JUAN 21

1Chay qhepata, Jesús ujtawan apostolesninman rikhurispa Tiberias qocha qayllapi, ajinamanta rejsichikorqa. 2Kay apostolesqa tantasqa kasharqanku: Simón Pedro, Tomás, Mellizo nisqa, Galileapi kaj Canamanta Natanael, Zebedeoj churisnin, iskaypiwan. 3Jinapi Simón Pedro paykunata nerqa: Challwasta jap'ej risaj, nispa. Paykunataj nerqanku: Noqaykupis qanwan risqayku, nispa. Rispa, uj boteman wicharerqanku, chay tutantintaj mana uj challwallatapis jap'erqankuchu. 4Sut'iyashajtinña, Jesusqa qocha kantupi rikhurerqa, apostolesnintajrí mana yacharqankuchu Jesús kasqanta. 5Jesusqa paykunaman nerqa: Wawitasníy, imallapis kapusunkichejchu mikhunapaj? nispa. Paykunataj nerqanku: Mana kapuwaykuchu, nispa. 6Jesús nillarqataj paykunaman: Ch'ipata botej pañannejman choqaykuychej; chaypi jap'inkichej, nispa. Jinata choqaytawan, ch'ipata mana orqhoyta aterqankuchu may ashkha challwas kasqanrayku. 7Chaypacha Jesuspa munasqa yachachisqanqa Pedrota nerqa: Jaqayqa Señor, nispa. Simón Pedrotaj, Señor kasqanta nejta uyarispa, pata p'achanta churaykukorqa, imaraykuchus q'alalla kasharqa, qochamantaj phinkiykorqa. 8Wakin apostolestaj botepi jamorqanku, ch'ipa junt'a challwasta apamuspa, imaraykuchus ch'aki jallp'amanqa pachaj metros jinallaña karqa. 9Chantá jallp'aman urayk'uspa, rikorqanku nina brasasta, chay patapitaj uj challwata, t'antatawan churasqata. 10Jesustaj paykunata nerqa: Wakin challwasta apamuychej, kunan jap'isqaykichejmanta, nispa. 11Simón Pedroqa boteman wicharispa, jallp'aman ch'ipata orqhorqa, jatuchaj challwaswan junt'ata. Chaypitaj pachaj phishqa chunka kinsayoj challwas karqanku. Chay chhika challwaswampis ch'ipaqa mana llik'ikusqachu. 12Jesustaj yachachisqasninta nerqa: Jamuychej mikhurikuychej, ari, nispa. Mana mayqenninkupis taporqankuchu: Pitaj kanki? nispa. Yachallarqanku Señorpuni kasqanta. 13Jesustaj paykunaman qayllaytawan, t'antata oqharispa jaywarqa, jinallatataj challwatapis. 14Kaywanqa kinsa kutiña karqa, Jesús wañusqasmanta kawsarimpuytawan, apostolesninman rikhurisqan. 15Mikhuyta tukusqankutawan, Jesús nerqa Simón Pedrota: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu kaykunamanta astawan? nispa. Pedrotaj kuticherqa: Arí Señor, Qan yachanki munakususqayta, nispa. Jesustaj nerqa: Corderosniyta michipuway, nispa. 16Jesús ujtawan Pedrota taporqa: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu? nispa. Pedrotaj kuticherqa: Arí Señor, Qan yachanki munakususqayta, nispa. Jesús nillarqataj: Ovejasniyta michipuway, nispa. 17Ujtawampis Jesús tapullarqataj: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu? nispa. Pedrotaj llakiywan oqharichikorqa, kinsa kutikama: Munakuwankichu? nisqanmanta. Chantá kuticherqa: Señor, Qan tukuy imata yachanki; munakususqaytapis yachallankitaj, nispa. Jesustaj payta nerqa: Ovejasniyta michipuway. 18Cheqatapuni niyki: Waynallaraj kashaspaqa, chumpillikoj kanki, munayniykiman jinataj purej kanki. Machuña kaspatajrí, makisniykita aysarinki, wajtaj chumpichisonqa, maymanchus mana munasqaykimantaj pusasonqa. 19Chayta nispa, Jesusqa sut'inchasharqa ima wañuywanchus Pedroqa Diosta jatunchanan kasqanta. Chayta niytawan, nillarqataj: Qhepayta jamuy, nispa. 20Jinapi Pedro qhepaman kutirikuspa, rikorqa Jesuspa munasqa yachachisqanta jamushajta. Payllataj cenapi Jesusman atiykukuspa, tapusqa: Pitaj jap'ichisonqa? nispa. 21Pedrotaj chay yachachisqata rikuspa, Jesusta nerqa: Señor, paywanrí, imataj kanqa? nispa. 22Jesús kuticherqa: Sichus munani kutimunaykama pay qhepakunanta chayqa, imá dakusunki qanmanri? Qanqa qhepayta jamuy, nispa. 23Chay nisqaqa hermanos ukhupi willakorqa jaqay yachachisqa mana wañunan kasqanta. Jesusqa mana nisqachu: Mana wañonqachu, nispaqa. Astawanqa nisqa: Sichus munani kutimunaykama qhepakunanta chayqa, imá dakusunki qanmanri? nispa. 24Chay yachachisqa chay imasta willarqa, qhelqarqataj. Yachanchejtaj willasqasnenqa cheqapuni kasqanta. 25Jesuspa ruwasqasnenqa aswan ashkharaj tiyan. Chaykunachus ujmanta uj qhelqakunman chayqa, yuyani tukuynin kay pacha mana wakinmanchu chay qhelqasqa librosta churanapaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\