JUAN 17

1Jesús chay tukuy imata parlaytawan, janaj pachata qhawarispa, nerqa: Tatáy, hora chayamunña; Churiykita jatunchay, Qantapis Churiyki jatunchasunampaj. 2Churiykiman atiyta qorqanki, tukuy runasta kamachinampaj, wiñay kawsaytataj paykunaman qonampaj, pikunatachus Payman qorqanki, chaykunaman. 3Kaymin chay wiñay kawsayqa: Qan k'ata cheqa Diosta rejsisunanku, kachamusqayki Jesucristotapis. 4Noqa kay pachapi jatuncharqayki, tukuniñataj ruwanasta qowasqaykitaqa. 5Kunantaj Tatáy, qayllaykipi jatunchaway, jaqay janaj pacha jatun kaywan, mayqenchus tiyapuwarqa Qanwan kashajtiy, manaraj kay pacha ruwakushajtin, chaywan. 6Sutiykita rejsicherqani kay pachamanta qowasqayki runasman. Qampata karqanku, qopuwarqankitaj, paykunataj nisqasniykita kasorqanku. 7Kunanqa yachankuña tukuy ima qowasqaykeqa Qanmanta kasqanta. 8Chay niwasqaykita paykunaman willarqani, paykunataj jap'ikorqanku. Qanmanta jamusqaytapis cheqatapuni yachanku, creenkutaj Qan kachamuwasqaykita. 9Noqaqa paykunarayku mañakuni; mana kay pachamanta runasraykuchu mañakuni, manachayqa Qan qowarqanki, chaykunaraykulla. Paykunaqa Qampata kanku. 10Tukuy Noqajta kajtaj Qampata. Qampata kajtaj Noqajta. Paykunanejtataj Noqa jatunchasqa kani. 11Noqa manaña kay pachapichu kasaj. Paykunaqa kay pachapi qhepakonqanku, Noqatajrí Qanman jampusaj. Santo Kaj Tatáy, Noqapi creejkunata sutiykipi waqaychay, paykuna uj sonqolla kanankupaj, Qanwan Noqawan ujlla kanchej, ajinata. 12Kay pachapi paykunawan kashaspaqa, sutiykipi paykunata waqaycharqani, pikunatachus qowarqanki, chaykunata. Manataj mayqempis chinkarqachu; chinkanampaj churasqa kajlla chinkarqa, Qhelqasqa junt'akunampaj. 13Kunanqa Qanman jamushani; kay pachapi kashaspa, kay imasta parlani, paykuna kusiywan junt'asqa kanankupaj. 14Nisqasniykita paykunaman willarqani. Kay pachapi kajkunatajrí paykunata chejnerqanku, imaraykuchus paykuna mana kay pachajpatachu kanku; Noqapis manallataj kay pachajtachu kani. 15Mana mañakunichu paykunata kay pachamanta orqhokapunaykita, manachayqa mañakuni paykunata sajra kajmanta waqaychanaykita. 16Paykunaqa mana kay pachajtachu kanku; Noqapis manallataj kay pachajtachu kani. 17Paykunata Qampaj t'aqay cheqa kajnejta; nisqasniykeqa cheqapuni kanku. 18Imaynatachus Qan kay pachaman kachamuwarqanki, ajinallatataj paykunata kay pacha runasman kachani. 19Paykunarayku Noqa kikiyta Qampaj t'aqakuni, paykunapis cheqa kajpi Qampaj t'aqasqa kanankupaj. 20Mana paykunallapajchu mañakuni, astawanqa paykunaj willasqankurayku Noqapi creenqanku, chaykunapajpis. 21Mañakuyki tukuyninku ujlla kanankupaj, imaynatachus, Tatáy, Qanqa Noqapi kashanki, Noqataj Qampi, ajinata. Paykunapis Noqanchejwan ujlla kachunku, ajinamanta kay pachamanta kajkunaqa Qan kachamuwasqaykita creenankupaj. 22Jatun kayta qowasqaykita paykunaman qopuni, ujlla kanankupaj Noqanchej jina. 23Noqaqa paykunapi kashani, Qantaj Noqapi. Ajinamanta paykuna uj sonqolla kanqanku kay pachamanta kajkuna yachanankupaj Qan kachamuwasqaykita, paykunatataj munakusqaykita, imaynatachus Noqatapis munakuwanki, ajinata. 24Tatáy, munani qowasqayki kajkuna, maypichus Noqa kashani, chaypi Noqawan kaspa, jatun kayniypa k'anchayninta rikunankuta, imaraykuchus manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, munakuwarqankiña. 25Cheqan Kaj Tatáy, kay pachamanta runasqa mana rejsisorqankuchu, Noqatajrí rejsiyki, paykunataj yachankuña Qan kachamuwasqaykita. 26Paykunaman sutiykita rejsicherqani, astawanraj rejsichisajpis, ima munakuywanchus munakuwarqanki, chay munakuy sonqonkupi kanampaj, Noqataj paykunapi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\