JUAN 7

1Chay imas qhepata Jesusqa Galileapi purisharqa, manataj Judeapi puriyta munarqañachu, imaraykuchus judíos Payta wañuchiyta munasharqanku. 2Qayllaña kasharqa judiospa Ch'ujllas nisqa fiestanku. 3Chantá Jesuspa wawqesnin Payta nerqanku: Kaymanta Judeaman riy, yachachisqasniykipis ruwasqasniykita rikunankupaj. 4Pillapis runasman rejsichikuyta munaspaqa, mana imatapis pakayllapi ruwanchu. Ruwashanki, chay imastaqa tukuypa rikunanta ruwamuy ari, nispa. 5Wawqesnimpis Jesuspi mana creerqankuchu. 6Chantá Jesús paykunata nerqa: Noqapajqa hora mana chayamunrajchu; qankunapajtajrí mayqen horapis walejlla kashan. 7Kay pachapi kajkunaqa mana qankunata chejnisunkichejmanchu. Noqatarí chejniwanku, sajra ruwasqasninkuta paykunaman rikuchisqayrayku. 8Qankuna riychej chay fiestaman. Noqaqa manaraj risajchu, imaraykuchus horayqa manaraj junt'akushanchu. 9Chay imasta niytawantaj, Jesús qhepakorqa Galileapi. 10Wawqesnin risqankumanta qhepata Jesuspis rillarqataj chay fiestaman, runaswan mana rikuchikuspa, pakayllamanta. 11Judiosqa fiestapi Jesusta mask'aspa, tapurakorqanku: Maynejpitaj chay runa kashanri? nispa. 12Chay runas ukhupipis Jesusmanta parlashallarqankutaj. Wakin nerqanku: May k'acha chay runaqa, nispa. Wakintaj nerqanku: Mana allinchu, imaraykuchus ashkha runasta ch'awkiyashan, nispa. 13Chaywampis mana mayqempis Jesusmanta sut'ita parlasharqankuchu judiosta manchachikusqankurayku. 14Khuskan fiesta kashajtinña, Jesusqa Temploman yaykuspa, yachachisharqa. 15Judiostaj t'ukuspa, nerqanku: Kay runa imaynamanta chay chhika yachayniyoj rikhurimun, mana pi yachachejtillanri? nispa. 16Jesustaj kuticherqa: Kay yachachisqayqa mana Noqajtachu, manachayqa Kachamuwajniypata. 17Diospa munayninta ruwayta munajqa yachachisqayta rejsenqa Diosmantachus, chayrí Noqallamantachus kasqanta. 18Pillapis pay kikinmanta parlajqa mask'an paylla runaswan jatumpaj qhawachikuyta. Kachamojninta jatumpaj qhawachiyta munajrí cheqanta parlan, manataj paypi ima llullakuypis kanchu. 19Moisés qankunaman leyta qosorqachej, icharí? Qankunataj chay leyta mana kasunkichejchu. Imaraykutaj wañuchiwayta munashankichejri? nispa taporqa Jesusqa. 20Runastajrí kuticherqanku: Supayniyoj kanki; pitaj wañuchisuyta munashanri? nispa. 21Chantá Jesús paykunaman nerqa: Uj milagrota ruwasqayrayku qankunaqa t'ukushankichej. 22Moisés qosorqachej circuncidanapaj leyta, mana paypata kajtachu, ñawpa tatasninchejpata kajta. Chayman jinataj runata circuncidankichej samarikuna p'unchaypipis. 23Sichus samarikuna p'unchaypi runata circuncidankichej, Moisespa leyninta mana p'akiyta munaspa chayqa, imaraykutaj Noqapaj phiñakushankichej, onqosqa runata samarikuna p'unchaypi sanoyachisqaymantari? 24Ama ñawiykichej rikusqanman jinallachu juzgaychej, astawanqa cheqan kajman jina juzgaychej, nispa nerqa Jesusqa. 25Wakin runas Jerusalenmanta kajkuna nerqanku: Manachu kay runata wañuchinankupaj mask'ashanku? 26Qhawariychej: Tukuypa rikunanta parlashan, nitaj pipis imata nishanchu. Ichapis llajtapi kamachejkuna rejsinkuña Cristopuni kasqanta. 27Noqanchejrí yachanchej maymantachus Pay jamusqanta. Cristo chayamojtin, ni pi yachanqachu maymantachus jamusqanta, nispa. 28Chantá Jesusqa Templopi yachachishaspa, sinch'ita parlarerqa: Noqata rejsiwankichej, yachankichejtaj maymantachus kasqayta; chaywampis mana Noqallamantachu jamuni. Pichus Noqata kachamuwajqa cheqapuni, qankunataj Payta mana rejsinkichejchu. 29Noqarí Payta rejsini, imaraykuchus Paymanta kani, Paytaj kachamuwarqa, nispa. 30Chaymanta Jesusta presochayta munarqanku, manataj mayqempis jap'iykuyta aterqachu, imaraykuchus manaraj horan chayamusharqachu. 31Ashkha runastaj Jesuspi creespa, nerqanku: Jamonqa, chay Cristo ruwanmanchu kay milagrosmanta astawan? nispa. 32Fariseos uyarerqanku Jesusmanta runas chhichinakuspa parlasqankuta. Paykunataj, kuraj sacerdotes ima soldadosta kacharqanku Jesusta presochanankupaj. 33Chaypacha Jesús nerqa: Pisi p'unchayllatawanña qankunawan kasaj, chantá Kachamuwajniypaman kutipusaj. 34Qankunaqa mask'awankichej, manataj tariwankichejchu, imaraykuchus maypichus kasaj, chayman jamuytaqa mana atinkichejchu, nispa. 35Chantá judíos tapunakorqanku: Maymantaj kay runa renqa, noqanchej Payta mana tarinanchejpajri? Ch'eqerasqa judiospamanchu renqa, mana judío kajkunaman yachachimunampaj? 36Imatataj niyta munan kay jinata parlaspari: Noqata mask'awankichej, manataj tariwankichejchu; maypichus kasaj, chaymantaj jamuytaqa mana atinkichejchu, nispari? 37Fiesta tukukuy jatun p'unchaypeqa, Jesús sayariytawan, jatunmanta nerqa: Pichus ch'akichikojqa Noqaman jamuchun, ujyachuntaj. 38Noqapi creejqa, qhelqasqaman jina, ukhunmanta kawsachej yaku mayus puririmonqa, nispa. 39Chayta Jesús nerqa sutimpi creejpa sonqonman Espíritu Santo jamunanmanta; chaywampis Espíritu Santoqa manaraj jamusqachu, Jesusqa Tatampaman manaraj wicharisqanrayku. 40Chayta uyarispa, wakin runasqa nerqanku: Cheqatapuni kayqa, jamunan karqa, chay profeta, nispa. 41Wakintaj nerqanku: Kaypuni Cristoqa, nispa. Wajkunataj nerqanku: Galileamantachu Cristoqa jamunman? 42Manachu Cristomantaqa yachanchej qhelqasqaman jina, Davidpa mirayninmanta, Belén llajtamantataj jamunanta? 43Ajinata ninakuspa, Jesusrayku iskay yuyaypi t'aqanakorqanku. 44Paykunamanta wakin munarqanku Jesusta jap'iykuyta, manataj mayqenninkupis makisninkuta churaykorqankuchu. 45Soldadosqa kutirimorqanku, maypichus kuraj sacerdotes, fariseos ima kasharqanku, chayman. Chay kurajkunataj taporqanku: Imaraykutaj chay runata presota mana apamorqankichejchu? nispa. 46Chay soldadostaj nerqanku: Mana jayk'aj pi runapis parlarqachu chay runa jinaqa, nispa. 47Fariseosrí paykunaman nerqanku: Qankunapis chay runaj ch'awkiyasqallantajchu kankichej? 48Mayqentaj kamachejkunamanta, chayrí fariseosmanta Paypi creenkuri? 49Chay runasqa, Moisespa leyninta mana yachajkuna maldecisqa kanku, nispa nerqanku kurajkunaqa. 50Jinapi fariseosmanta Nicodemo, pichus Jesusta tuta watukoj risqa, chay nerqa: 51Leyninchejman jina, mana pillatapis juchachayta atisunmanchu, manaraj parlasqanta uyarishaspaqa, nitaj ima ruwasqanta yachashaspapis, nispa. 52Chaymantaj paykuna kuticherqanku: Galileamantachu qampis kanki? Diosmanta Qhelqasqapi allinta qhaway, chaypitaj allinta yachanki ni mayqen profeta Galileamanta jatarisqanta, nispa. 53Chaymantataj sapa uj wasinkuman riporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\