JUAN 4

1Fariseosqa kayta uyarisqanku: Jesusqa Juanmanta nisqaqa aswan ashkha yachachisqasniyoj, astawantaj bautizan, nispa nejta. 2Manapis Jesuschu bautizasharqa, manachayqa yachachisqasnillan. 3Jesusqa chay uyarisqankuta yachaytawan, Judeamanta llojsispa, Galileaman ujtawan kutiporqa. 4Chantá Samaria suyunejtapuni rinan karqa. 5Chayarqataj Samariapi kaj Sicar nisqa llajtaman, maypichus Jacobqa churin Joseman herenciata qosqa, chay qayllaman. 6Chaypitaj karqa Jacobpa yaku pujyun. Jesusqa purisqampi sayk'uspa, chay pujyu qayllapi tiyaykurikorqa. Chawpi p'unchay jinaña kasharqa. 7Chayman Samaria llajtayoj uj warmi jamorqa yakuta orqhoj, Jesustaj chay warmita nerqa: Yakuta qoriway ujyanaypaj, nispa. 8Chaykamarí yachachisqasnin llajtaman risqanku mikhunata rantej. 9Samaritana warmitaj Jesusta nerqa: Imajtintaj judío runa kashaspa, noqa samaritana warmimanta yakuta mañarikuwankiri? nispa. Chayta nerqa, imaraykuchus judiosqa mana allintachu kawsakoj kanku samaritanoswanqa. 10Jesús kutichispa, nerqa: Diospa qosqantachus rejsiwaj, pitajchus nisunki: Yakuta qoway, nispa, Paytapis rejsiwaj chayqa, qanqa Paymanta mañakuwaj, Paytaj kawsachej yakuta qosunkiman, nispa. 11Jinapi chay warmi nerqa: Wiraqochi, mana imapis yakuta orqhonaykipaj tiyapusunkichu, pujyutaj allin ukhu. Maymantataj chay kawsachej yaku tiyapusunkiri? 12Qanqa Jacob ñawpa tataykumantapis aswan kurajchu kanki? Payqa kay pujyuta saqepuwarqayku; kaymanta pay ujyarqa, wawasnin, uywasnin ima. 13Jesús kuticherqa: Pillapis kay yakumanta ujyajqa ch'akichikonqapuni. 14Noqaj qosqay yakuta ujyajrí manaña jayk'ajpis ch'akichikonqachu. Noqaj qosqay yakoqa paypi mana ch'akej pujyu jina kanqa, chay yakutaj wiñay kawsaypaj phullchimonqa. 15Warmitaj nerqa: Wiraqochi, chay yakuta qoway ari, amaña ch'akichikunaypaj, nitaj ujtawan kay pujyuman yakuta orqhoj jamunaypaj, nispa. 16Jesús nerqa: Kunanqa rispa, qosaykita wajyamuytawan, kutimuy, nispa. 17Warmitaj kuticherqa: Mana qosay kanchu, nispa. 18Chantá Jesús nillarqataj: Allinta ninki: Mana qosay kanchu, nispa. Phishqa qosasniyoj karqanki; kunan piwanchus kashanki, chayqa mana qosaykichu; chaytaqa cheqata parlanki, nispa. 19Warmitaj chayta uyarispa, nerqa: Wiraqochi, reparashani profeta kasqaykita. 20Ñawpa tatasniykoqa kay orqopi Diosta yupaycharqanku, qankuna judiosrí ninkichej Jerusalenllapi yupaychana kasqanta, nispa. 21Jesús kuticherqa: Warmi, creeway. Horaqa chayamushanña, chaypachataj mana kay orqopichu, nitaj Jerusalenpichu Dios Tatata yupaychankichej. 22Samaritanosqa mana yachasqaykichejta yupaychankichej, noqaykurí yachasqaykuta, imaraykuchus salvacionqa judiosmanta jamun. 23Hora chayamushanña, kunantaj chay horapi kashanchej: Dios Tatata cheqatapuni yupaychajkunaqa tukuy sonqowan, cheqa kajman jinataj yupaychanqanku. Dios Tataqa ajina yupaychajkunata mask'an. 24Diosqa Espiritumin; Payta yupaychajkunaqa tukuy sonqowan, cheqa kajman jinataj yupaychananku tiyan, nispa nerqa Jesusqa. 25Warmitaj nerqa: Yachani Cristo nisqa Mesías chayamunanta; Payqa chayamuspa, tukuy imata willawasqayku, nispa. 26Chantá Jesús nerqa: Noqa chay Cristo kani, pichus parlashasunki, chay, nispa. 27Jinallapi yachachisqasnin chayamuspa t'ukorqanku, Jesusta uj warmiwan parlashajta rikuspa. Manataj mayqenninkupis nerqachu: Imatataj tapushanki? chayrí: Imamantataj chay warmiwan parlasharqanki? nispa. 28Chantá warmeqa yaku p'uñunta pachampi saqerparispa, llajtaman rerqa; chaypitaj runasman nerqa: 29Jamuychej, uj runata rejsinkichej; Payqa tukuy ima ruwasqasniyta uyaypi nipuwan. Manachu Payqa Cristo kanman? nispa. 30Chaypacha tukuy runas llajtamanta llojsispa, rerqanku, maypichus Jesús kasharqa, chayman. 31Chaykamarí yachachisqasnin Jesusman nerqanku: Yachachej Señor, imallatapis mikhurikuy ari, nispa. 32Jesustaj paykunaman nerqa: Waj mikhuna tiyapuwan, mayqentachus qankuna mana rejsinkichejchu, chay, nispa. 33Chantá yachachisqasqa paykunapura ninakorqanku: Pichus mikhunata jaywarqa, í? nispa. 34Jesustaj paykunaman nerqa: Mikhuyneyqa Kachamuwajniypa munayninta junt'anay, ruwanantataj tukuychanay. 35Qankunaqa ninkichej: Tawa killamantaraj cosecha kanqa, nispa. Noqarí niykichej: Qhawariychej chajrasta; cosechanapaj poqosqaña kashanku. 36Pichus ruthojqa pagonta jap'ikaponqa, poqoytataj wiñay kawsaypaj tantanqa, tarpojwan khuska kusikunampaj. 37Kay nisqaqa cheqatapuni junt'akun: Uj tarpun, wajtaj poqoyta oqharin. 38Noqa kacharqaykichej mana tarpusqaykichejta ruthojta; wajkuna llank'arqanku, qankunataj chay llank'asqankuman yaykorqankichej, nispa nerqa Jesusqa. 39Chantá Samaria llajtayojkunamanta ashkhas creerqanku Jesuspi chay warmej willasqanta uyarispa, imaraykuchus pay nisqa: Tukuy ruwasqasniyta uyaypi nipuwan, nispa. 40Ajinamanta, samaritanosqa Jesusman qayllaykuspa, mañakorqanku paykunawan qhepakunanta. Jesustaj iskay p'unchayta chaypi qhepakorqa. 41Jinapi aswan ashkhas creerqanku Jesuspi Pay kikin parlasqanta uyarispa. 42Warmimantaj nerqanku: Kunanqa creeyku mana qan willawasqaykuraykullachu. Noqayku kikiyku uyariyku, yachaykutaj cheqamanta Payqa kay pachata Salvaj Cristo kasqanta, nispa. 43Jesusqa chaypi iskay p'unchayta kaytawan, Samariamanta llojsispa, Galileaman riporqa. 44Kikin Jesús nerqa profetaqa llajtampi mana allimpaj qhawasqa kasqanta. 45Galileaman Jesús chayajtintaj, kusikorqanku jamusqanmanta. Paykunapis Jerusalenpi Pascua fiestaman rillasqankutaj; chaypi, Jesuspa tukuy ima ruwasqanta rikusqanku. 46Chaymanta Jesús kutimullarqataj Galileapi Caná llajtaman, maypichus yakuta vinoman tukuchisqa, chayman. Reypa sutimpi kamachej uj runa chaypi karqa. Paypa wawantaj onqosqa karqa Capernaumpi. 47Chay kamachejqa Judeamanta Galileaman Jesús jamusqanta yachaspa, Payta watukoj jamorqa, mañakorqataj wasinman rispa wawanta sanoyachimunanta, imaraykuchus wañunayasharqaña. 48Chantá Jesusqa payta nerqa: Qankunaqa mana creewajchejchu manachus señalesta, milagrostapis rikuwajchej chayqa, nispa. 49Chay kamachejtajrí nillarqapuni: Señor, jaku ririna ari, amaraj waway wañupushajtin, nispa. 50Jesustaj nerqa: Kutipuy; wawaykeqa kawsanqa, nispa. Chay runaqa Jesuspa nisqanta creespa, riporqa. 51Wasinman chayashajtintaj, kamachisnin taripaj llojsimuspa, nerqanku: Wawaykeqa kutiripun, nispa. 52Chantá payqa kamachisninta taporqa ima horatachus wawan allinyasqanta; paykunataj nerqanku: Qayna chawpi p'unchaynejta k'aja onqoy thañiporqa, nispa. 53Wawaj tatantaj yacharqa chay horatapuni Jesús payman nisqanta: Wawaykeqa kawsanqa, nispa. Chantá chay runa, wasimpi tukuy kajkunapis Jesuspi creerqanku. 54Jesusqa chay iskay kaj milagrota ruwarqa, Judeamanta Galileaman kutimuspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\