JUAN 19

1Ajinamanta Pilatoqa Jesusta jasut'icherqa. 2Soldadostaj khishkasmanta uj pilluta simp'aspa, Jesuspa umanman churaykorqanku, uj puka p'achawantaj Payta p'achallicherqanku. 3Chantá alqochakuspa, qhaparerqanku: Kawsachun judiospa Reyninku, nispa. Jinallataj Jesusta uyampi laq'arqanku. 4Pilato ujtawan llojsimuspa, judiosman nerqa: Qhawaychej, kay runata jawaman pusamuykichej, yachanaykichejpaj mana ima juchatapis Paypi tarisqayta, nispa. 5Jesustaj llojsimorqa, umampi khishka pilluyoj, puka p'achayojtaj. Pilatotaj nerqa: Kayqa chay runa, nispa. 6Chaypacha kuraj sacerdotes, kurajkuna ima Jesusta rikuytawan, qhaparerqanku: Chakatasqa kachun, chakatasqa kachun, nispa. Pilatoqa nerqa: Qankuna jap'ikapuychej, chakataychejtaj; Paypeqa mana ima juchatapis tarinichu, nispa. 7Judiostaj kuticherqanku: Leyniykuman jina, wañuchisqapuni kanan tiyan, Diospa Churin kasqanta nisqanrayku, nispa. 8Chay nisqankuta uyarispa, Pilatoqa astawan mancharikorqa. 9Kamachina wasi pretorioman kutiykuspataj, Jesusta taporqa: Maymanta Qan kanki? nispa. Jesustajrí mana imata kuticherqachu. 10Chantá Pilatoqa nerqa: Manachu imatapis niwanki? Manachu yachanki noqa atiyniyoj kasqayta kacharichisunaypaj, chayrí cruzpi chakatachisunaypajpis? nispa. 11Jesustaj kuticherqa: Mana ima atiyniykipis Noqaj contraypi kanmanchu, manachus Dios Tatay qosunkiman chayqa. Chayrayku Noqata qanman jaywaykuwajqa qanmanta aswan juchayoj, nispa. 12Chaymantapacha Pilatoqa Jesusta kacharipuyta munasharqa; judiostajrí qhaparerqanku: Chay runatachus kacharinki chayqa, mana Cesarman sayasqachu kanki; pillapis rey ruwakojqa Cesarwan churanakun, nispa. 13Chayta uyariytawan, Pilatoqa jawaman Jesusta pusarqa. Paytaj juzgana tiyanapi tiyaykukorqa, chay Enlosado nisqa cheqapi, Hebreo parlaypitaj Gabata nisqa. 14Pascua fiestaj ñawpaqen p'unchay karqa, chawpi p'unchay jina. Pilatotaj judiosta nerqa: Kayqa Reyniykichej, nispa. 15Paykunatajrí qhaparerqanku: Orqhollayña, orqhollayña, cruzpi chakatachimullayña, nispa. Pilatotaj paykunata nerqa: Reyniykichejtachu cruzpi chakatachisaj? nispa. Kuraj sacerdotestaj kuticherqanku: Mana waj reyniyku kanchu Cesarmanta astawanqa, nispa. 16Chantá Pilatoqa Jesusta paykunaman jaywaykorqa chakatanankupaj, paykunataj Jesusta jap'ispa, chakatanankupaj pusarqanku. 17Jesús llojserqa cruznin lijrarisqa, T'ojlu pata nisqa cheqaman. Chaytaj hebreo parlaypi Gólgota nisqa karqa. 18Chaypeqa Jesusta cruzpi chakatarqanku, iskay runastawan, ujninta pañanman, ujnintataj lloq'enman, Jesustataj chawpipi. 19Pilatoqa cruzpi uj qhelqasqata churacherqa: Jesús Nazareno, Judiospa Reynin, nispa. 20Ashkha judiostaj chay qhelqasqata leerqanku, imaraykuchus llajta qayllapi Jesusta chakatasqanku. Chay qhelqasqaqa churasqa karqa kinsa laya parlaypi: Hebreopi, latinpi, griegopi ima. 21Judiospa kuraj sacerdotesninkurí Pilatota nerqanku: Ama qhelqaychu Judiospa Reynin nisqata; astawanqa qhelqay: Pay nerqa: Judiospa Reynin kani, nispa. 22Pilatotaj paykunaman kuticherqa: Qhelqasqayqa qhelqasqaña, nispa. 23Jesusta chakataytawan, soldadosqa p'achasninta tawaman t'aqaspa rak'inakorqanku ujtakama. Túnica nisqa p'achanqa patamanta urakama uj awasqalla karqa, manataj sirasqachu. 24Soldadostaj ninakorqanku: Kaytaqa ama llik'inachu; walej kanman suerteta choqananchej, yachananchejpaj mayqempajchus kananta, nispa. Ajina karqa imatachus Diosmanta Qhelqasqapi nin, chay junt'akunampaj: P'achasniyta rak'inakorqanku, p'achayraykutaj suerteta choqarqanku, nispa. Chay soldadosqa ajinata ruwarqanku. 25Jesuspa cruznin qayllapi kasharqanku maman, mamampa ñañan María, Cleofaspa warmin, María Magdalena ima. 26Jinapi Jesús mamanta rikuspa, munasqa yachachisqanwan qayllampi sayashajtin, mamanta nerqa: Warmi, chayqa churiyki, nispa. 27Chantá yachachisqantañataj nerqa: Chayqa mamayki, nispa. Chaymantapacha chay yachachisqaqa Mariata wasinman pusakaporqa. 28Chay qhepata Jesús tukuy ima tukuychasqaña kasqanta yachaspa, Diosmanta Qhelqasqaqa junt'akunampaj nerqa: Ch'akishawan, nispa. 29Chaypi kasharqa uj yuru, k'allku vinoyoj. Chantá esponjata chay vinoman chhapuykuytawan, uj soqoso k'aspiman wataykuspa, Jesuspa siminman qayllaykucherqanku. 30Jesustaj chay vinagreta llamiytawan, nerqa: Tukuy ima tukuychasqaña, nispa. Jinapi umanta liwiykuspa, espiritunta Dios Tataman qoporqa. 31Chaypacha, Pascua fiesta ñawpaj p'unchay kasqanrayku, judiosqa mana munarqankuchu ayasqa cruzpi warkhurayanankuta samarikuna p'unchaypi, paykunapaj ancha jatun p'unchay kasqanrayku. Chayrayku Pilatomanta mañakorqanku kamachinanta chakatasqaspa chakisninta p'akiranankuta, chaymantataj urayk'uchinankuta. 32Soldadostaj jamuspa, ñawpaj kajpa chakisninta p'akirarqanku, ajinallatataj ujnin kajpatapis, pikunachus Jesuswan khuska chakatasqa karqanku, chaykunajta. 33Jesusman qayllaykuspataj, Payta tariparqanku wañusqataña, chayrayku chakisninta manaña p'akerqankuchu. 34Chaywampis ujnin soldado t'ojsina lanzawan Jesuspa wajtannin chaynejta t'ojserqa, chay ratopachataj yawar, yaku ima llojsimorqa. 35Chayta rikojqa testigo jina willashan, chay willasqantaj mana llullachu; pay yachan cheqata nisqanta, qankunapis creenaykichejpaj. 36Chay imas ruwakorqa Qhelqasqa junt'akunampaj: Mana ima tullumpis p'akisqachu kanqa, nispa. 37Diosmanta Qhelqasqapi wajnejpi nillantaj: Pitachus t'ojsisqankuta rikonqanku, nispa. 38Chay tukuy ima qhepata, Arimatea llajtayoj José, pichus judiosta manchachikusqanrayku pakayllamanta Jesuspa yachachisqan karqa chay, Jesuspa ayanta mañarqa apakapunampaj. Pilatotaj jaywaporqa. Chayrayku José rispa, Jesuspa ayanta apakaporqa. 39Nicodemopis jamullarqataj, pichus ñawpajta tuta jamuspa Jesusta watukusqa, chay. Payqa mirrata, aloestawan chajrusqata apamorqa kinsa chunka kilos jinata. 40Paykunataj Jesuspa ayanta jap'iytawan, chay chajrusqa k'acha q'apaj perfumewan churaykuspa, sabanaswan mayt'uykorqanku, judiospa p'ampananku usunkuman jina. 41Maypichus Jesusta chakatarqanku, chay cheqapi uj huerta karqa. Chaypitaj uj mosoj aya p'ampana karqa. Chaypi mana pipis p'ampasqarajchu karqa. 42Chayman Jesusta churarqanku, judiospa Pascua fiestankupaj wakichina p'unchay kasqanrayku, imaraykuchus chay aya p'ampanaqa qayllapi karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\