JUAN 20

1Semanaj ñawpaj p'unchayninta, María Magdalena tutamanta, Jesús p'ampasqa karqa, chayman rerqa, laqhallaraj kashajtin. Jinapi aya p'ampana rumitaqa tanqarparisqata rikorqa. 2Chaypacha usqhayta correspa, Simón Pedroman rerqa, Jesuspa munakusqan yachachisqamanwan. Paykunamantaj nerqa: Señorta aya p'ampanamanta apakapusqanku, manataj yachaykuchu maymanchus churasqankuta, nispa. 3Pedrowan, chay yachachisqawan aya p'ampanaman rerqanku. 4Iskayninku correrqanku, chay uj yachachisqataj aswan usqhayta correspa, Pedrota atiparqa, ñawpajtataj aya p'ampanaman chayarqa. 5K'umuykuspa, qhawaykorqa, sabanastataj suk'asqata rikorqa; jinapis mana yaykorqachu. 6Qhepanta Simón Pedro chayaspa, aya p'ampana ukhuman yaykuykorqa. Paypis rikullarqataj sabanasta chaypi churasqasta. 7Jesuspa uman qhatasqa karqa, chay pañotapis mana sabanaswan khuskatachu rikorqa, astawanqa wajnejpi lluchhurpayasqata. 8Chantá, ñawpajta aya p'ampanaman chayarqa, chay yachachisqapis yaykullarqataj; chay imasta rikuspataj, creerqa. 9Chaywampis manaraj entienderqankuchu Diosmanta Qhelqasqapi nisqata, Jesús wañusqamanta kawsarimpunan kasqanta. 10Chantá chay yachachisqasqa wasinkuman kutiporqanku. 11María Magdalenaqa aya p'ampana qayllapi waqasharqa. Waqan waqan k'umuykuspataj, aya p'ampana ukhuta qhawaykorqa. 12Chantá rikorqa yuraj p'achayoj iskay angelesta tiyashajta, maypichus Jesuspa ayan churasqa karqa, chaypi, ujninta sawnanampi, ujnintataj jayt'anampi. 13Angelestaj payta nerqanku: Warmi, imaraykutaj waqashanki? nispa. María kuticherqa: Señorniyta apakapusqanku, manataj yachanichu maymanchus churasqankuta, nispa. 14Chayta niytawan qhepaman kutirispa, Jesusta rikorqa; chaywampis mana repararqachu Jesús kasqanta. 15Jinapi Jesusqa payta taporqa: Warmi, imaraykutaj waqashanki? Pitá mask'ashankiri? nispa. Mariataj huertata qhawaj runa kasqanta yuyaspa, nerqa: Wiraqochi, qanchus aparqanki chayqa, willaway maymanchus churasqaykita, apakapunaypaj, nispa. 16Chantá Jesús nerqa: María, nispa. Paytaj qhepaman kutirikuspa, nerqa: Raboni, nispa. Chayqa, Yachachej Señor niyta munan. 17Jesustaj nerqa: Ama llankhaykuwaychu, imaraykuchus manaraj Tatayman wicharinichu; astawanqa hermanosniyman nimuy: Tatayman, Tataykichejman, Diosniyman, Diosniykichejmantaj wicharishani, nispa nisunkichej. 18Jinapi María Magdalena rispa, yachachisqasman willarqa Señorta rikusqanta, Payllataj chay imasta nisqantawan. 19Chay kikin semanaj ñawpaj kaj p'unchaynin, tutayaytaña, uj wasipi tantasqa kasharqanku. Judiosta manchachikusqankurayku chay wasej punkusnin wisq'asqa karqa. Jinapi Jesusqa rikhuriytawan chawpinkupi sayaykorqa, paykunatataj napaykorqa: Sonqo tiyaykusqa kay qankunapaj kachun, nispa. 20Chayta niytawan, chay nanasqa makisninta, wajtanninta ima rikuchikorqa. Yachachisqastaj Jesusta rikuspa, kusikorqanku. 21Chantá Jesús ujtawan paykunaman nerqa: Sonqo tiyaykusqa kay qankunapaj kachun. Imaynatachus Dios Tatay Noqata kachamuwarqa, ajinallatataj qankunatapis kachaykichej, nispa. 22Chayta niytawan, paykunaman phukuykorqa, nerqataj: Espíritu Santota jap'iychej. 23Pikunaj juchasninkutachus perdonankichej, chaykunaj juchasninku perdonasqa kanqanku. Pikunajtatajchus mana perdonankichej, manallataj perdonasqachu kanqanku. 24Tomasqa chunka iskayniyoj apostolesmanta ujnin kaj karqa, Mellizo nisqa. Paytaj mana apostoleswanchu kasharqa, maypachachus Jesús paykunaman rikhurerqa chaypacha. 25Chantá apostolesqa payman nerqanku: Señorta rikuyku, nispa. Tomastajrí paykunaman nerqa: Sichus makisnimpi clavospa jusk'usqanta mana rikusaj chayqa, mana creesajchu. Chantá manatajchus dedoyta clavospa jusk'usqanman sat'iykusaj, nillataj wajtannimpi lanzawan t'ojsisqaman makiyta churaykusaj chayqa, manapuni creesajchu, nispa. 26Pusaj p'unchayninman chay apostolesqa ujtawan wasipi tantakorqanku; Tomaspis paykunawan kasharqa. Punkus wisq'asqa kashajtin, Jesús chawpinkupi rikhurispa, paykunata napaykorqa: Sonqo tiyaykuy qankunapaj kachun, nispa. 27Chantá Tomasta nerqa: Dedoykita kayman churay, makisniytataj qhawariy; makiykita apamuy, kay wajtanniyta llankhaykuy. Ama iskayrayaychu, astawanqa creey, nispa. 28Tomastaj kuticherqa: Señorníy, Diosníy, nispa. 29Chantá Jesús payta nerqa: Tomás, rikuwasqaykiraykuchu creenki? Kusikuyniyojmin kanku mana rikuwaspalla creejkunaqa, nispa. 30Jesusqa waj ashkha milagrosta ruwarqa yachachisqasnimpa ñawpaqempi, mayqenkunachus kay libropi mana qhelqasqachu kashan, chaykunata. 31Kay tukuytaj qhelqasqa kashan creenaykichejpaj Jesusqa Diospa Churin Cristo kasqanta, Paypi creespataj, kawsayniyoj kanaykichejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\