JUAN 14

1Ama sonqoykichej phutikuchunchu; qankunaqa Diospi creeychej, Noqapipis creellaychejtaj. 2Tatay kashan, chaypi ashkha wasis tiyan; manachus jina kanman chayqa, willaykichejmanña karqa. Kunanqa rishani qankunapaj uj cheqata wakichimoj. 3Ripuspaqa, qankunapaj uj cheqata wakichimusaj; chantá kutimuspa, pusasqaykichej maypichus Noqa kasaj, chaypi qankunapis kanaykichejpaj. 4Yachankichejña maymanchus rishasqayta, ñantapis rejsinkichejña, nispa nerqa Jesusqa. 5Tomastajrí Payman nerqa: Señor, mana yachaykuchu maymanchus rishasqaykita. Imaynatataj ñanta rejsisqayku? nispa. 6Jesustaj kuticherqa: Noqa ñan kani, cheqa kajtaj, kawsaytaj; mana pipis Dios Tataman chayayta atinchu, mana Noqanejta rispaqa. 7Noqatachus rejsiwankichejman chayqa, Tataytapis rejsillawajchejtaj. Kunanmantapacha Payta rejsinkichej, rikunkichejtaj. 8Chantá Felipe Payta nerqa: Señorníy, Dios Tatata rikuchiwayku; chayllata munayku, nispa. 9Jesustajrí payman kuticherqa: Felipe, chhika unaytaña qankunawan kani; manarajchu rejsiwanki? Noqata rikuwajqa Tataytapis rikun. Imaraykutaj nishanki: Dios Tatata rikuchiwayku, nispa? 10Manachu creenki Noqaqa Dios Tatapi kasqayta, Paytaj Noqapi? Willaykichej, chay nisqaytaqa mana Noqallamantachu parlani; Noqapi kaj Dios Tatamin chay ruwanastaqa ruwan. 11Creewaychej Noqaqa Dios Tatapi kasqayta, Paytaj Noqapi; manachayrí, creeychej ruwasqasniyrayku. 12Cheqatapuni niykichej: Noqapi creejqa, paypis Noqaj ruwasqayta ruwallanqataj; chaypis astawanraj ruwanqa, imaraykuchus Noqaqa Dios Tataman rishani. 13Imatachus Dios Tatamanta sutiypi mañakunkichej, chayta Noqa ruwasaj, Dios Tataqa Churinejta jatunchasqa kanampaj. 14Imallatapis sutiypi mañakunkichej, chaytaqa Noqa ruwasaj. 15Munakuwankichejchus chayqa, kamachisqasniyta kasuychej. 16Noqaqa Dios Tatamanta mañasaj, Paytaj waj Sonqochajta kachamonqa, wiñaypaj qankunawan kanampaj; cheqa kaj Espirituta kachamonqa. Kay pachamanta runas mana Payta jap'ikuyta atinkuchu, imaraykuchus Payta mana rikunkuchu nitaj rejsinkuchu. Qankunatajrí Payta rejsinkichejña, imaraykuchus qankunawan kashan, qankunapitaj kallanqapuni. 18Mana sapaykichejta saqesqaykichejchu; qankunaman kutimusajpuni. 19Uj chhikamantawan kay pachamanta runasqa mana rikuwanqankuñachu; qankunarí rikuwankichej. Noqa kawsasqayrayku qankunapis kawsankichej. 20Chay p'unchaypeqa yachankichej Tataypi kasqayta, qankunataj Noqapi kasqaykichejta, Noqataj qankunapi kasqayta. 21Pichus kamachisqasniyta jap'ikun, kasuntaj, chaymin munakuwajqa. Noqata munakuwajtataj Tatayqa munakonqa. Noqapis payta munakusaj, rikuchikusajtaj payman, nispa nerqa Jesusqa. 22Judas, mana Iscariote kajchu, Payta nerqa: Señor, imaraykutaj noqallaykuman rikuchikunki, kay pachamanta runasmantaj mana? nispa. 23Jesustaj kuticherqa: Noqata munakuwajqa nisqasniyta kasonqa, Tataytaj payta munakonqa. Payman jamusqayku, Paywantaj tiyakusqayku. 24Mana munakuwajqa nisqasniyta mana kasunchu. Uyarerqankichej, chay parlasqayqa mana Noqaypatachu, astawanqa kachamuwaj Tataypata. 25Qankunawan kashaspa, kay imasta nishaykichej. 26Sonqochaj Espíritu Santotaj, pitachus sutiypi Dios Tata kachamonqa, Paymin tukuy imata yachachisonqachej, yuyarichisonqachejtaj tukuy ima nisqayta. 27Sonqo tiyaykuyta saqeykichej; sonqo tiyaykuyniyta qankunaman qoykichej. Mana kay pacha runaspa qosqanta jinachu qoykichej. Sonqoykichejqa ama phutikuchunchu, nitaj manchachikuchunchu. 28Uyarerqankichejña qankunaman nisqayta: Rishani, kutimusajtaj qankunaman, nispa. Sichus munakuwankichejman chayqa, kusikuwajchej Dios Tataman rishani nisqaymanta, imaraykuchus Payqa Noqamanta kuraj. 29Kunan chayta willashaykichej manaraj junt'akushajtin, junt'akojtin creenaykichejpaj. 30Manaña qankunawan anchata parlasajchu, imaraykuchus kay pachata kamachejqa jamushanña. Payqa contraypi mana imata ruwayta atinchu. 31Kay pachamanta runasqa yachananku tiyan Dios Tatata munakusqayta, imatachus Pay kamachiwarqa, chaytapis ruwasqayta, nispa nerqa Jesusqa. Chayta niytawan, Jesusqa nerqa: Sayariychej, ripuna kaymanta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\