JUAN 5

1Chay imas qhepata judiospa fiestan karqa, Jesustaj Jerusalenman kutiporqa. 2Jerusalenpi, Ovejas Punku nisqa qayllapi, yakuyoj uj estanque karqa, hebreo parlaypi Betesda sutiyoj, chay estanquetaj phishqa corredoresniyoj karqa. 3Chay corredorespi ashkha onqosqas sirisqa kasharqanku ciegos, suchus, wist'us ima. Paykunataj yaku kuyurinanta suyaj kanku, 4imaraykuchus chaypacha yuyaj kanku unaymanta unay, uj ángel urayk'amuspa yakuta kuyurichisqanta, ajinapi pichus ñawpajta estanqueman yaykojqa ima onqoyllamantapis sanoyakapunanta. 5Chaypitaj uj runa karqa kinsa chunka pusajniyoj watataña onqosqa. 6Jinapi Jesusqa chay sirisqa runata rikuspa, unayña chay onqoyniyoj kasqanta yachaspataj, taporqa: Munawajchu sanoyakuyta? nispa. 7Onqosqataj kuticherqa: Wiraqochíy, mana piniypis tiyapuwanchu, estanquepi yaku kuyurejtin ichuykunawampaj. Sapa kuti yakuman yaykuyta munashajtiy, wajllapuni ñawpaykuwan, nispa. 8Jesustaj payman nerqa: Sayarikuy; phulluykita oqhariytawan, ripuy, nispa. 9Chay ratopacha chay runaqa sanoyaporqa, puñunanta oqharispataj puriyta qallarerqa. Chaytaj samarikuna p'unchaypi karqa. 10Chayrayku judiosqa chay sanoyasqa runata nerqanku: Kunan samarikuna p'unchay kasqanrayku, mana atinkichu puñunaykita apaykachayta, nispa. 11Paytajrí kuticherqa: Pichus sanoyachiwaj niwarqa: Phulluykita oqharikapuspa, ripuy, nispa. 12Chaypacha taporqanku: Pitaj chay karqa: Phulluykita oqharikuspa ripuy, nisojri? 13Chay sanoyasqa runataj mana yacharqachu mayqenchus kasqanta, Jesusqa ashkha runas chawpipi chinkarisqanrayku. 14Chaymanta qhepata Jesús chay runata Templopi taripaspa, nerqa: Sanoyasqaña kanki; amaña astawan juchallikuychu, ama chaymanta aswan llakiy jamusunampaj, nispa. 15Chantá chay runaqa ripuspa, judiosman willamorqa Jesusqa payta sanoyachej kasqanta. 16Chayrayku judiosqa Jesusta qhatiykacharqanku wañuchinankupaj, chay imasta samarikuna p'unchaypi ruwasqanrayku. 17Jesustajrí kuticherqa: Tatayqa kunankama trabajashan; Noqapis trabajashallanitaj, nispa. 18Chaymanta judiosqa Jesusta wañuchiytapuni munasharqanku, samarikuna p'unchayta mana waqaychasqanrayku, astawampis Diosqa Tatan kasqanta nisqanrayku, Paywan kikinchakuspa. 19Chaypacha Jesús paykunata nerqa: Cheqatapuni niykichej: Diospa Churenqa sapallanmanta mana imatapis ruwayta atinchu. Astawanqa imatachus Dios Tatata ruwajta rikun, kikillantataj Chureqa ruwan. 20Dios Tataqa Churita munakun; chayrayku imatachus ruwan, chay tukuyta Churiman rikuchin. Aswan jatun ruwanastaraj rikuchenqa, qankunataj chayta rikuspa, t'ukunkichej. 21Imaynatachus Dios Tataqa wañusqasta kawsarichispa, kawsayta paykunaman qon, ajinallatataj Churipis pikunamanchá qoyta munan, chaykunaman kawsayta qon. 22Dios Tataqa mana pitapis juzganchu, imaraykuchus Churiman tukuy atiyta qorqa, Payqa runasta juzganampaj, 23ajinamanta tukuy runas Churita jatunchanankupaj, imaynatachus Dios Tatata jatunchanku, ajinata. Pillapis Churita mana jatunchajqa nillataj kachamoj Tatantapis jatunchanchu. 24Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis parlasqayta allinta uyarispa, kachamuwaj Tataytapis creen chayqa, payqa wiñay kawsayniyoj, manataj juicio p'unchaypi juchachasqachu kanqa, astawanqa wañuymanta kawsayman yaykun. 25Cheqatapuni niykichej: Horaqa chayamushanña, kunantaj chay hora: Wañusqas uyarenqanku Diospa Churimpa wajyasqanta, uyarejkunataj kawsanqanku. 26Imaynatachus Dios Tataqa Pay kikimpi kawsayniyoj, ajinallatataj Churinmampis atiyta qorqa Pay jina kawsayniyoj kanampaj. 27Juzganampajpis atiyta qollarqataj, Runaj Churin kasqanrayku. 28Ama chay nisqaymanta t'ukuychejchu. Hora chayamonqa, chaypachataj tukuy p'ampasqa kajkunaqa Runaj Churimpa parlasqanta uyarenqanku. 29Allinta ruwajkunaqa kawsayman yaykunankupaj jatarimonqanku, sajrata ruwajkunatajrí, juiciopi juchachasqa kanankupaj kawsarimponqanku. 30Jesús nillarqataj: Mana imatapis Noqallamantachu ruwani. Uyarisqayman jina Noqaqa juzgani, juzgasqaytaj cheqampuni, imaraykuchus mana Noqaj munayniytachu mask'ani, astawanqa kachamuwaj Tataypa munaynillanta ruwani. 31Noqa kikiymantachus willakuyman chayqa, willasqayqa mana cheqachu kanman. 32Noqamanta willajqa wajmin, yachanitaj chay willasqanqa cheqa kasqanta. 33Qankunaqa runasta kacharqankichej Juanta tapojta, paytaj cheqa kajta paykunaman willarqa. 34Chaywampis Noqaqa mana runaj willallasqanmantachu kani; kayta niykichej, qankuna salvasqa kanaykichejpaj. 35Juanqa larwashaj k'anchana jina k'ancharqa, qankunataj chay k'anchaynimpi pisi tiempota kusikuyta munarqankichej. 36Juanpa willasqanmanta aswan sumaj willayniy tiyan; Dios Tataqa ruwanasta qowarqa junt'anaypaj. Chaykunata ruwashani, chay ruwasqasniytaj willashan Dios Tata kachamuwasqanta. 37Kachamuwajniy Dios Tatapis Noqamanta willallarqataj, qankunataj mana jayk'ajpis parlamusqanta uyarerqankichejchu, nitaj uyantapis rikorqankichejchu. 38Diospa nisqasnintaj mana qankunapichu kakushan, kachamusqan Churipi mana creesqaykichejrayku. 39Qankunaqa Diosmanta Qhelqasqasta allin allinta qhawankichej, imaraykuchus yuyankichej chay Qhelqasqasnejta wiñay kawsayta tarinaykichejta. Chay Qhelqasqasrí Noqamanta willashanku. 40Jinataj kawsayta tarinaykichejpaj qankunaqa manapuni Noqaman jamuyta munankichejchu. 41Mana munanichu runas jatumpaj qhawanawankuta. 42Astawampis Noqa rejsiykichej, yachanitaj qankunaqa Diosta mana munakusqaykichejta. 43Noqaqa Tataypa sutimpi jamorqani, qankunataj qhesachawankichej. Waj runatajchus paypa sutimpi jamusunkichejman chayqa, paytaqa mana qhesachawajchejchu. 44Imaynatataj creeyta atiwajchej, sichus qankunapuralla jatumpaj qhawasqa kayta munaspa, mana mask'ankichejchu uj k'ata Diosmanta jatumpaj qhawasqa kayta? 45Ama yuyaychejchu Noqaqa Tataypa ñawpaqempi qankunata juchachanayta; qankunata juchachajqa waj kashan, chaytaj Moisés, pipichus suyakushankichej, chay. 46Moisestachus creewajchej chayqa, Noqapipis creellawajchejtaj, imaraykuchus payqa Noqamanta qhelqarqa. 47Moisespa qhelqasqantachus mana creenkichej chayqa, imaynatataj parlasqasniyta creewajchejri?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\