JUAN 13

1Pascua fiestaman qayllaña kashajtin, Jesús yacharqa horan chayamusqantaña kay pachamanta Dios Tatanman ripunampaj. Imaynatachus kay pachapi Paypata kajkunata munakorqa, ajinata paykunataqa tukukuykama munakorqa. 2Cenata mikhushajtinku, Simonpa churin Judas Iscariotej sonqonman Kuraj Supay yuyaycharqa Jesusta jap'ichinampaj. 3Jesustaj yacharqa Dios Tatanmanta jamusqanta, Diosmantaj kutipushasqanta. Yachallarqataj Dios tukuy atiyta Payman qosqanta. 4Chayrayku cenapi kashaspa sayarerqa, pata p'achanta orqhokuspataj, uj toallata chumpinman warkhuykukorqa. 5Uj ch'illamiman yakuta jich'arqospataj, yachachisqasnimpa chakisninta mayllayta qallarerqa. Chumpimpi karqa, chay toallawantaj ch'akicherqa. 6Simón Pedroman qayllaykojtin, Pedro nerqa: Señor, Qanchu chakisniyta mayllawanki? nispa. 7Jesustaj kuticherqa: Kay ruwasqayta mana entiendenkichu; qhepamanraj entiendenki, nispa. 8Pedrotaj nerqa: Mana jayk'ajpis chakisniyta mayllawankichu, nispa. Jesustaj kuticherqa: Manachus mayllasqayki chayqa, mana Noqajtachu kanki, nispa. 9Jinapi Simón Pedro nerqa: Jina kajtenqa, ama chakisnillaytachu; makisniyta, umaytawan mayllaway, nispa. 10Chantá Jesús payta nerqa: Pichus mayllasqa kashan, chaypata tukuy cuerpon llimphuña; chakisnillanta mayllana tiyan. Qankunaqa llimphuña kankichej, manapis tukuyniykichejchu. 11Jesús yacharqa mayqenninkuchus Payta jap'ichinan karqa, chayta; chayrayku nerqa: Manapis tukuyniykichejchu llimphu kankichej, nispa. 12Chakisninkuta mayllayta tukuytawan, Jesús churakaporqa pata p'achanta. Chantá ujtawan tiyaykukuspa, nerqa: Reparankichejchu imatachus ruwasqayta, chakisniykichejta mayllaspa? 13Qankuna niwankichej: Yachachej Señor, nispa; walejta niwankichej, imaraykuchus chaypuni Noqa kani. 14Noqachus Yachachej Señor kashaspa, chakisniykichejta mayllarqaykichej chayqa, kikillantataj qankunapis chakisniykichejta mayllanakuychej. 15Chayta Noqa ruwani, qankunapis Noqa jina ruwanaykichejpaj. 16Cheqatapuni niykichej: Kamacheqa patronninmanta mana aswanchu, nitaj kachasqapis kachajninmanta aswan kurajchu. 17Sichus chay imasta entiendespa ruwayta yachankichej chayqa, kusikuyniyojmin kankichej. 18Mana tukuyniykichejmantachu chayta nini; Noqa yachani pikunatachus ajllasqayta. Chaywampis kay Qhelqasqaqa junt'akunan tiyan: Noqawan t'antata mikhojqa contray rikhurin. 19Kunanmantapacha chay imasta niykichej, chay imas manaraj junt'akushajtinku, junt'akojtin creenaykichejpaj Noqa pichus kasqayta nerqaykichej, chaypuni kasqayta. 20Cheqatapuni niykichej: Kachasqayta wajyarejqa Noqata wajyariwan, Noqata wajyariwajtaj Kachamuwajniyta wajyarin. 21Chay imasta niytawan, Jesús sonqonta nanachikorqa, sut'inchaspataj nerqa: Cheqatapuni niykichej: Qankunamanta ujniykichej jap'ichiwanqa, nispa. 22Apostolesnintaj paykunapura qhawanakorqanku, yachayta munaspa pimantachus chayta nisqanta. 23Chaypacha apostolesninmanta ujnin kaj, pitachus Jesús munakoj, chay qayllampi kasharqa. 24Simón Pedrotaj señaswan payman nerqa: Tapuriy pimantachus parlashan, chayta, nispa. 25Paytaj Jesuspa qayllampi kaspa, taporqa: Señor, pitaj chayri? nispa. 26Jesús kuticherqa: Pimanchus t'antata chhapuspa jaywasaj, chay kashan, nispa. Chantá Jesusqa t'antata chhapuspa, Simonpa churin Judas Iscarioteman jaywarqa. 27Chaypacha t'antata Judas mikhuykusqantawan, paypa sonqonman Satanás yaykorqa. Jinapi Jesús payman nerqa: Ruwanayashanki, chaytaqa usqhayta ruwamuy, nispa. 28Mikhusharqanku, chaykunaqa mana entienderqankuchu imaraykuchus Jesús jinata nisqanta. 29Wakin yuyarqanku Judas Iscariote qolqe wayaqata jap'isqanrayku payta Jesús nisqanta: Rantimuy, imachus fiestata ruwanapaj mana kanchu, chayta, chayrí wajchasman imallatapis qomuy, nispa nisqanta. 30Judasqa mikhuyta tukuytawan, llojsiporqa; tutañataj karqa. 31Judas llojsejtin, Jesús nerqa: Kunanqa Runaj Churin jatunchasqaña, Diospis jatunchasqallataj Paynejta. 32Sichus Tataqa Churipi jatunchasqa kashan chayqa, Diospis Churita jatunchallanqataj. Chayta manaraj imapi ruwanqa. 33Wawitasníy, manaña unaytachu qankunawan kasaj. Chantataj mask'awankichej; imaynatachus judiosman nerqani, ajinallatataj qankunamampis niykichej: Maymanchus Noqa rishani, chaymanqa riyta mana atinkichejchu. 34Uj mosoj kamachisqata yachachiykichej: Purajmanta munanakuychej. Imaynatachus Noqa munakorqaykichej, ajinallatataj qankunapis purajmanta munanakuychej. 35Qankunachus munanakunkichej chayqa, tukuy runas yachanqanku yachachisqasniy kasqaykichejta. 36Simón Pedroqa Jesusta taporqa: Señor, maymantaj rishanki? nispa. Jesustaj kuticherqa: Maymanchus rishani, chaymanqa kunan mana Noqawan riyta atinkichu; qhepamanraj qhatiwanki, nispa. 37Pedrotajrí nerqa: Señor, imaraykutaj kunan mana Qanwan riyta atiymanchu? Qanraykoqa wañusajpis, nispa. 38Chantá Jesús payta nerqa: Wañuwajchu Noqarayku? Cheqatapuni niyki: Manaraj gallo waqashajtin, qanqa kinsa kutikama ninki Noqata mana rejsiwasqaykita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\