JUAN 8

1Jesusqa Olivos Orqoman rerqa. 2Q'ayantin sut'iyaytataj Temploman Jesús kutirejtin, llajtamanta may chhika runas qayllarqanku. Jesustaj tiyaykukuspa, chay runasman yachachiyta qallarerqa. 3Jinapi leymanta yachachejkuna, fariseoswan ima, Payman pusamorqanku khuchichakuypi taripasqa warmita, chawpinkupi sayaykuchispataj, 4Jesusman nerqanku: Yachachej Señor, kay warmita khuchichakushajta taripayku. 5Moisespa leynimpitaj kamachiwayku kay jina warmista rumiswan ch'anqaykuspa wañuchinaykuta; Qanrí, ima ninkitaj? nispa. 6Chayta nerqanku imaynatachus Jesús kutichinanta yachayta munaspa, chayman jina Payta ch'ataykunankupaj. Jesusrí k'umuykuspa, pampapi dedonwan qhelqayta qallarerqa. 7Anchatapuni runas Payta tapojtinkutaj, sayaykuspa paykunaman nerqa: Mayqenchá qankunamanta mana juchayoj kankichej, chay kaj ñawpajta kay warmita ch'anqaykuchun, nispa. 8Chayta niytawan, watejmanta k'umuykuspa, pampapi qhelqallarqapuni. 9Runastaj chayta uyarispa, ujmanta uj llojsiraporqanku, machu runasmanta qallarispa, waynaspi tukukuspa. Jesustaj sapallan qhepakorqa, jinallataj chaypi kasharqa, chay warmipis. 10Chantá Jesús k'umuykusqanmanta sayarispa, warmita nerqa: Maytaj chay runasri? Manachu mayqempis juchachasunki? nispa. 11Warmitaj nerqa: Mana pipis, Señor, nispa. Jesustaj payman nerqa: Noqapis manallataj juchachaykichu; kunanqa ripuy, amataj ujtawan juchallikunkichu, nispa. 12Jesús uj kutitawan runasman parlallarqataj: Noqa kay pachapaj k'anchay kani; pillapis Noqawan purejqa mana laqhapi purenqachu, astawanqa kawsay k'anchayniyoj kanqa, nispa. 13Chantá fariseosqa Payta nerqanku: Qan kikiykimanta willakushanki, chay willakusqaykitaj mana cheqachu, nispa. 14Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Noqallamantachus willakuni chaypis, cheqapuni kashan willasqayqa. Yachani maymantachus jamusqayta, maymantajchus rishasqayta. Qankunarí mana yachankichejchu maymantachus jamusqayta, nitaj maymanchus rishasqaytapis. 15Qankunaqa aychaj munasqanman jinalla juzgankichej. Noqatajrí mana pitapis juzganichu. 16Sichus Noqa juzgayman chayqa, Noqaj juzgasqayqa cheqan kanman, imaraykuchus mana sapallaychu kashani; astawanqa kachamuwaj Tataywan khuska juzgani. 17Leyniykichejpipis qhelqasqa kashan: Iskay runachus kikinta ninku chayqa, nisqankoqa cheqapuni, nispa. 18Noqa kikiymanta willakuni, kachamuwajniy Tataypis Noqallamantataj willan, nispa nerqa Jesusqa. 19Chantá taporqanku: Maypitaj kashan Tatayki? nispa. Jesustaj paykunaman nerqa: Qankuna mana rejsiwankichejchu, manallataj Tataytapis rejsinkichejchu. Noqatachus rejsiwankichejman chayqa, Tataytapis rejsillawajchejtaj. 20Jesusqa chay imasta nerqa Templopi yachachishaspa ofrendata churana cheqapi, manataj pipis Payta jap'iykorqachu, imaraykuchus manaraj horan chayamorqachu, chayrayku. 21Jesús uj kutitawan nillarqataj: Noqa ripojteyqa, qankuna mask'awankichej; chaywampis juchaykichej patapi wañunkichej. Noqa rishani, chayman mana jamuyta atinkichejchu, nispa. 22Judiostaj nerqanku: Pay kikinchu wañuchikonqa? Chayraykuchu nishawanchej: Maymanchus rishani, chayman, qankuna mana jamuyta atiwajchejchu, nispa? 23Jesusrí paykunaman nerqa: Qankunaqa kay uramanta kankichej, Noqatajrí patamanta kani. Qankunaqa kay pachamanta kankichej, Noqarí mana kay pachamantachu kani. 24Chayrayku niykichej juchaykichej patapi wañunaykichejta. Noqa willarqaykichej pichus kasqayta. Manachus creenkichej chay willasqayta chayqa, juchaykichej patapi wañunkichej, nispa. 25Chaypacha paykuna taporqanku: Pitaj chantá Qan kankiri? nispa. Jesustaj paykunaman kuticherqa: Qallariymantapachaña willarqaykichej pichus kasqayta. 26Qankunamanta ashkha imasta parlaspa, juzganay tiyan; Noqata kachamuwajqa cheqamin, Noqataj Paymanta uyarisqallayta kay pachapi willashani. 27Chay uyarejkunaqa mana entienderqankuchu Dios Tatamanta willashasqanta. 28Chayrayku Jesús paykunaman nerqa: Maypachachus Runaj Churinta pataman oqharinkichej, chaypacharaj Noqa pichus kasqayta yachankichej; yachallankichejtaj mana imatapis sapallaymanta ruwasqayta. Jinallatataj yachankichej Dios Tataj yachachiwasqallanta parlasqayta. 29Kachamuwaj Tatayqa Noqawan kashan. Mana sapayta saqerpayawanchu, imaraykuchus Paypa munaynillanta ruwani. 30Jesús chay imasta nisqantawan, ashkha runas Paypi creerqanku. 31Chantá Jesús nerqa Paypi creej judiosman: Nisqayman jinachus sayankichej chayqa, cheqatapuni yachachisqasniy kankichej. 32Cheqa kajta rejsinkichej, chay cheqa kajtaj kacharichisonqachej. 33Paykunataj kuticherqanku: Noqaykoqa Abrahampa mirayninmanta kayku, manataj jayk'ajpis mayqempa wata runasninchu karqayku. Imamanta Qan nishanki kacharichisqa kanaykuta? nispa. 34Jesusqa paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Tukuy juchallikojqa juchaj wata runan. 35Wata runaqa mana wiñaypajchu wasipi qhepakun, churitajrí wiñaypaj wasipi qhepakun. 36Chayrayku, Churichus kacharichisonqachej chayqa, cheqamanta kacharichisqapuni kankichej. 37Noqa yachani Abrahampa mirayninmanta kasqaykichejta; chaywampis qankunaqa wañuchiwayta munashankichej, nisqayta sonqoykichejpi mana jap'ikusqaykichejrayku. 38Noqaqa Dios Tataywan khuska kaspa rikusqayta parlani, qankunataj ruwashankichej imatachus tataykichejmanta uyarisqallaykichejta. 39Paykuna kuticherqanku: Noqaykoj tataykoqa Abraham, nispa. Jesustajrí paykunata nerqa: Abrahampa wawasninchus kawajchej chayqa, paypa ruwasqasninta ruwawajchej. 40Qankunaqa wañuchiwayta munankichej, qankunaman cheqa kajta willashajtiy, Diosmanta mayqentachus uyarerqani, chayta. Abrahamrí mana jayk'ajpis ajinataqa ruwarqachu. 41Qankunaqa ruwashankichej tataykichejpa ruwasqanta, nispa nerqa Jesusqa. Paykunataj nerqanku: Mana noqaykoqa k'ipa wawaschu kayku; uj Tatayojlla kayku, chaytaj Dios, nispa. 42Chaypacha Jesús nerqa: Cheqatapunichus tataykichej Dios kanman chayqa, Noqata munakuwankichejman. Noqaqa Diosmanta kay pachaman jamorqani, manataj sapallaymantachu, manachayqa Dios kachamuwarqa. 43Imaraykutaj parlasqayta mana entiendenkichejchu? Imaraykuchus parlasqaytaqa mana uyariyta atinkichejchu. 44Qankunaqa tataykichej Kuraj Supaymanta kankichej, chay tataykichejpa munaynintataj ruwayta munankichej. Payqa runa wañuchipuni qallariymantapacha, manataj jayk'ajpis cheqapeqa sayanchu. Cheqa kajqa sonqompi mana kanchu; llullata parlaspaqa, paypa kaynillanmanta parlan, imaraykuchus payqa llulla, llullakuypa tatantaj. 45Noqatarí, cheqata parlashajtiypis, mana creewankichejchu. 46Mayqentaj qankunamanta ima juchallamantapis uyanchawankichejman? Cheqa kajtachus nini chayqa, imaraykutaj mana creewankichejchu? 47Diospa wawasnenqa Paypa nisqanta uyarinku. Qankunatajrí mana uyariyta munankichejchu, imaraykuchus mana Diospa wawasninchu kankichej. 48Chaymanta judiosqa kuticherqanku: Manachu noqaykoqa allinta niyku, samaritano, supayniyojtaj kasqaykita? nispa. 49Jesustajrí kuticherqa: Mana supayniyojchu kani, astawanqa Tatayta jatunchani; qankunataj pisipaj qhawawankichej. 50Mana jatumpaj qhawachikuytachu mask'ashani; wajmari jatumpaj qhawasqa kanayta mask'aj tiyan, Paytaj juzganqa. 51Cheqatapuni niykichej: Pillapis nisqayta kasojqa mana jayk'ajpis wañonqachu, nispa nerqa Jesusqa. 52Judiosqa Jesusman nerqanku: Kunanqa yachaykuña supayniyojpuni kasqaykita. Abrahamqa wañorqa, jinallataj profetaspis, Qantaj nishanki: Nisqayta kasojqa mana jayk'ajpis wañonqachu, nispa. 53Abraham tataykumanta aswan kurajchu Qan kanki? Payqa wañorqa, profetaspis wañullarqankutaj. Pi kasqaykitataj Qan yuyankiri? 54Chantá Jesusqa judiosman nerqa: Noqachus jatunchakuyman chayqa, qhasilla kanman. Tatayqa, pitachus ninkichej Diosniykichej kasqanta, Paymin Noqata jatumpaj qhawawan. 55Qankunaqa mana Payta rejsinkichejchu, Noqatajrí Payta rejsini. Noqachus niyman: Mana rejsinichu, nispa chayqa, qankuna jina llulla kayman. Noqa Payta rejsini, nisqasnintataj junt'ani. 56Ñawpa tataykichej Abrahamqa kusikorqa p'unchayniyta rikunanta yuyaspa, rikuspataj mayta kusikorqa, nispa nerqa Jesusqa. 57Judiostaj Jesusman nerqanku: Manaraj phishqa chunka watayojpischu kashanki, chaychu Abrahamta rejsiwaj karqa? nispa. 58Jesús paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Manaraj Abraham kashajtin, Noqaqa kani, nispa. 59Chaypacha judiosqa rumista oqharikorqanku Jesusta ch'anqaykunankupaj. Paytajrí paykunamanta pakaykukorqa, Templomantataj llojsiporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\