JUAN 9

1Jesús rishaspa, rikorqa uj runata, pichus nacekusqanmantapacha ciegopuni kasqa. 2Yachachisqasnintaj Payta taporqanku: Yachachej Señor, imajtintaj kay runaqa ciego nacekorqa? Tatasninchu juchallerqanku, chayrí paychu? nispa. 3Chantá Jesús kuticherqa: Mana paychu juchallikorqa, nitaj tatasninchu, astawanqa chay jina nacekorqa Diospa ruwanasnin paypi rikuchisqa kanankupaj. 4P'unchayraj kashajtin, Kachamuwajpa ruwanasninta ruwananchejpuni tiyan; tutaqa chayamushanña, chaypachataj ni pi imatapis ruwayta atenqachu. 5Kay pachapi kanaykamaqa kay pachapaj k'anchay kani, nispa nerqa Jesusqa. 6Chayta niytawan, Jesusqa thoqayninwan uj chhika t'uruta ruwaspa, ciego runaj ñawisninman jawiykorqa. 7Chantá payta nerqa: Kunanqa riy, Siloé nisqa estanque yakupi mayllakamuy, nispa. Siloé niyta munan kachasqa. Ciego runataj rispa, mayllakamorqa, chantá rikushaj kutimorqa. 8Chantá kawsaqesnin, tukuy payta ciego kashajtillanraj rejsejkuna ima nerqanku: Manachu kayqa tiyakuspa mañakoj karqa? nispa. 9Wakin runas nerqanku: Arí, paypuni, nispa. Wakintaj nerqanku: Mana paychu, nispa. Wajkunataj nerqanku: Payman rijch'akun, nispa. Paytajrí nerqa: Arí, noqapuni kani chay runaqa, nispa. 10Chaymantá taporqanku: Imaynamantataj ñawisniyki kicharikorqankuri? nispa. 11Paytaj kuticherqa: Chay Jesús sutiyoj runaqa t'uruta ruwaspa, ñawisniyman jawiykuwarqa, niwarqataj: Siloeman rispa, mayllakamuy, nispa. Rispa, mayllakamorqani, chay ratopachataj rikuyta aterqani. 12Chantá taporqanku: Kunan maypitaj kashan chay runari? nispa. Paytaj kuticherqa: Mana yachanichu, nispa. 13Chantá ciego karqa, chay runata fariseospa ñawpaqenkuman pusarqanku. 14Samarikuna p'unchay karqa, maypachachus Jesusqa t'uruta ruwaspa, ciego runaj ñawisninta qhawaricherqa, chaypacha. 15Fariseos ujtawan ciegota tapullarqankutaj imaynamantachus ñawisnin rikuyta atisqanta. Paytaj kuticherqa: T'uruwan ñawisniyman jawiykuwarqa; chantá mayllakamorqani, kunantaj rikuni, nispa. 16Chaypacha wakin fariseos nerqanku: Chayta ruwaj runaqa mana Diosmantachu kanman; Payqa samarikuna p'unchayta mana waqaychanchu, nispa. Wakintaj nisharqanku: Imaynatataj uj juchasapa runa chay jina milagrosta ruwanmanri? nispa. Ajinamanta paykunapurapi t'aqanakuy karqa. 17Chantá ciego karqa, chay runata ujtawan tapullarqankutaj: Qanrí, ima ninkitaj, ñawisniykita qhawaricherqa, chay runamanta? nispa. Paytaj nerqa: Noqa nini profeta kasqanta, nispa. 18Judiostajrí mana creerqankuchu chay runa ñawpajta ciegopuni kasqanta, imaynamantachus qhawarisqanta ima; chayrayku tatanta, mamantawan wajyacherqanku. 19Paykunatataj taporqanku: Kaychu, ciego nacekorqa ninkichej, chay wawaykichejqa? Imaynamantataj kunan rikuyta atinri? nispa. 20Tatasnintaj kuticherqanku: Arí, payqa wawayku; ciegopuni nacekorqa. Chaywampis kunanqa rikuyta atin. 21Mana yachaykuchu imaynamantachus kunan pay rikun, chayrí pichus ñawisninta kicharerqa, chayta. Payqa machu runaña. Payta tapuychej, pay kikin willasonqachej. 22Jinata tatasninku nerqanku judiosta manchachikuspa, imaraykuchus judiosqa parlanakusqanku, pillapis Jesusta Mesías kasqanta nin, chaytaqa sinagogamanta wijch'unankuta. 23Chayrayku tatasnin nisqanku: Payqa machu runaña; payta tapuychej, nispa. 24Judiosqa watejmanta wajyarqanku, ciego karqa, chay runata, nerqankutaj: Diosta jatunchaspa, maychus kajta parlay. Noqayku yachayku chay runaqa juchasapa kasqanta, nispa. 25Paytajrí kuticherqa: Noqa mana yachanichu, juchasapachus manachus kasqanta. Jinapis kayllata yachani: Ñawpajta ciegopuni karqani, kunantaj rikuyta atiniña, nispa. 26Ujtawan tapullarqankutaj: Imanasorqataj? Imaynamantataj ñawisniykita kicharerqa? nispa. 27Paykunamantaj kuticherqa: Willarqaykichejña, qankunataj mana uyariwayta munankichejchu. Imapajtaj ujtawan willanayta munankichejri? Qankunapis yachachisqasnin kayta munallankichejtajchu? nispa. 28Chantá paytaqa manchayta rimaykorqanku: Qanmá chay runaj yachachisqan kanki; noqaykoqa Moisespa yachachisqasnin kayku. 29Noqayku yachayku Moisesman Dios parlasqanta; chay runamantarí, mana yachaykuchu maymantachus kasqallantapis, nispa. 30Ciego karqa, chay runataj nerqa: Chayqa t'ukunapaj jina. Qankunaqa mana yachasqankichejchu maymantachus chay runa kasqanta; chaywampis Payqa noqaj ñawisniyta kicharerqa. 31Tukuy yachanchej, Diosqa juchasapasta mana uyarisqanta. Pichus Diosta manchachikun, munaynintataj ruwan, chay runataqa Pay uyarin. 32Qallariymantapacha mana jayk'ajpis uyarikorqachu uj ciego nacekojpa ñawisninta pipis kicharisqan. 33Manachus Diosmanta chay runa kanman chayqa, mana imatapis ruwayta atinmanchu karqa, nispa nerqa ciego karqa, chay runaqa. 34Paykunataj kuticherqanku: Qanqa juchawan junt'asqa nacekorqanki; qanchu noqaykuman yachachiwasqayku? nispa. Jinapi sinagogamanta payta wijch'orqanku. 35Chantá Jesús uyarerqa chay runata sinagogamanta wijch'usqankuta. Taripaytawantaj, payta nerqa: Creenkichu Runaj Churimpi? nispa. 36Chay runataj kuticherqa: Wiraqochíy, willaway pichus kasqanta Paypi creenaypaj, nispa. 37Jesustaj kuticherqa: Ñapis Payta rikunkiña. Noqa kani, piwanchus parlashanki, chay, nispa. 38Chantá chay runaqa nerqa: Creeni Señor, nispa, Jesuspa ñawpaqempi qonqoriykukuspataj, Payta yupaycharqa. 39Jesustaj nerqa: Kay pachaman jamorqani juiciopaj, mana rikojkuna rikunankupaj, rikojkunataj ciegoyanankupaj, nispa. 40Paywan kasharqanku, chay fariseos chayta uyarispa, wakin nerqanku: Chantá noqaykupis ciegosllatajchu kayku? nispa. 41Jesús kuticherqa: Ciegoschus kawajchej chayqa, mana juchayojchu kawajchej; astawanqa: Rikuyku, nispa nisqaykichejrayku juchayojpuni kankichej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\