JUAN 12

1Pascua fiestapaj sojta p'unchay kashajtin, Jesús rerqa Betaniaman, chaypitaj Lázaro kasharqa, pitachus Jesús kawsarichisqa wañusqamanta, chay. 2Chaypitaj jatun mikhuyta Jesuspaj wayk'orqanku; Martaqa mikhuyta jaywarasharqa, Lazarotaj Jesuswan mesapi kasharqa, wajkunawan ima. 3Chaymantaj María apamorqa nardomanta k'acha q'apaj ashkha valorniyoj perfumeta, uj khuskan litrota jina. Chantá Mariaqa Jesuspa chakisninta jawerqa, chujchasninwantaj ch'akicherqa. Chay k'acha q'apaytaj wasiman junt'aykorqa. 4Jinallapi apostolesmanta ujnin kaj, Judas Iscariote, pichus Jesusta wasanchaspa jap'ichinan karqa, chay nerqa: 5Imaraykutaj chay k'acha q'apayniyoj perfume mana vendekorqachu kinsa pachaj denario qolqepi? Chay qolqetaj wajchasman qosqa kanman karqa, nispa. 6Judas chayta nisharqa, mana wajchasta khuyaspachu. Payqa suwa karqa; qolqe wayaqata pay jap'ispa, chayman churasqankumanta suwaj. 7Jesustajrí nerqa: Saqellay. Chay perfumeta pay waqaycharqa p'ampakunay p'unchaypaj. 8Wajchasqa qankuna ukhupi kallanqankupuni. Noqarí manaña qankunawan kallasajpunichu. 9Ashkha judíos yacharqanku Betaniapi Jesús kashasqanta. Paykunataj rerqanku mana Jesusraykullachu, astawanqa wañusqamanta kawsaricherqa, chay Lazarotapis rikunankupaj. 10Chantá kuraj sacerdotesqa Lazarotapis wañuchichinankupaj yachachinakorqanku, 11imaraykuchus paykunamanta t'aqakuspa, ashkha judíos Jesuspi creerqanku Lazaronejta. 12Q'ayantenqa ashkha runas Pascua fiestaman rerqanku, yachaspa Jerusalenman Jesús chayananta. 13Palma ramas jap'irisqa, Jesusta taripaj llojserqanku, qhaparerqankutaj: Jatunchasqa kachun. Bendecisqa kachun Israelpa Reynin, Señorpa sutimpi jamojqa, nispa. 14Jesús uj maltón burrota tarispa, chaypi lloq'aykorqa, qhelqasqa kasqanman jina: 15Ama manchachikuychu, Sionpa ususin. Qhawariy, Reyniyki jamushan burroj uñampi lloq'asqa, nispa. 16Qallariypeqa yachachisqasnin mana chay imasta entiendeyta aterqankuchu; maypachachus Jesús jatun kayninman oqharisqa karqa chaypacharaj, yuyarikorqanku Paymanta chay imas qhelqasqa kasqanta, Paypitaj junt'akusqanta. 17Jesuswan kasharqanku, chay runas willasharqanku imaynatachus Payqa, Lázaro p'ampasqa karqa, chaymanta wajyaspa, wañusqamanta kawsarichisqanta. 18Chayrayku runas llojserqanku Jesusta taripaj, imaraykuchus uyarerqanku chay milagrota ruwasqanta. 19Fariseostajrí ninakorqanku: Rikunkichejchu? Manaña imatapis ruwayta atinchejchu; tukuy runas Payman k'askakapushanku, nispa. 20Pascua fiestapeqa Diosta yupaychaj Jerusalenman rejkunamanta wakin griegos karqanku. 21Chaykunataj qayllaykuspa, Galileamanta Betsaida llajtayoj Felipeman nerqanku: Wiraqochi, Jesuswan tinkuriyta munaykuman, nispa. 22Felipeqa rispa, Andresman willamorqa, Andrestaj Felipewan Jesusman willamorqanku. 23Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Hora chayamunña Runaj Churin jatunchasqa kanampaj. 24Cheqatapuni niykichej: Uj trigo mujuchus jallp'aman urmaspa mana wañunman chayqa, sapallan kanman; wañun chayrí, ashkhata poqon. 25Kawsayninta munakojqa chay kawsayninta chinkachenqa; kay pachapi kawsayninta qhesachajtajrí, chay kawsayninta wiñay kawsaypaj waqaychanqa. 26Pillapis sirviwayta munajqa qhepayta jamuchun; maypichus Noqa kasaj, chayllapitaj paypis kanqa. Tataytaj chay sirviwajniyta jatumpaj jap'enqa. 27Kunanqa may phutisqa kashani. Chantá nisajchu: Tatáy, ima ñak'ariychus chayamunawanmanta salvaway, nispa? Astawanqa, kaypajpuni jamorqani. 28Tatáy, sutiykita jatunchay, nispa nerqa Jesusqa. Chayta nisqantawankama, janaj pachamanta uj parlay uyarikorqa: Sutiyta jatunchaniña, kunantaj ujtawan jatunchasaj, nispa. 29Ashkha chaypi kajkunaqa parlamojta uyarispa, nerqanku qhon qhon kasqanta, wakintaj nerqanku uj ángel parlamusqanta. 30Jesustajrí paykunaman nerqa: Chay parlayqa mana Noqaraykuchu karqa, astawanqa qankunarayku. 31Kunanqa kay pachaman juicio chayamun. Kunanmá kay pachata kamachejqa jawaman wijch'usqa kanqa. 32Noqachus jallp'amanta oqharisqa kasaj chayqa, chaypacha tukuy runasta Noqaman pusamusaj. 33Chayta Jesús nerqa runasman sut'inchayta munaspa ima wañuytachus Pay wañunanta. 34Jinapi chay runasqa Payman kuticherqanku: Noqayku leypi yacharqayku Cristoqa wiñaypaj kawsananta. Imaraykutaj Qan nishanki Runaj Churin oqharisqa kananta? Pitaj chay Runaj Churinri? 35Jesusqa paykunaman kuticherqa: Pisi p'unchaytawanraj k'anchayqa qankunawan kashan. K'anchaypi puriychej, laqha ama taripasunaykichejpaj. Laqhapi purejqa mana yachanchu maymanchus rishasqanta. 36Qankunawan k'anchay kashajtin, k'anchaypi creeychej, k'anchaypa wawasnin kanaykichejpaj. Chay imasta niytawan, Jesusqa ripuspa, paykunamanta pakaykukorqa. 37Chay chhika milagrosta Jesús ñawpaqenkupi ruwashajtimpis, judiosqa manapuni Paypi creerqankuchu, 38profeta Isaiaspa nisqan junt'akunampaj. Pay nisqa: Señor, pitaj willasqaykuta creen? Mayqentaj Señorpa makimpa atiyninta rejsiyta atinri? nispa. 39Chayrayku mana creeyta aterqankuchu. Isaiasqa nillasqataj: 40Ñawisninkuta ciegoyacherqa, sonqonkutataj rumiyacherqa, ñawisninkuwan ama rikunankupaj, nitaj sonqonkuwan unanchaspa, Noqaman kutirikamunankupaj, Noqataj paykunata ama sanoyachinaypaj. 41Isaiasqa chayta nisqa Jesuspa jatun kaynimpa k'anchayninta rikuspa, Paymantataj parlarqa. 42Chay tukuywampis, llajtapi ashkha kamachejkunaqa Jesuspi creerqanku. Fariseosta manchachikuspalla, mana sut'ita Paymanta parlajchu kanku, sinagogamanta ama wijch'usqa kanankupaj. 43Runasllaman allin rijch'ayta munarqanku, manataj Diosmanqa. 44Chantá Jesús jatunmanta nerqa: Pichus Noqapi creejqa mana Noqallapichu creen, astawanqa Kachamuwajniypi. 45Noqata rikuwajqa Kachamuwajniytapis rikullantaj. 46Noqa k'anchay kani. Kay pachaman jamorqani Noqapi tukuy creejkuna ama laqhallapipuni kanankupaj. 47Nisqasniyta uyarispa mana kasojtaqa mana Noqachu juchachani, imaraykuchus mana kay pachapi kajkunata juchachajchu jamorqani, astawanqa paykunata salvaj jamorqani. 48Pichus Noqata qhesachawan, parlasqasniytataj mana jap'ikunchu, chay runata juchachaj tiyan; parlarqani, chay tukuy parlasqayqa tukukuy p'unchaypi payta juchachanqa. 49Mana imatapis Noqallamantachu parlarqani; kachamuwajniy Dios Tataj kamachiwasqanta parlani, yachachinitaj. 50Yachanitaj Paypa kamachisqanqa wiñay kawsay kasqanta. Chayrayku imatapis parlaspaqa, Tataypa niwasqanman jina parlani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\