllapi payman nerqa: Yachachej Señorqa kaypiña, wajyasunkitaj, nispa. 29Mariataj chayta uyariytawankama, usqhayta sayarispa, Jesusta taripaj rerqa. 30Jesús manaraj llajtaman yaykusqachu. Maypichus Marta taripasqa, chayllapiraj kasharqa. 31Wasipi kajkuna judiosqa Mariata sonqochasharqanku. Payta usqhayta sayariytawan llojsejta rikuspataj, nerqanku: Panteonman waqaj rishan, nispa. Qhepantataj rerqanku. 32Chantá Mariaqa, maypichus Jesús kasharqa, chayman chayarqa. Payta rikuytawan, ñawpaqenman pampakama k'umuykukuspa, nerqa: Señor, Qanchus kaypi kawaj karqa chayqa, turay mana wañupunmanchu karqa, nispa. 33Chantá Jesusqa Mariata waqajta rikuspa, paywan jamoj judiostapis waqajllatataj rikuspa, Payqa sinch'ita phutikorqa, sonqontaj wawayarqa. 34Nerqataj: Maypitaj payta p'amparqankichej? nispa. Paykunataj nerqanku: Señor, jamuy ari, rikunki, nispa. 35Jinapi Jesús waqarikorqa. 36Chantá judíos nerqanku: Qhawaychej, imaynatapunichus payta munakusqa, nispa. 37Wakin judiostajrí nisharqanku: Kay runaqa ciegoj ñawisninta kicharerqa. Kunanqa Lázaro ama wañunampaj, manachu imatapis ruwayta atinman karqa? nispa. 38Jesús uj kutitawan sonqompi anchata phutikuspa, Lázaro p'ampasqa karqa, chayman qayllarqa. Chay aya p'ampanaqa chhankapi ruwasqa karqa, uj rumiwan wisq'asqataj. 39Jesús nerqa: Chay rumita ithirichiychej, nispa. Wañusqaj panan Martataj nerqa: Señor, asnashanña; tawa p'unchayña p'ampasqa kashan, nispa. 40Jesustajrí payman nerqa: Manachu nerqayki, creenkichus chayqa Diospa jatun kayninta rikunaykita? nispa. 41Chantá rumita tanqarqanku, maypichus wañusqa p'ampasqa karqa, chaymanta. Jesustaj janaj pachata qhawarispa, nerqa: Tatáy, graciasta qoyki uyariwasqaykimanta. 42Noqa yachani uyariwasqaykitapuni. Kunantaj, kay runaspa uyarinanta mañakushayki Qan kachamuwasqaykita creenankupaj. 43Jinata niytawan, sinch'ita qhaparerqa: Lázaro, llojsimuy chaymanta, nispa. 44Chay ratopacha wañusqa Lázaro llojsimorqa, makisnin, chakisnin vendaswan mayt'usqa, uyantaj uma pañowan qhatasqa. Jesustaj paykunaman nerqa: Phaskaraychej chay vendasninta, nispa. 45Chaypacha Mariata watukoj judiosmanta ashkhas creerqanku Jesuspi, chay ruwasqanta rikuspa. 46Wakin judiostaj fariseosman rispa, Jesuspa ruwasqanta willarqanku. 47Chantá kuraj sacerdotes, fariseos ima jatun juntapi nerqanku: Imatataj ruwasunri? Chay runaqa ashkha milagrostaña ruwan. 48Jinata ruwajtachus saqellasun chayqa, tukuy runas Paypi creenqanku. Romanostaj jamuspa, kay Templonchejta, nacionninchejta ima chinkachenqanku. 49Paykuna ukhupeqa Caifás chay watapi kuraj kaj sacerdote karqa. Paytaj nerqa: Qankuna mana imatapis yachankichejchu, 50manataj imatapis allinta unanchankichejchu. Noqanchejpajqa allin kanman uj runalla tukuy runasrayku wañunan, tukuy nacionninchej chinkarinanmantaqa, nispa. 51Caifasqa mana payllamantachu chayta nerqa; astawanqa chay watapi kuraj kaj sacerdote kasqanrayku sut'inchasharqa Jesús wañunanta nacionninrayku. 52Mana chay nacionraykullachu wañunan karqa, astawanqa Diospa wawasnin tukuynejpi ch'eqerasqa kajkunata ujllaman tantaykunampaj. 53Jinapi chay p'unchaymantapacha tukuyninku uj yuyaylla karqanku Jesusta wañuchinankupaj. 54Chayrayku Jesusqa manaña tukuypa rikunantachu purerqa judíos ukhupi. Astawanqa Pay riporqa ch'innejman, Efraín llajtaman, chaypitaj yachachisqasninwan qhepakorqa. 55Judiospa Pascua fiestanku qayllaña kajtin, ashkha runas tukuynejmanta Jerusalenman wicharerqanku Pascua ñawpajta llimphuchakunankupaj. 56Chantá Jesusta mask'arqanku, Templopi kashaspataj paykunapura ninakorqanku: Ima ninkichejtaj qankuna? Fiestaman jamonqachu, manachu? nispa. 57Kuraj sacerdotes, fariseos imatajrí runasta kamacherqanku, maypichus Jesús kasqanta yachaytawan, paykunaman willanankuta, Payta presochaykunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\