JUAN 3

1Fariseosmanta uj runa karqa, Nicodemo sutiyoj. Paytaj judíos ukhupi mentasqa karqa. 2Uj ch'isipi payqa Jesusta watukoj jamuspa, nerqa: Yachachej Señor, yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachinawaykupaj. Mana pipis atinmanchu, Qan ruwanki, chay jina milagrosta ruwaytaqa, Dios mana paywan kajtenqa, nispa. 3Jesustajrí kutichispa, nerqa: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis watejmanta mana nacen chayqa, Diospa reinonta mana rikuyta atinchu, nispa. 4Nicodemotaj Payman nerqa: Imaynatataj nacekunman uj machu runaña kaspari? Ujtawanchu mamampa wijsanman kutiykunman, watejmanta nacekunampaj? nispa. 5Jesús kutichillarqataj: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis mana yakumanta, Espiritumantawan nacen chayqa, Diospa reinonman mana yaykuyta atinchu. 6Aychamanta nacejqa aychamin; Espiritumanta nacejrí espiritumin. 7Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Watejmanta nacenayki tiyan, nispa. 8Wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun, sonasqantataj uyarinki, manataj yachankichu maymantachus jamusqanta, nillataj maymanchus risqantapis. Chay kikinmin Espiritumanta nacesqa kajqa. 9Chantá Nicodemo taporqa: Imaynataj chay kanmanri? nispa. 10Jesustaj nerqa: Israelpa ujnin yachachejnin kashaspa, manachu chayta yachanki? 11Cheqatapuni niyki: Yachasqaykuta niyku, rikusqaykutataj willayku, qankunatajrí willasqaykuta mana jap'ikunkichejchu. 12Sichus kay pachapi kaj imasmanta willajtiy mana creenkichej chayqa, imaynatataj creewajchej janaj pacha imasmanta willajtiyri? 13Mana pipis janaj pachaman wicharerqachu. Runaj Churillan janaj pachamanta urayk'amorqa. 14Imaynatachus ch'in pampapi Moisesqa katarita warkhuspa, oqharerqa, ajinallatataj Runaj Churintapis oqharenqanku, 15Paypi tukuy creejkuna ama wañunankupaj, manachayqa wiñay kawsayniyoj kanankupaj. 16Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj k'ata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis Paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa. 17Diosqa mana kay pacha runasta juchachanampajchu Churinta kachamorqa, manachayqa Paynejta salvasqa kanankupaj. 18Pillapis Paypi creejqa mana juchachasqachu; mana creejrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churimpa sutimpi mana creesqanrayku. 19Kaytaj chay juchachayqa: Kay pachaman k'anchay jamorqa, runastaj laqhata k'anchaymanta nisqaqa astawan munakorqanku, sajra ruwanaspi kawsasqankurayku. 20Sajrata tukuy ruwajqa k'anchayta chejnin, manataj k'anchayman jamunchu, sajra ruwasqasnin ama sut'inchasqa kanankupaj. 21Cheqan kajta ruwayman yachasqa kajtajrí k'anchayman jamun, ruwasqasnimpi Dios paywan kasqan yachakunampaj. 22Chantá Jesusqa yachachisqasninwan Judea cheqaman rerqa. Chaypi paykunawan qhepakorqa, runastataj bautizarqa. 23Juanpis bautizashallarqataj Enonpi, Salim qayllapi, imaraykuchus chaynejpi ashkha yaku karqa. Runastaj payman risharqanku bautizachikunankupaj. 24Chaypacha Juanqa manaraj carcelpi wisq'asqachu karqa. 25Chantá Juanpa yachachisqasnin uj judiowan churanakorqanku llimphuchakuymanta. 26Juanman rispataj, nerqanku: Yachachej Señor, Jordán chimpapi qanwan kasharqa, pimantachus willarqanki, chay runaqa bautizashan, tukuy runastaj Payman rishanku, nispa. 27Juanqa kuticherqa: Mana runaqa imatapis jap'iyta atinchu, manachus Diosmanta qosqa kanman chayqa. 28Qankunaqa allinta yachankichej kay nisqayta: Mana noqachu Cristo kani; ñawpaqenta kachamusqallan kani, nispa. 29Casamientopeqa noviayojqa noviolla; paypa qayllampi kaj kawsaqentaj, novioj parlasqanta uyarispa, paywan khuska kusikun. Ajinamanta kay kusikuyniy kunan junt'akun. 30Payqa astawan, astawan kurajpaj qhawasqa kachun, noqatajrí pisillapajña, nispa. 31Janaj pachamanta Jamojqa tukuypa patampi; kay pachamanta kajtaj kay pacha imasllamanta parlan kay pachamanta kasqanrayku. Janaj pachamanta Jamojrí tukuypa patampi kashan. 32Payqa uyarisqanta, rikusqantataj willan, runastajrí chay willasqanta mana creenkuchu. 33Pillapis yachachisqanta jap'ikojqa willallantaj Diosqa cheqapuni kasqanta, 34imaraykuchus Diospa kachamusqanqa Diospa Simi Nisqanmanta parlan, Diosqa Espiritunta mana mich'akuspa qosqanrayku. 35Dios Tataqa Churinta munakun; chayrayku tukuy imata makinman churarqa. 36Churipi creejqa wiñay kawsayniyoj; Churipi mana creejtajrí kawsaytaqa mana rikonqachu, astawanqa Diospa phiñakuynin paypa patampi kashan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\