JUAN 6

1Chay imas qhepata, Jesús riporqa Galilea Qochaj chimpanman; chay qochaj ujnin sutin Tiberias karqa. 2Ashkha runastaj Jesuspa qhepanta rerqanku, imaraykuchus rikorqanku onqosqasta milagrosninwan sanoyachejta. 3Chantá Jesús uj orqoman wicharispa, tiyaykorqa yachachisqasninwan. 4Judiospa Pascua fiestankuman qayllaña kasharqa; 5Jesustaj qhawarispa, rikorqa ashkha runasta Payman jamushajta. Chantá Felipeta nerqa: Maymantataj t'antata rantisunchej kay tukuy runas mikhunankupajri? nispa. 6Chayta nerqa Felipej yuyayninta yachanampaj, imaraykuchus Jesús yachallarqa imatachus ruwananta. 7Felipetaj Payman kuticherqa: Iskay pachaj denarios qolqewan t'antata rantimusunman chaypis, manachá sapa ujman uj chhikallatapis qoyta atisunmanchu, nispa. 8Jinallapi yachachisqasmanta ujnin kaj, Simón Pedroj wawqen Andrés, nerqa: 9Uj ch'iti kaypi kashan. Paytaj phishqa cebada t'antasta, iskay challwastawan jap'ishan. Chaywampis, imataj chay kanman kay chhika runaspajri? nispa. 10Chantá Jesús nerqa: Tukuy runas tiyarikuchunku, nispa. Ashkha ch'iki chaynejpi karqa, phishqa waranqa jina qharistaj chaypi tiyarakorqanku. 11Jesustaj chay t'antasta jap'ispa, Dios Tataman graciasta qorqa. Chantá, yachachisqasninman t'antasta jaywarqa, paykunataj runasman rak'irarqanku, jinallatataj challwastapis, munasqankuman jina. 12Sajsakojtinkutaj, Jesusqa yachachisqasninman nerqa: Puchoj t'antasta oqhariychej, ama usunampaj, nispa. 13Oqharispataj, chay phishqa cebada t'antasmanta puchojta chunka iskayniyoj canastasman junt'acherqanku. 14Chay runastaj, Jesuspa milagro ruwasqanta rikuspa, nerqanku: Cheqamanta kay runaqa, kay pachaman jamunan karqa, chay profeta, nispa. 15Jesusrí munajta mana munajta reyninku kanampaj Payta pusanankuta yachaspa, watejmanta orqoman kutirerqa, sapallan kayta munaspa. 16Ch'isiyaykushajtin, yachachisqasnin qochaman urayk'orqanku. 17Uj boteman wicharispa, qochaj chimpan Capernaumman risharqanku. Ñapis laqhaña karqa, Jesustaj manaraj paykunata taripasqachu. 18Sinch'i wayra jatarimojtintaj, qochaqa qhollchoqeyaspa oqharikusharqa. 19Jinapi uj legua kurajta jina botepi risqankumantaña, Jesusta rikorqanku yaku patanta boteman qayllaykamushajta, mancharikorqankutaj. 20Jesustajrí paykunaman nimorqa: Noqa kani, ama mancharikuychejchu, nispa. 21Chantá paykuna kusiywan Jesusta boteman wajyarqanku, chay ratopachataj chayarqanku, maymanchus risharqanku, chayman. 22Q'ayantenqa qochaj chimpampi qhepakojkuna repararqanku yachachisqaslla ripusqankuta, uj k'ata bote kasharqa, chaypi, Jesustaj mana paykunawanchu risqanta. 23Chaykamaqa, Tiberias llajtamanta waj botes chayamorqanku, maypichus Señor graciasta qosqa t'antamanta, runastaj mikhusqanku, chaynejman. 24Jinata runasqa Jesuswan, yachachisqasninwan ima manaña chaypi kasqankuta yachaytawan, chay botesman yaykuspa, Capernaumman rerqanku Jesusta mask'aj. 25Chay runasqa qocha chimpaman chayaspa Jesusta tariytawan, taporqanku: Yachachej Señor, jayk'ajtaj kayman chayamorqanki? nispa. 26Jesustaj kuticherqa: Cheqatapuni niykichej: Qankuna Noqata mask'ashawankichej, mana milagrosta rikusqaykichejraykuchu, astawanqa t'antata mikhuspa sajsakusqaykichejraykulla. 27Trabajaychej ari, wiñaypaj kaj t'antarayku, amataj tukukoj t'antaraykullachu. Chaytaqa Runaj Churillan qosonqachej, pitachus Dios Tata señalaspa churarqa, chay, nispa nerqa Jesusqa. 28Chantá Jesusta taporqanku: Imata ruwaspataj junt'aykuman Diospa munayninman jina ruwanasnintari? nispa. 29Jesustaj paykunaman kuticherqa: Diosqa kaytamin munan ruwanaykichejta: Kachamusqan Churimpi creenaykichejta, nispa. 30Chantá paykuna taporqanku: Ima milagrostataj Qan ruwanki, chayta rikuspa creenaykupaj? Imastataj ruwankiri? 31Ñawpa tatasninchejqa ch'in pampapi Maná nisqa t'antata mikhorqanku. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Payqa paykunaman janaj pacha t'antata mikhucherqa, nispa. 32Jesustaj paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Janaj pachamanta kaj t'antataqa mana Moiseschu qorqa; Tataymá qosunkichej janaj pachamanta cheqa kaj t'antataqa. 33Janaj pachamanta Diospa t'antan urayk'amojqa kay pachapi kajkunaman kawsayta qon. 34Chantá nerqanku: Chay t'antata qowaykupuni ari, nispa. 35Jesustaj paykunata nerqa: Noqamin chay kawsachej t'anta kani; Noqaman jamojqa mana jayk'ajpis yarqhachikonqachu, Noqapi creejtaj ni jayk'aj ch'akichikonqachu. 36Nerqaykichejña: Qankunaqa rikushawaspapis, Noqapi mana creerqankichejchu, nispa. 37Diospa tukuy qowasqan kajkunaqa Noqaman jamonqanku; Noqaman jamojkunatarí, manapuni qhesachasajchu. 38Mana munayniyta ruwanaypajchu janaj pachamanta urayk'amorqani, astawanqa Kachamuwajniypa munayninta ruwanaypaj jamuni. 39Kachamuwajniypa munaynintaj kay jina kashan: Tukuy Paypa qowasqan runasmanta mana ujtapis chinkachinaychu tiyan. Kay pachaj tukukuynin p'unchaypitaj, paykunata wañusqamanta kawsarichisaj. 40Tataypa munaynenqa kay: Pillapis Churita rikuspa Paypi creejqa wiñay kawsayniyoj kanqa, Noqa kikiytaj qhepa kaj p'unchaypi payta kawsarichisaj, nispa nerqa Jesusqa. 41Chaymantataj judiosqa Jesuspaj thutuyta qallarerqanku nisqanrayku: Janaj pachamanta urayk'amoj t'antaqa Noqa kani, nispa. 42Chantá nillarqankutaj: Manachu kay runaqa Josejpa churin Jesuslla? Manachu rejsinchej tatantawan, mamantawan? Chantá imaraykutaj nishan: Janaj pachamanta urayk'amuni, nispari? 43Jesustaj nerqa: Ama qankunapura thutuychejchu. 44Mana pipis Noqaman jamunmanchu, manachus kachamuwaj Tatay pusamunman chayqa, Noqataj qhepa qhepa kaj p'unchaypi chay jamojta wañusqas chawpimanta kawsarichisaj. 45Profetaspa qhelqasqampi nin: Diosqa tukuyman yachachenqa, nispa. Jinataj, Dios Tatamanta uyarejkuna, Paymanta yachaqakojkunataj Noqaman jamunku. 46Mana ninichu pi runapis Dios Tatata rikusqanta; Diosmanta jamojlla rikun Paytaqa. 47Cheqatapuni niykichej: Pillapis Noqapi creejqa wiñay kawsayniyoj. 48Noqamin kawsachej t'anta kani. 49Ñawpa tatasniykichejqa Maná nisqa t'antata ch'in pampapi mikhorqanku; chaywampis, aswan qhepaman wañorqankupuni. 50Kaymin janaj pachamanta urayk'amoj t'antaqa. Pillapis chaymanta mikhojqa mana wañonqachu. 51Noqamin janaj pachamanta urayk'amoj t'antaqa kani. Pillapis kay t'antamanta mikhojqa wiñaypaj kawsanqa. Noqa qosaj, chay t'antaqa aychay; chayta qoni kay pacha runas kawsanankupaj, nispa nerqa Jesusqa. 52Chayta nejtin, judiosqa paykunapura siminakorqanku: Imaynatataj Pay aychanta qowasunman mikhunanchejpajri? nispa. 53Chantá Jesús paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Manachus Runaj Churimpa aychanta mikhunkichej, nitaj yawarnintapis ujyankichej chayqa, mana qankunapis kawsayniyojchu kankichej. 54Pillapis aychayta mikhoj, yawarniytataj ujyajqa wiñay kawsayniyojña, Noqataj payta wañusqas chawpimanta kawsarichisaj qhepa qhepa kaj p'unchaypi. 55Aychayqa cheqa mikhunamin, jinallataj yawarniypis cheqa ujyana. 56Sichus pipis aychayta mikhun, yawarniytataj ujyan chayqa, Noqapi kawsan, Noqataj paypi. 57Imaynatachus kawsaj Tata kachamuwarqa, Paynejtataj kawsani, ajinallatataj Noqata mikhuwajqa Noqanejta kawsanqa. 58Chaymá janaj pachamanta urayk'amoj t'antaqa, manataj, tatasniykichej mikhusqanku, chay Maná nisqa t'anta jinallachu. Paykunaqa wañorqanku, kay t'antata mikhojrí wiñaypaj kawsanqa. 59Chay imasta Jesús nerqa Capernaumpi kaj sinagogapi yachachishaspa. 60Jesuspa parlasqanta uyarispa, ashkha yachachisqas nerqanku: Chay nisqasnenqa ancha sinch'i. Pitaj chayta ruwayta atinmanri? nispa. 61Jesustaj chay nisqanmanta thutojta uyarispa, paykunata taporqa: Kay nisqaychu iskayrayachisunkichej? 62Ima niwajchejtaj Runaj Churinta, maypichus karqa, chayman wicharejta rikuspari? 63Espiritoqa kawsachin; aychatajrí yanqhalla. Noqa parlaykichej, chay nisqasneyqa espiritumin, kawsaytaj. 64Chaywampis qankuna ukhupi kanraj mana creejkuna. Jesús chayta nerqa, imaraykuchus yacharqa qallariymantapacha pikunachus Paypi mana creesqankuta, jinallatataj pichus Payta wasanchaspa, jap'ichinantapis. 65Nerqataj: Mana pipis Noqaman jamunmanchu, Dios Tatachus mana wajyanman chayqa, nispa. 66Chaymantapacha ashkha yachachisqasnin ñawpa kawsayninkuman kutiporqanku, manañataj Jesuswanchu purerqanku. 67Jinapi Jesús chunka iskayniyoj apostolesninta taporqa: Qankunapis ripuyta munankichejchu? nispa. 68Simón Pedrotaj kuticherqa: Pimantaj riykumanri? Qampallata tiyapusunki wiñay kawsay palabra. 69Noqayku creeykuña, yachaykutaj Diospa ajllakusqan kasqaykita, nispa. 70Jesustaj kuticherqa: Chunka iskayniyojta ajllarqaykichej. Chaywampis qankunamanta ujqa supay kashan, nispa. 71Chayta Jesús nisharqa Simonpa churin Judas Iscariotemanta, imaraykuchus payqa Jesusta jap'ichinan karqa, chunka iskayniyojmanta ujnin kashaspapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\